DWSE of VDAB - wie doet wat?

De taken i.v.m. de VOP zijn als volgt verdeeld tussen het Departement WSE (waar je je op dit moment bevindt) en VDAB:

Departement Werkgelegenheid en Sociale Economie (DWSE)

​...staat in voor alles wat verband houdt met de premies voor de werkgever, namelijk de behandeling van premieaanvragen (incl. vragen tot verhoging of verlenging).

Dit vertaalt zich in de volgende taken:

 • In ontvangst nemen van alle nieuwe premieaanvragen van werkgevers (voor hun werknemers) of zelfstandigen (voor zichzelf)
 • In ontvangst nemen van alle aanvragen tot verlenging van de toekenning van de premie
 • In ontvangst nemen van alle aanvragen tot verhoging van de premie
 • Na onderzoek: goedkeuren of weigeren van al deze aanvragen
 • Meedelen van de goedkeuring of weigering aan de indieners
 • Bij goedkeuring: meedelen van de looptijd van de premie en de hoogte ervan
 • Verstrekken van informatie over de behandeling van aanvragen en over de genomen beslissingen
 • Behandelen van klachten over genomen beslissingen
 • Driemaandelijks uitbetalen van de premies
 • Verstrekken van informatie over de uitbetaling (o.a. berekeningsnota’s)
 • Behandelen van klachten rond uitbetaalde premies
 • Uitreiken van fiscale fiches aan natuurlijke personen die premies krijgen
   

VDAB

... staat in voor alles wat verband houdt met de erkenning van de arbeidshandicap of -beperking van de werknemer (het zogenaamde individueel VOP-recht) (of van de zelfstandige wanneer men de VOP niet voor een werknemer, maar voor zichzelf aanvraagt),

Dit vertaalt zich in de volgende taken:

 • De behandeling van aanvragen van werkzoekenden, werknemers of zelfstandigen om voor een VOP-recht (=erkenning van de arbeidshandicap of -beperking) in aanmerking te komen en alle verdere beoordelingen van het rendementsverlies van werknemers of zelfstandigen met een arbeidsbeperking
 • In ontvangst nemen van alle “aanvragen recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen” waarmee het VOP-recht wordt aangevraagd
 • Na onderzoek: al dan niet toekennen van het individueel VOP-recht
 • Meedelen van de goedkeuring of weigering aan de aanvragers
 • Beslissen, na een evaluatie, of een doelgroepwerknemer van een maatwerkbedrijf (beschutte/sociale werkplaats) kan doorstromen naar een aansluitende tewerkstelling in een betrekking zonder ondersteuning of met geringere ondersteuning dan voordien, waardoor de betrokken werknemer VOP-gerechtigd wordt
 • Verstrekken van informatie over de behandeling van aanvragen en over de genomen beslissingen
 • Behandelen van klachten over genomen beslissingen
 • Wanneer een werkgever of zelfstandige effectief de VOP (premie) aanvraagt: meedelen aan DWSE dat de betrokken werknemer of zelfstandige VOP-gerechtigd is
 • Als DWSE de premieaanvraag goedkeurt: bepalen van de looptijd van de premie en de hoogte ervan en terugkoppelen naar DWSE
 • Wanneer een werkgever of zelfstandige bij DWSE een verlenging van de toekenning van de premie aanvraagt: beoordelen, op basis van (1) de informatie op het motivatiedocument, (2) een gesprek met de betrokken werkgever en werknemer of de betrokken zelfstandige en (3) een evaluatie van de concrete werkomstandigheden, of er nog voldoende rendementsverlies om de toekenning van de premie verder te zetten
 • Wanneer een werkgever of zelfstandige bij DWSE een verhoging van de premie aanvraagt: beoordelen, op basis van dezelfde 3 elementen, of er inderdaad een rendementsverlies is dat een verhoging van het standaardbedrag van de premie verantwoordt
 • Als DWSE de aanvraag tot verlenging of verhoging goedkeurt: bepalen van de verdere looptijd van de premie en de hoogte ervan en terugkoppelen naar DWSE

Meer info over de rol van VDAB:  https://www.vdab.be/arbeidshandicap/defaultwn.shtml en https://www.vdab.be/arbeidshandicap/wgvop.shtml