Vlaams zorgkrediet - wanneer kom je in aanmerking?

Je kan een onderbrekingsuitkering ontvangen in het kader van zorg en opleiding.

Zorg

Zorg voor een kind tot en met 12 jaar

Het gaat om:

 • Eigen kinderen (inclusief adoptie)
 • Kinderen van je partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont (inclusief adoptie)
 • Pleegzorg of pleegvoogdij

Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad

 • Gezinsleden: de personen waarmee je samenwoont
 • Familieleden tot de tweede graad: bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van jou of van je partner waarmee je gehuwd bent of wettelijk samenwoont.
 • Zware ziekte: elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende arts als dusdanig beschouwd wordt en waarbij de arts oordeelt dat de sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

Palliatieve zorgen

 • Elke vorm van bijstand, meer bepaald van medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand, aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte en zich in een terminale fase bevindt.

Zorg voor een kind met een handicap

 • een kind dat voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de kinderbijslag
 • een kind dat erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of voor wie Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft afgeleverd met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.

 

Opleiding

Je kan een onderbrekingsuitkering ontvangen wanneer je je arbeidsprestaties onderbreekt om een opleiding te volgen die voldoet aan één van de volgende vereisten:

 • Elke vorm van onderwijs die georganiseerd,  gesubsidieerd of erkend  wordt door de Vlaamse overheid en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat;
 • Elke opleiding die georganiseerd wordt door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van opleidingscheques of  steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en waarvan het programma minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvat.

Je moet  binnen de 20 kalenderdagen na de goedgekeurde periode van 3 maanden een attest afleveren (pdf / 0.21 MB) dat bewijst dat je regelmatig aanwezig was in de opleiding tijdens deze periode. Indien je dit attest niet binnen de 20 dagen na afloop van het kwartaal aan ons bezorgt, kan geen Vlaams zorgkrediet toegekend worden voor de volgende periode.

Let op: De periode van het Vlaams zorgkrediet kan niet starten voor de datum waarop de opleiding van start gaat. Voorbeeld: wanneer de opleiding start op 20 september, kan het Vlaams zorgkrediet niet ingaan op 1 september.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700