VOP - Wie

Vanaf 1/1/2019 werd het toepassingsgebied gewijzigd. Hierdoor kunnen personen gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen VOP-premie meer aanvragen en bekomen. Lopende dossiers blijven geldig en zullen verder uitbetaald worden, maar kunnen na 1/1/2019 niet meer verlengd of verhoogd worden.

Wie kan de VOP aanvragen/bekomen?

Volgende categorieën van werkgevers komen in aanmerking voor een VOP:

 • een werkgever uit de privé-sector: een natuurlijk persoon (bijv. zelfstandige of PAB) of een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijv. een BVBA, NV, VZW, een uitzendbureau, ...);
 • een lokaal bestuur op voorwaarde dat de werknemer na 1/10/2008 aangeworven is (bijv. bij een provincie, gemeente, OCMW of verzelfstandigd agentschap of vereniging)
 • een school;
 • een maatwerkbedrijf (sociale werkplaats of beschutte werkplaats), dat een persoon aanwerft die aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • de persoon is een werknemer met een arbeidshandicap die vanaf 1 januari 2015 door het maatwerkbedrijf is aangeworven;
  • de persoon is een werknemer die als doelgroepwerknemer, na een evaluatie door de VDAB, doorgestroomd is naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking met geheel zonder of met geringere ondersteuning en die aan de volgende voorwaarden voldoet:
   • de functie van de werknemer is verschillend van de functie die hij heeft uitgeoefend als doelgroepwerknemer;
   • de werknemer bekleedt niet de functie van begeleider

Voor wie kan je de de VOP aanvragen?

Je kan de premie zowel aanvragen voor loontrekkenden als voor zelfstandigen (in hoofd- en bijberoep). Ook uitzendkantoren kunnen voor eigen werknemers of uitzendkrachten een VOP aanvragen; de procedure en voorwaarden zijn dezelfde als voor een andere tewerkstelling.

Je kan als werkgever de VOP aanvragen voor die werknemers:

Ook zelfstandigen in hoofdberoep en in bijberoep kunnen een VOP aanvragen. Als zelfstandige kan je de VOP voor jezelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Je kan pas een aanvraag doen voor een VOP (per werknemer) vanaf het moment dat de werknemer werd aangeworven. De VOP wordt uitbetaald op het einde van ieder kwartaal voor het voorbije kwartaal en gaat in vanaf het kwartaal van aanvraag (en dus niet met terugwerkende kracht vanaf de indiensttredingsdatum).

Welke werkgevers komen niet in aanmerking?

 • ‘ondernemingen in moeilijkheden’
  Meer info over de definitie van 'onderneming in moeilijkheden' vind je terug op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hier vind je ook 2 rekenmodules, waardoor je zelf kan berekenen of je onder het begrip ‘onderneming in moeilijkheden’ valt
 • Deze maatregel is níet van toepassing op de overheid (met uitzondering van scholen en lokale besturen). 
Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.