VOP - Nieuwe aanvraag

Behandeling van uw aanvraag

1. Ontvankelijkheid/volledigheid

Eerst zal worden gecontroleerd of de aanvraag ontvankelijk is en alle noodzakelijke documenten werden toegevoegd. Is de aanvraag ontvankelijk, dan word je daarvan via mail op de hoogte gebracht binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst. Die termijn van zeven kalenderdagen wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht.

Wanneer je aanvraag niet ontvankelijk is, word je daarvan binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst via mail op de hoogte gebracht. Die kennisgeving vermeldt de motivering en de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Vervolgens zal de inhoud van de aanvraag worden onderzocht om te zien of je aan alle voorwaarden voldoet:

2. Onderzoek van de aanvraag

Bij de behandeling van de aanvraag onderzoekt:

  • het departement de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever op basis van de gegevens beschikbaar in de databanken van de Sociale Zekerheid: 'DIMONA' voor werknemers en 'ARZA (pdf)' voor zelfstandigen;
  • VDAB de arbeidshandicap van de werknemer (of zelfstandige).

Voor de beoordeling van de arbeidshandicap van de werknemer (of zelfstandige), zal het departement een beroep doen op het onderzoek van de VDAB. Het departement beslist op basis van de input van de VDAB over het percentage en de duurtijd van de VOP, en bezorgt de werkgever de beslissing over de aanvraag. Voor vragen over het individuele VOP-recht van de werknemer (of van de zelfstandige als de VOP voor de zelfstandige zelf wordt aangevraagd) kan u dus terecht bij de VDAB (zie contactgegevens).

     - Mogelijke vaststellingen door de VDAB

  • Als bij de behandeling van uw aanvraag wordt vastgesteld dat de werknemer bij de VDAB nog niet gekend is als een persoon met een arbeidshandicap die recht geeft op deze premie of het recht nog niet heeft aangevraagd bij de dienst DABP van de VDAB, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het departement kan de aanvraag niet verder behandelen zonder goedkeuring van de VDAB. U verwittigt uw werknemer dan best om zo spoedig mogelijk het individuele VOP-recht (dwz. erkenning van arbeidshandicap) aan te vragen. Meer informatie hierover vind je terug op de website van VDAB of via de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vind je hier terug. Van zodra we van VDAB het signaal ontvangen dat de werknemer in aanmerking komt, zullen we de aanvraag verder behandelen.
  • Het is ook mogelijk dat het recht van de werknemer werd geweigerd. In dat geval wordt ook de aanvraag van de werkgever voor de VOP-premie geweigerd. Indien het recht meer dan zes maanden geleden werd geweigerd, kan de werknemer echter opnieuw een aanvraag indienen bij de VDAB.
  • Het is ook mogelijk dat de aanvraag nog in behandeling is. Wanneer het onderzoek door de VDAB niet kan worden afgerond binnen de vier maanden na de ontvankelijk verklaarde aanvraag,  brengen we u hiervan via mail op de hoogte. Het is dus belangrijk dat uw werknemer zo snel mogelijk contact opneemt met de VDAB. Deze termijn van vier maanden kan alleen verlengd worden indien het onderzoek door de VDAB niet tijdig kan worden afgerond om redenen die niet te wijten zijn aan de werkgever of de werknemer (bijv. medisch onderzoek is nog niet afgerond).

     - Vragen over het onderzoek van het recht van de werknemer

  • Indien u of uw werknemer nog vragen hebben over dit onderzoek bij VDAB, vindt u meer informatie op de website van VDAB of kan u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vindt u hier terug.
  • U of uw werknemer kan binnen de 45 dagen na ontvangst van de brief waarmee de VDAB zijn beslissing tot weigering aan de werknemer heeft meegedeeld, een schriftelijk verzoek tot heroverweging indienen. Hoe u dit kan doen vindt u hier terug. Ga naar “4. Hoe vraag ik de maatregel aan?” en vervolgens naar “Stap 2”. Hieronder vindt u het formulier om een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de heroverwegingscommisie indien u niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB.

3. Beslissing

Na behandeling van de aanvraag brengt het departement de werkgever op de hoogte van de beslissing tot toekenning of weigering van een VOP aan de werkgever, of de stand van zaken in het onderzoek.

4. Betaling

Het departement betaalt op het einde van ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal automatisch uit. (meer over betalingen)

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.