Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

VOP staat voor Vlaamse ondersteuningspremie. Deze premie is bedoeld voor werkgevers ter compensatie van rendementsverlies van een werknemer met een arbeidshandicap, en om de integratie van die werknemer in het arbeidscircuit te bevorderen.

In de rubriek Wie vindt u een overzicht van de categorieën van werkgevers en werknemers die in aanmerking komen voor de VOP.

Nieuw is dat vanaf 1/7/2016 ook zelfstandigen in bijberoep een VOP kunnen aanvragen (voor zelfstandigen in hoofdberoep was dit al mogelijk).
Interne doorstroming van doelgroepwerknemers binnen maatwerkbedrijven wordt vanaf 1/7/2016 ook mogelijk.
Uitzendkantoren worden vanaf 1/7/2016 beschouwd als gewone werkgever met een premie voor bepaalde duur. De bestaande dossiers (die werden goedgekeurd vóór 1/7/2016) lopen nog door tot 31/12/2018 volgens de goedgekeurde regeling.

Vanaf 1/7/2016 is het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) bevoegd voor de behandeling van nieuwe aanvragen van werkgevers voor een VOP. VDAB blijft bevoegd voor aanvragen die werden ingediend vóór 1/7/2016.
Als een werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst heeft of in dienst neemt, of een van zijn medewerkers krijgt een arbeidshandicap, dan kan de werkgever hiervoor een VOP aanvragen.

In de rubriek Aanvraagprocedure wordt uitgelegd hoe u als werkgever een aanvraag kan indienen, en welke stappen uw aanvraag zal doorlopen.
Bij de behandeling van een aanvraag onderzoekt het departement de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap van de werknemer, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep doen op het onderzoek van de VDAB. De werknemer zal dus ook na 1/7/2016 nog steeds worden gescreend door de VDAB. Het departement beslist op basis van de input van de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP, en bezorgt de werkgever de beslissing over de aanvraag.

In de rubriek Subsidie vindt u informatie over het bedrag en de duurtijd van de premie.
De tegemoetkoming in de loonkost is beperkt tot tweemaal het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen bij voltijdse tewerkstelling.
Nieuw is dat vanaf 1/7/2016 (voor nieuwe aanvragen) en vanaf 1/1/2019 (voor lopende dossiers die werden goedgekeurd vóór 1/7/2016) ook bij deeltijdse tewerkstelling de tegemoetkoming in de loonkost verhoudingsgewijs wordt begrensd.

Vanaf 1/7/2016 is het Departement WSE bevoegd voor de betaling van de VOP aan de werkgevers (inclusief lopende dossiers die vóór 1/7/2016 door de VDAB werden goedgekeurd). VDAB blijft bevoegd voor de betalingen t.e.m. het tweede kwartaal 2016.
Het departement zal ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal uitbetalen.

In de rubriek Betalingen wordt dit verder toegelicht.

In de rubriek Wetgevend kader vindt u de juridische grondslag voor de maatregel VOP.

Voor vragen over het individuele VOP-recht van de werknemer, of de procedure om dit aan te vragen, vindt u meer informatie op de website van VDAB of kan u terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vindt u hier terug.

Voor vragen over de premie aan de werkgever, kan u terecht bij het Departement WSE op onderstaande contactgegevens:

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 10 90