VOP - Betalingen

Vanaf 1/7/2016 is het Departement WSE bevoegd voor de betaling van de VOP aan de werkgevers.
Het departement zal ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal automatisch uitbetalen.
VDAB blijft bevoegd voor de betalingen t.e.m. het tweede kwartaal 2016.

Het departement betaalt de VOP uit vanaf het kwartaal van de aanvraag voor de duurtijd van het recht op ondersteuning, maximaal gedurende de negentien daaropvolgende kwartalen.

Werkgevers zijn verplicht om uiterlijk de eerste maand na een kwartaal de DMFA-aangifte te doen. Correcties via DMFA zijn 3 jaar mogelijk na de aangifte.

Belangrijk om weten is dat het departement de premie voor een bepaald kwartaal zal uitbetalen op het einde van het volgende kwartaal. Bijvoorbeeld de betaling voor het derde kwartaal 2016 zal worden uitgevoerd in december 2016.

Het departement schorst de betaling van de tegemoetkomingen, en vordert die terug indien de persoon met een arbeidshandicap of een werkgever de voorwaarden van het BVR niet naleeft, of indien er nauwkeurige of overeenstemmende vermoedens zijn dat een werkgever één of meer personen met een arbeidshandicap heeft ontslagen uitsluitend met de bedoeling hen te vervangen door één of meer personen met een arbeidshandicap die recht geven op een VOP of op een hogere VOP, of uitsluitend met de bedoeling hen daarna opnieuw aan te werven om een hogere VOP te verkrijgen.

Berekeningsnota’s

Berekeningsnota’s van de betaalde premies kan u enkel online raadplegen, omdat het versturen van gegevens via een mailing niet aangewezen is vanuit het oogpunt van beveiliging en privacybescherming.

Om deze berekeningsnota te kunnen raadplegen, dient u over de juiste toegangs- en gebruikersrechten te beschikken. Als u in het verleden al online aanvragen heeft ingediend bij de overheid of voor de VOP, kan het zijn dat u al over (een deel van) de juiste rechten beschikt.

Als u nog niet over de juiste rechten beschikt, vindt u hier de nodige uitleg.

Indien u over de juiste rechten beschikt, kan u hier de berekeningsnota’s online raadplegen.

Op deze berekeningsnota’s kan u per kwartaal de samenstellende componenten van het premiebedrag nakijken, en de achterliggende DMFA-gegevens waarop we ons gebaseerd hebben voor de berekening.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 10 90