VOP - Hoe aanvragen

Sinds 1/7/2016 is het Departement WSE bevoegd voor de behandeling van aanvragen van werkgevers voor een VOP, dus zowel aanvragen voor nieuwe dossiers, als aanvragen voor verlengingen of verhogingen van bestaande dossiers. VDAB blijft bevoegd voor aanvragen die werden ingediend vóór 1/7/2016.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag

Een werkgever kan een VOP aanvragen voor alle werknemers waarvoor een loon en sociale zekerheid wordt betaald, waarbij een arbeidshandicap aanwezig is die officieel erkend is door de VDAB, en waarvan het domicilieadres in Vlaanderen of Brussel gelegen is.

Ook zelfstandigen (zie rubriek Wie) in hoofdberoep als in bijberoep kunnen een VOP aanvragen. Als zelfstandige kan men de VOP voor zichzelf of voor een werknemer in dienst aanvragen.

Opgelet:

 • U mag geen werknemers ontslaan om ze te vervangen door een werknemer met een arbeidshandicap die recht heeft op een VOP.
 • U mag geen werknemers ontslaan om ze nadien opnieuw aan te werven om een VOP te verkrijgen.

U kan pas een basisaanvraag doen voor een VOP (per werknemer met een arbeidshandicap) vanaf het moment dat de werknemer werd aangeworven. Echter, de VOP wordt niet uitbetaald met terugwerkende kracht vanaf de indiensttredingsdatum, maar vanaf het kwartaal van aanvraag.

De VOP voor dezelfde werknemer is niet cumuleerbaar met:

 1. de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 25 van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
 2. de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen;
 3. de tegemoetkoming, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector;
 4. de loonpremie voor de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 12 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
 5. het loon dat wordt uitbetaald aan de personen die tewerkgesteld zijn met toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 6. de loonpremie voor de invoegwerknemers, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven;
 7. de subsidie van loon en sociale lasten voor gehandicapte werknemers, vermeld in hoofdstuk II van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement Werk en Sociale Economie;
 8. de loonpremie voor een doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats, vermeld in artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.

Indienen van uw aanvraag

Als werkgever kan je bij het Departement WSE de aanvraag indienen. Doe dit bij voorkeur online (elektronisch): dit is voor iedereen de makkelijkste manier. Een aanvraag op papier indienen kan ook. 

Om een elektronische premieaanvraag succesvol in te dienen heb je een specifiek gebruikersrecht nodig en moet je over een aantal elementen beschikken. Hoe je dit allemal aanpakt lees je hier.

Bij een verlenging of verhoging van de VOP moet je het motivatiedocument (docx) invullen en mee opladen bij de online aanvraag (in deel 3 “Dossiergegevens”, onderaan bij “Documenten”).

Geef je er toch de voorkeur aan om een aanvraag op papier in te dienen, dan kan je hiervoor het aanvraagformulier (docx) downloaden.
Bij een aanvraag tot verhoging of verlenging moet je het motivatiedocument (docx) invullen en bijvoegen.

Behandeling van uw aanvraag

Eerst zal worden gecontroleerd of de aanvraag ontvankelijk is. Vervolgens zal de inhoud van de aanvraag worden onderzocht.

Ontvankelijkheid

Wanneer uw aanvraag ontvankelijk is, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst. Die termijn van zeven kalenderdagen wordt geschorst als het departement de werkgever om aanvullende informatie heeft verzocht en het die informatie nog niet heeft ontvangen.

Wanneer uw aanvraag niet ontvankelijk is, wordt u daarvan binnen zeven kalenderdagen na de ontvangst schriftelijk op de hoogte gebracht. Die kennisgeving vermeldt de motivering en de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Onderzoek van de aanvraag

Bij de behandeling van de aanvraag onderzoekt:

 • het departement de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever op basis van de gegevens in DIMONA of ARZA;
 • VDAB de arbeidshandicap van de werknemer.

Voor de beoordeling van de arbeidshandicap van de werknemer, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep doen op het onderzoek van de VDAB. De werknemer zal dus ook na 1/7/2016 worden gescreend door de VDAB. Het departement beslist op basis van de input van de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP, en bezorgt de werkgever de beslissing over de aanvraag. Voor vragen over het individuele VOP-recht kan u dus terecht bij de VDAB (zie contactgegevens).

Mogelijke vaststellingen door de VDAB

Als bij de behandeling van uw aanvraag wordt vastgesteld dat de werknemer bij de VDAB nog niet gekend is als een persoon met een arbeidshandicap die recht geeft op deze premie en/of dat de werknemer zich niet eerst heeft gemeld bij de dienst DABP van de VDAB, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Het departement kan de aanvraag niet verder behandelen zonder goedkeuring van de VDAB. Van zodra we van VDAB het signaal ontvangen dat de werknemer in aanmerking komt, zullen we de aanvraag verder behandelen.

Het is ook mogelijk dat het recht van de werknemer werd geweigerd. In dat geval wordt ook de aanvraag van de werkgever geweigerd. Indien het recht meer dan zes maanden geleden werd geweigerd, kan de werknemer echter opnieuw een aanvraag indienen bij de VDAB.

Het is ook mogelijk dat de aanvraag nog in behandeling is.
Wanneer het onderzoek door de VDAB niet kan worden afgerond binnen de vier maanden na de ontvankelijk verklaarde aanvraag,  brengen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Het is dus belangrijk dat uw werknemer zo snel mogelijk contact opneemt met de VDAB. Deze termijn van vier maanden kan verlengd worden indien het onderzoek door de VDAB niet tijdig kan worden afgerond om redenen die niet te wijten zijn aan de werkgever of de werknemer.

Vragen over het onderzoek van het recht van de werknemer

Indien u of uw werknemer nog vragen hebben over dit onderzoek bij VDAB, vindt u meer informatie op de website van VDAB of kan u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vindt u hier terug.

U of uw werknemer kan binnen de 45 dagen na ontvangst van de brief waarmee de VDAB zijn beslissing tot weigering aan de werknemer heeft meegedeeld, een schriftelijk verzoek tot heroverweging indienen.

Hoe u dit kan doen vindt u hier terug. Ga naar “4. Hoe vraag ik de maatregel aan?” en vervolgens naar “Stap 2”. Hieronder vindt u het formulier om een verzoek tot heroverweging in te dienen bij de heroverwegingscommisie indien u niet akkoord gaat met de beslissing van VDAB.

Beslissing

Na behandeling van de aanvraag brengt het departement de werkgever op de hoogte van, in voorkomend geval, beslissing tot toekenning van een VOP aan de werkgever, of de stand van zaken in het onderzoek.

Het departement zal ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal automatisch uitbetalen.
VDAB blijft bevoegd voor de betalingen t.e.m. het tweede kwartaal 2016 (meer over betalingen)

Verhoging of verlenging van goedgekeurde dossiers

Mogelijke verhoging van de premie

Een verhoogde VOP aanvragen kan pas als er reeds een basisaanvraag is ingediend. Een algemene aanvraag is immers nodig om te weten of de betrokken werknemer het recht op een VOP opent.

Het departement kan aan de werkgever die daarom gemotiveerd verzoekt, een hogere tegemoetkoming toekennen van maximaal 60%.

Dit is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk, wanneer de werkgever van oordeel is dat de premie van 40% onvoldoende is, gelet op de ernstige ziekteproblematiek van de werknemer. De werkgever dient daartoe een gemotiveerd verzoek in. In dit geval zal steeds een deskundige van VDAB ter plaatse nagaan aan de hand van objectieve meetinstrumenten of een verhoging van de premie aangewezen is.

Voor een zelfstandige kan geen verhoging aangevraagd worden.

Mogelijke verlenging van de toekenningsperiode

Tijdens het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP zal u op de hoogte worden gebracht van het einde van de betalingen van de VOP en van de mogelijkheid om bij het departement een gemotiveerde aanvraag tot behoud van de VOP in te dienen.

Vanaf het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP kan u een gemotiveerde aanvraag indienen bij het departement tot behoud van de VOP. Het departement beslist op basis van de evaluatie door de VDAB, over het bedrag en de duurtijd van de VOP.

U heeft recht op een verlenging van de VOP als de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van de ondersteuning en van de verminderde productiviteit van de werknemer minimaal twintig procent van zijn referteloon bedragen.

Uitzendkantoren zullen voortaan ook een verlenging kunnen aanvragen, gezien nieuwe dossiers vanaf 1/7/2016 voor bepaalde duur worden toegekend. De bestaande dossiers (die werden goedgekeurd vóór 1/7/2016) lopen nog door tot 31/12/2018 volgens de goedgekeurde regeling.

Zelfstandigen

Het departement kent, na aanvraag van de zelfstandige, een VOP toe aan de zelfstandige in hoofdberoep of de zelfstandige in bijberoep, bepaald in het voormelde koninklijk besluit, die vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een persoon met een arbeidshandicap wordt en recht heeft op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en voorheen geen erkenning had voor een tegemoetkoming om de tewerkstelling onder gewone arbeidsvoorwaarden te bevorderen vanwege het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of een van zijn rechtsvoorgangers.

De toekenning van een VOP aan de persoon, vermeld in het eerste lid is afhankelijk van een positieve beoordeling van de zelfstandige activiteit van de door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, erkende organisatie. De erkende organisatie beoordeelt de zelfstandige activiteit positief voor zover het belastbare nettobedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is dan 15.000 euro.

De beoordeling, vermeld in het derde lid, is niet vereist voor de personen die met betrekking tot hun zelfstandige activiteit beschikken over een fiscaal aanslagbiljet voor het aanslagjaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de VOP.

Schematisch:

 • Attest op leefbaarheid (indien minder dan 1 jaar zelfstandig)
 • Laatst ontvangen aanslagbiljet (indien meer dan 1 jaar zelfstandig)

Er is voldoende bedrijfsactiviteit zolang het belastbare nettobedrijfsinkomen hoger is dan 15.000 euro (op jaarbasis). Dat wordt aangetoond met een fiscaal aanslagbiljet.

Contact

Voor vragen over het individuele VOP-recht van de werknemer, of de procedure om dit aan te vragen, vindt u meer informatie op de website van VDAB of kan u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vindt u hier terug.

Voor vragen over de premie aan de werkgever, kan u terecht bij het Departement WSE op onderstaande contactgegevens:

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 10 90