Vlaams zorgkrediet - veelgestelde vragen

 1. Welke opleidingen komen in aanmerking voor een onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet?

  Je komt in aanmerking voor een Vlaams zorgkrediet wanneer de opleiding die je volgt:

  - minimaal 120 contacturen omvat op jaarbasis
  OF
  - minimaal 9 studiepunten omvat op jaarbasis

  Daarnaast moet je opleiding georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid. Het gaat dan hoofdzakelijk om opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers of het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten.
   

 2. Wanneer wordt mijn onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet uitbetaald?

  Je onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet wordt maandelijks uitbetaald.
  Er kan pas een betaling plaatsvinden nadat je aanvraag voor Vlaams zorgkrediet is goedgekeurd. De betaling van je onderbrekingsuitkering gebeurt steeds nadat de volledige maand verstreken is in het begin van de daaropvolgende maand. Afhankelijk van wanneer de aanvraag werd goedgekeurd kan de eerste betaling ook halverwege de maand plaatsvinden. Als je Vlaams zorgkrediet al een tijdje loopt op het moment dat je aanvraag wordt goedgekeurd, worden ook de voorgaande maanden onmiddellijk mee uitbetaald. Moest bij behandeling van je aanvraag blijken dat je geen recht hebt op Vlaams zorgkrediet, dan worden er geen onderbrekingsuitkeringen betaald. De dagen onderbreking die je eventueel reeds opnam, zullen dan bij je werkgever worden omgezet naar een speciaal daarvoor voorzien regime. Voor meer informatie hieromtrent, neem je best contact op met je werkgever.
   

 3. Is een onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet combineerbaar met een opleidingscheque?

  Ja, je kan je onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet cumuleren met opleidingscheques. Voor meer info over deze cheques kan je terecht bij VDAB op het gratis nummer 0800 30 700.

   

 4. Kan ik het Vlaams zorgkrediet stopzetten?                                                                                                                                                                                                               Een stopzetting moet steeds schriftelijk (via post of e-mail) meegedeeld worden. Deze moet vergezeld zijn van een schrijven van de werkgever waarin deze de stopzetting bevestigt. 

   
 5. Welke wijzigingen geef ik onmiddellijk schriftelijk door?
   
  • nieuw adres
  • nieuw bankrekeningnummer (attest wijzigen rekeningnummer (pdf / 0.22 MB))
  • nieuw arbeidscontract
  • nieuwe werkgever
  • vroegtijdige stopzetting van je Vlaams zorgkrediet
  • starten met een zelfstandige activiteit
  • pensioenuitkering
  • stopzetting van je opleiding
  • wijziging gezinssamenstelling
  • overlijden van de persoon voor wie je zorg opneemt wanneer het overlijden gebeurt vóór de start van het zorgkrediet of wanneer je het zorgkrediet wil stopzetten.
    

  Niet alle wijzigingen zijn in deze lijst opgenomen!

  Je geeft deze wijzigingen schriftelijk door via e-mail (vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be) of brief. Je vermeldt daarbij steeds je dossiernummer en/of rijksregisternummer.
   

 6. Hoe wordt de onderbrekingsuitkering voor een Vlaams zorgkrediet berekend?

  Je onderbrekingsuitkering voor een Vlaams zorgkrediet wordt proportioneel berekend. Werk je deeltijds en wil je je werk volledig onderbreken of onderbreken tot de helft van een voltijdse arbeidsregeling, dan wordt er per maand een gedeelte van de onderbrekingsuitkering toegekend in verhouding tot je deeltijdse arbeidsregeling. Neem je een onvolledige maand op, dan wordt het bedrag van de onderbrekingsuitkering verrekend in verhouding tot het aantal dagen dat je hebt opgenomen.

  Onderstaande voorbeelden geven je een idee hoeveel je uitkering kan bedragen. De goedkeuringsbrief die je ontvangt, zal steeds de bruto- en nettobedragen vermelden die specifiek op jouw situatie van toepassing zijn.
   

  Overzichtstabel: een voltijdse tewerkstelling onderbreken
  Onderbrekingspercentage Oorspronkelijk tewerkstellingspercentage -> aangepast tewerkstellingspercentage Gezinssituatie Bruto bedrag per volledige maand
  Voltijdse onderbreking 100% -> 0%   € 548,29
  Vermindering tot de helft van een voltijdse tewerkstelling

  100% -> 50%

  Geen alleenstaande ouder € 286,11
  Alleenstaande ouder € 343,33
  Vermindering met 1/5

  100% -> 80%

  Geen alleenstaande ouder € 136,29
  Alleenstaande ouder € 208,08

   

   

  Overzichtstabel: een deeltijdse tewerkstelling onderbreken

  Onderbrekingspercentage Gezinssituatie Bruto bedrag per volledige mand Oorspronkelijk tewerkstellingspercentage -> aangepast tewerkstellingspercentage
  Voltijdse onderbreking   Gedeelte van
  € 548,29
  90% -> 0%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 90%, maar je zal volledig stoppen met werken: je uitkering bedraagt dan 90% van € 548,29 -> = € 493,46
  75% -> 0%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 75%, maar je zal volledig stoppen met werken: je uitkering bedraagt dan 75% van € 548,29 -> = € 411,22
  50% -> 0%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 50 %, maar je zal volledig stoppen met werken: je uitkering bedraagt dan 50% van € 548,29-> = € 274,15
  Vermindering tot de helft van een voltijdse tewerkstelling Geen alleenstaande ouder Gedeelte van
  € 286,11
  90% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 90%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 90% van € 286,11 -> = € 257,50
  80% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 80%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 80% van € 286,11 -> = € 228,89
  70% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 70%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 70% van € 286,11 -> = € 200,28
  Alleenstaande ouder Gedeelte van
  € 343,33
  90% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 90%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 90% van € 343,33 -> = € 309
  80% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 80%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 80% van € 343,33 -> = € 274,67
  70% -> 50%
  Je tewerkstellingspercentage bedraagt 70%, maar je zal halftijds werken: je uitkering bedraagt dan 70% van € 343,33 -> = € 240,33

   

 7. Vanaf wanneer gaat het Vlaams zorgkrediet van start?

  Vanaf 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start.
  Heb je op dat moment nog een loopbaanonderbreking lopen die je eerder aanvroeg en die vóór 2 september 2016 startte, dan blijft deze gewoon verder lopen onder de eerdere voorwaarden. Wanneer je loopbaanonderbreking afgelopen is of wordt stopgezet, kan je geen gebruik meer maken van het oude stelsel, maar moet je een aanvraag voor een Vlaams zorgkrediet indienen. Je moet hierbij een motief zorg of opleiding kunnen aantonen.
   

 8. Ik heb momenteel een onderbreking in het kader van eindeloopbaan, maar wil nu medische bijstand of palliatief verlof opnemen. Wanneer mijn medische bijstand of palliatief verlof afgelopen is, kan ik dan terug mijn eindeloopbaanonderbreking bij RVA opnemen?

  Vanaf 2 september 2016 gaat het Vlaams Zorgkrediet van start. Als je medische bijstand of palliatief verlof vóór 2 september 2016 afloopt, kan je aansluitend terug je eerdere eindeloopbaan opnemen. Als je medische bijstand op 2 september 2016 afloopt of erna, kan je je eerdere eindeloopbaan niet terug opnemen. In geval van palliatief verlof kan je je eindeloopbaan wel terug verderzetten.
   

 9. Ik cumuleer als werknemer verschillende jobs. Wanneer vervalt mijn recht op een onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet?

  Combineer je verschillende jobs en wijzigt tijdens de onderbreking het aantal uren dat je tewerk gesteld bent? Ben je als leerkracht tewerkgesteld in verschillende scholen of wijzigt tijdens de onderbreking het aantal uren dat je bent tewerkgesteld?
  Dan neem je best contact op met onze dienst. Je vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.
   

 10. Welke documenten moet ik naar waar opsturen?

  Als je een thematisch verlof wil aanvragen (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof) dan stuur je de nodige documenten op naar je plaatselijke RVA-kantoor. Je vindt de concrete adressen op de aanvraagformulieren van de RVA.
  Wil je een Vlaams zorgkrediet aanvragen, dan kan je dit sinds 1 januari 2019 enkel nog online.
   

 11. Hoeveel bedrijfsvoorheffing wordt er ingehouden op mijn onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet?

  Hoeveel bedrijfsvoorheffing er wordt afgehouden van je onderbrekingsuitkering voor Vlaams zorgkrediet hangt af van je soort onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5e), je gezinssamenstelling en of je al dan niet grensarbeider bent.
   

  Betrokkene Onderbrekingspercentage Gezinssituatie Bedrijfsvoorheffing
  Grensarbeider     Geen inhouding
  Werknemer Voltijdse onderbreking   10,13 %
  Vermindering met 1/5   17,15 %
  Vermindering met 1/2 Alleenwonend of uitsluitend samenwonend met één of meerdere kinderen waarvan minstens 1 ten laste 17,15 %
  Samenwonend < 50 jaar 30 %
  Samenwonend > 50 jaar 35 %

  De goedkeuringsbrief die je ontvangt, zal steeds de bedrijfsvoorheffing vermelden die specifiek op jouw situatie van toepassing is. Daarnaast vermeldt deze brief ook steeds het brutobedrag en het nettobedrag van de onderbrekingsuitkering die je zal ontvangen.
   

 12. Is het Vlaams zorgkrediet cumuleerbaar met de uitkeringen van de RVA ?

  Neen. Ofwel vraag je een ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof aan bij de RVA, ofwel kies je voor een Vlaams zorgkrediet.
   

 13. Ik ontvang een overlevingspensioen. Kan ik dit combineren met een Vlaams zorgkrediet?

  Je kan je overlevingspensioen maximaal 12 maanden combineren met een Vlaams zorgkrediet. Deze 12 maanden kunnen al dan niet opeenvolgende kalendermaanden zijn.

  Combineer je je overlevingspensioen al met een andere uitkering van de RVA (of heb je dit in het verleden al gedaan), dan kan je dit niet meer combineren met een Vlaams zorgkrediet.
   

 14. De persoon waarvoor ik het Vlaams zorgkrediet heb opgenomen is overleden, blijf ik mijn recht behouden?

  Wanneer de persoon voor wie je het zorgkrediet opneemt overlijdt tijdens de periode van het zorgkrediet, kan dit recht behouden blijven voor de duur die werd aangevraagd met een maximum tot 6 maanden na het overlijden.

  Wanneer de persoon voor wie je het zorgkrediet hebt opgenomen overlijdt vóór de start van het zorgkrediet, vervalt dit recht ook al werd je aanvraag reeds goedgekeurd.
   

 15. Worden de maanden aanmoedigingspremie die ik reeds heb opgenomen verrekend met het Vlaams zorgkrediet of met de uitkering RVA?

  Neen. De teller van het Vlaams zorgkrediet wordt op nul gezet. Er wordt geen rekening gehouden met de aanmoedigingspremie of onderbrekingsuitkering die je reeds hebt gekregen bij RVA.
   

 16. Moet ik al een bepaald aantal maanden in dienst zijn bij mijn werkgever om recht te hebben op het Vlaams zorgkrediet?

  Neen, er gelden geen anciënniteitsvoorwaarden of voorwaarden inzake voorafgaande tewerkstelling.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700