Vlaams zorgkrediet - wie komt in aanmerking?

Het toepassingsgebied van het Vlaams zorgkrediet omvat de meeste personeelsleden van de diensten Vlaamse overheid, het onderwijs en de lokale en provinciale besturen. Voor meer informatie hierover neem je best contact op met je personeelsdienst. Hieronder vind je het toepassingsgebied zoals opgenomen in de wetgeving.

Indien u bij meerdere werkgevers werkt die onder het toepassingsgebied vallen, worden deze tewerkstellingen samengenomen om uw onderbreking te bepalen.

 1. de personeelsleden van de Diensten Vlaamse Overheid die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006;
 2. de personeelsleden vermeld in artikel 2 §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;
 3. de personeelsleden, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991;
 4. de leden van de inspectie, vermeld in artikel 61 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs;
 5. de personeelsleden, vermeld in artikel 10 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken;
 6. de personeelsleden, vermeld in artikel 127, §1, eerste lid, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
 7. de contractuele personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor leerlingenbegeleiding;
 8. de personeelsleden van de universiteiten en de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap;
 9. de personeelsleden van provincies, de gemeenten, de openbare instellingen en de publiekrechtelijke agentschappen en verenigingen die ervan afhangen, alsook de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 10. de personeelsleden van SERV zoals bepaald door de raad ter uitvoering van artikel 7, §3, 6bis, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;
 11. de personeelsleden van het UZ Gent zoals bepaald door de raad van bestuur ter uitvoering van artikel 6, §2, 1° van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik;
 12. de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 13. de personeelsleden van de VRT, vermeld in artikel 27 en 28 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;
 14. de personeelsleden van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven;
 15. de personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel;
 16. de personeelsleden van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde;
 17. het secretariaatspersoneel van het Vlaams Fonds voor de letteren zoals bepaald door het dagelijks bestuur ter uitvoering van artikel 9, §5 van het decreet van 30 maart 1999 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor de letteren;
 18. het personeel van de Vlaamse bestuursrechtscolleges, vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.
 19. de personeelsleden van het Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, vermeld in artikel 39 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
 20. de personeelsleden van het Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, vermeld in artikel 30 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
 21. de personeelsleden van Natuurinvest, Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, vermeld in artikel 34 van het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie;
 22. de personeelsleden van het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics, vermeld in artikel 5 van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics";
 23. de personeelsleden van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 9 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;
 24. de personeelsleden van het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, vermeld in de wet van 27 juni 1930 waarbij de rechtspersoonlijkheid wordt verleend aan de wetenschappelijke instellingen en kunstinrichtingen welke van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen afhangen of in het koninklijk besluit van 22 september 1931 betreffende het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen - Rechtspersoonlijkheid.
   

De personeelsleden vermeld in het eerste lid waarop dit besluit van toepassing is, zijn statutair of contractueel tewerkgesteld.

Dit besluit is niet van toepassing op de personeelsleden vermeld in het eerste lid die aan al de volgende voorwaarden voldoen:

 1. ze vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
 2. ze vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.
Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700