VOP - Wie

De VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) is bedoeld voor werkgevers ter compensatie van rendementsverlies van een werknemer met een arbeidshandicap, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen.
Een werknemer met een arbeidshandicap is de persoon met een arbeidshandicap van wie de VDAB bepaalt dat hij in aanmerking komt voor een VOP, of de persoon die na een evaluatie door de VDAB als vermeld in artikel 8 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, kan doorstromen naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking met geheel zonder of met geringere ondersteuning als vermeld in het voormelde decreet.

Zowel loontrekkenden als zelfstandigen komen in aanmerking voor de VOP. Ook uitzendkantoren kunnen voor eigen werknemers of uitzendkrachten een VOP aanvragen.

Als een werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst heeft of in dienst neemt, of een van zijn medewerkers krijgt een arbeidshandicap, dan kan de werkgever hiervoor een VOP aanvragen.

Nieuw is dat vanaf 1/7/2016 ook zelfstandigen in bijberoep een VOP kunnen aanvragen. Voor zelfstandigen in hoofdberoep was dit al mogelijk. Interne doorstroming van doelgroepwerknemers binnen maatwerkbedrijven wordt vanaf 1/7/2016 ook mogelijk. Uitzendkantoren zijn niet meer verplicht om de helft van het bedrag van de VOP over te maken aan de gebruiker en worden beschouwd als gewone werkgever met een premie voor bepaalde duur. De bestaande dossiers (die werden goedgekeurd vóór 1/7/2016) lopen nog door tot 31/12/2018 volgens de goedgekeurde regeling.

Werkgevers

Volgende categorieën van werkgevers kunnen een VOP aanvragen:

 • een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;
 • een provincie, een gemeente, of OCMW, of een door een provincie, gemeente of OCMW opgericht verzelfstandigd agentschap, of de vereniging waaraan ze deelnemen met toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking of van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die een werknemer met een arbeidshandicap na 1 juli 2008 heeft aangeworven;
 • een onderwijsinstelling als vermeld in artikel 127, §1, eerste lid, 2°, van de Grondwet;
 • een maatwerkbedrijf als vermeld in artikel 3, 5°, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, dat een persoon aanwerft die aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
  • de persoon is een werknemer met een arbeidshandicap die vanaf 1 januari 2015 door het maatwerkbedrijf is aangeworven;
  • de persoon is een werknemer die als doelgroepwerknemer als vermeld in artikel 3, 2°,  van het voormelde decreet, na een evaluatie door de VDAB als vermeld in artikel 8 van het voormelde decreet, doorgestroomd is naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking met geheel zonder of met geringere ondersteuning dan vermeld in het voormelde decreet en die aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • de functie van de werknemer is verschillend van de functie die hij heeft uitgeoefend als doelgroepwerknemer;
   • de werknemer bekleedt niet de functie van begeleider, vermeld in artikel 15, van het voormelde decreet;

Zelfstandigen

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen een VOP aanvragen. Als zelfstandige kan men de VOP voor zichzelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

De VOP kan worden toegekend aan de persoon met een arbeidshandicap die na 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofdberoep is geworden of vanaf 1/7/2016 zelfstandige in bijberoep is geworden als vermeld in het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

De VOP kan worden toegekend aan de zelfstandige in hoofdberoep of de zelfstandige in bijberoep die vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een persoon met een arbeidshandicap wordt en recht heeft op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voorheen geen erkenning had voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.”

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 10 90