VOP - Subsidie

Werknemers

De VOP wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon, waarop een aantal correcties worden toegepast. Het resultaat noemt men het 'geplafonneerde referteloon' (zie verder deze pagina). De VOP wordt normaal gedurende 5 jaar (twintig kwartalen) toegekend vanaf het kwartaal van aanvraag. Bij verlengingen wordt de VOP in sommige gevallen voor een kortere duur toegekend.

Voor zelfstandigen geldt een aparte regeling: zie onderaan deze pagina.

Heeft uw werknemer een VOP-recht van bepaalde duur, dan geldt ook een andere regeling. In dat geval is de VOP-premie beperkt tot een periode van maximaal 2 jaar (zolang de persoon over het VOP-recht - toegekend door VDAB - beschikt) en bedraagt de toegekende premie 20% van het geplafonneerd referteloon.

In de rubriek Aanvraagprocedure wordt toegelicht hoe u na afloop van de termijn van 5 jaar een verlenging van de VOP kan aanvragen, of hoe u een verhoging van het percentage van de VOP kan aanvragen.

Het bedrag van de VOP is gelijk aan:

Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5)

40% van het geplafonneerde referteloon

Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9)

30% van het geplafonneerde referteloon

Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het geplafonneerde referteloon

Gezien de VOP berekend wordt op basis van het effectief betaald loon, is het niet mogelijk om vooraf de exacte premie te bepalen. Het maximumbedrag van de VOP-premie vind je wel terug in onze FAQ onder het trefwoord Bedrag/berekening premie

Het departement kan aan de werkgever die daarom gemotiveerd verzoekt, een hogere tegemoetkoming toekennen van maximaal 60%.

Dit is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, wanneer de werkgever van oordeel is dat de premie van 40% onvoldoende is, gelet op de ernstige ziekteproblematiek van de werknemer. De werkgever dient daartoe een gemotiveerd verzoek in. In dit geval zal steeds een deskundige van VDAB ter plaatse nagaan aan de hand van objectieve meetinstrumenten of een verhoging van de premie aangewezen en verantwoord is.

Het geplafonneerde referteloon

Het referteloon is samengesteld uit de volgende 3 bestanddelen (1+2-3) die daadwerkelijk door de werkgever worden betaald voor de bezoldiging van de persoon met een arbeidshandicap::

  • het brutoloon (1), 
  • alle verplichte werkgeversbijdragen (2),
  • de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen ten voordele van de werkgever (3)

Bij voltijdse tewerkstelling wordt het referteloon geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het plafond van het referteloon pro rata verrekend (Voor oude dossiers goedgekeurd die vóór 1/7/2016 werden goedgekeurd, geldt er nog een overgangsregeling waarbij het plafond nog niet pro rata verlaagd wordt.)

Voor de berekening van de premie vragen wij aan de RSZ(of DIBISS voor zelfstandigen) de nodige gegevens van de DMFA-aangifte. Gelieve ons te informeren wanneer uw ondernemingsnummer verandert of wanneer uw werknemer uit dienst gaat.

GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen)

Het GGMMI bedraagt momenteel 1.593,76 euro (sinds 01.09.2018).

Het GGMMI wordt bepaald door de NAR (Nationale Arbeidsraad):

http://www.cnt-nar.be/Cao-bedragen.htm (klikken op TABELLEN)

Dit is een vast bedrag, ongeacht de sector of duur dat de werknemer werkt.

Zoals gesteld, wordt bij voltijdse tewerkstelling het referteloon voor de VOP geplafonneerd tot het dubbele van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

Voorbeelden:

  • 60% van (1.593,76 euro X 2 X 3 maanden) = 5.737,54 euro per kwartaal bij voltijdse tewerkstelling bij een VOP-percentage van 60%
  • 40% van (1.593,76 euro X 2 X 3 maanden) = 3.825,02 euro per kwartaal bij voltijdse tewerkstelling bij een VOP-percentage van 40%

Zoals gesteld, bij deeltijdse tewerkstelling wordt het plafond van het referteloon voor de VOP pro rata verrekend voor nieuwe aanvragen die worden ingediend vanaf de inwerkintreding van dit besluit.

Voorbeeld: 40% van (1.593,76 euro X 2 X 3 maanden) X 0,80 = 3.060,02 euro per kwartaal bij viervijfde tewerkstelling bij een VOP-percentage van 40%

Kwartaal van aanvraag

Belangrijk om weten is dat de VOP wordt toegekend vanaf het kwartaal van aanvraag, maar wel wordt berekend vanaf het kwartaal van indiensttreding van de werknemer. Indien bijvoorbeeld de aanvraag pas gebeurt in het tiende kwartaal van tewerkstelling van de werknemer, zal de VOP gedurende vijf jaar worden toegekend aan 20%.

Onderbreking van tewerkstelling

Bij een onderbreking van de tewerkstelling wordt de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten, als die korter is dan vier kwartalen, gelijkgesteld met een tewerkstelling voor de berekening van het bedrag van de VOP.
Bij een onderbreking van de tewerkstelling langer dan vier kwartalen, moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.

 

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen geldt een aparte berekening:

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen (die de premie aanvragen voor zichzelf) is gelijk aan:

  • 40% gedurende het kwartaal van de aanvraag en de vier daaropvolgende kwartalen;
  • 20% vanaf het zesde kwartaal tot en met het twintigste kwartaal, op voorwaarde dat voldoende bedrijfsactiviteit kan worden aangetoond.

Bij zelfstandigen wordt voor de berekening van de VOP het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) als basis genomen. Voorbeeld: 40% van (1.593.76 euro X 3 maanden) = 1.912,51 euro per kwartaal.

Meer over de specifieke regeling voor zelfstandigen vindt u hier.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.