Opleidingen die recht geven

Wanneer komt een opleiding in aanmerking voor het gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives?

Als de opleiding is opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. (= arbeidsmarktgerichte opleiding)

Pas op! Naast de opname in de opleidingsdatabank zijn er criteria waaraan de cursist moet voldoen om de arbeidsmarktgerichte opleiding met opleidingsincentives te mogen volgen. Meestal gaat het om de scholingsgraad van de werknemer. Bv hooggeschoolde werknemers mogen geen arbeidsmarktgerichte opleidingen betalen met opleidingscheques.
In de opleidingsdatabank worden de bijkomende voorwaarden vermeld. 

Uitzondering loopbaangerichte opleidingen: als een werknemer loopbaanbegeleiding volgt, en in zijn persoonlijk ontwikkelplan wordt opgenomen dat opleiding X een noodzakelijke stap is in het realiseren van zijn persoonlijk ontwikkelplan, dan mag deze opleiding gevolgd worden zonder dat ze opgenomen is in de opleidingsdatabank. 
De loopbaangerichte opleiding moet wel voldoen aan deze 2 criteria:
  • De opleiding zelf moet wel minstens 32 CONTACTUREN of minstens 3 studiepunten (geen examencontracten) inhouden. 
  • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn voor de KMO-portefeuille of voor opleidingscheques.
 

Hoe komt een opleiding terecht in de opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives? 

1. Procedure vanaf 1 mei 2019:
Een geregistreerde opleidingsverstrekker dient een aanvraag in om zijn opleiding te registreren voor opleidingsincentives via de opleidingsdatabank.
 
Deze aanvraag wordt door het Departement Werk en Sociale Economie toegewezen aan de Vlaamse Opleidingscommissie of een Paritair Comité om te oordelen of de opleiding voldoet aan de criteria voor arbeidsmarktgerichtheid.
Als dat het geval is, dan wordt de opleiding geregistreerd voor gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives. 
 
AHOVOKS, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties screenen zelf hun opleidingsaanbod op de criteria voor arbeidsmarktgerichtheid en registreren ze in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. 
Deze registratie is niet van onbepaalde duur. Jaarlijks controleert het Departement Werk en Sociale economie of de opleidingen nog voldoen aan de criteria. Deze criteria variëren immers want ze hebben de ambitie om de evoluties op de arbeidsmarkt te volgen.
Een opleiding die niet langer voldoet aan de criteria verliest zijn registratie op 31 december van het jaar volgend op de publicatie van het evaluatierapport.
De opleidingsverstrekker heeft de mogelijkheid om een bijgestuurde opleiding te laten registreren.
 
2. Opleidingen die erkend zijn voor Betaald educatief verlof op 30 april 2019:
De opleidingsverstrekkers krijgen de mogelijkheid om opleidingen die erkend zijn voor betaald educatief verlof op 30 april 2019 te laten registreren voor het gebruik van de Vlaamse opleidingsincentives vanaf 1 september 2019. Voorwaarde is wel dat de opleidingsverstrekker geregistreerd is voor de KMO-portefeuille of voor opleidingscheques en dat de opleiding minstens 32 contacturen of 3 studiepunten (geen examencontracten) bedraagt. 

 

Wat zijn de criteria om de arbeidsmarktgerichtheid van opleidingen te beoordelen?

De criteria waaraan arbeidsmarktgerichte opleidingen moeten voldoen, worden in het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding  van 21 december 2018 geregeld. 

Een Ministerieel besluit specifieert de competenties waartoe de opleiding moet leiden. Hier vind je een volledig overzicht van het beoordelingsysteem. Pdf beoordelingsysteem

Er is een handleiding opgemaakt om iedereen die moet oordelen of een opleiding voldoet aan de criteria te ondersteunen in hun taak. Doelgroep zijn de leden van de Vlaamse opleidingscommissie, de paritaire comités, alsook de beoordelaars bij AHOVOKS, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties.

Handleiding beoordelingssysteem (docx / 0.18 MB)
Bijlage basisgebruiker digitale vaardigheden (pdf / 0.12 MB)
Bijlage handleiding gescreende attesten (pdf / 0.07 MB)
Bijlage handleiding Knelpuntberoepenlijst 2019 (pdf / 4.25 MB)
Bijlage handleiding STEM beroepen (pdf / 0.17 MB)
Lijst knelpunt STEM beroepen 2018 VDAB (pdf / 0.19 MB)

Welke methodieken mag een opleidingsverstrekker gebruiken bij de Vlaamse opleidingsincentives? Mag werkplekleren, mag e-leren?

Werkplekleren is toegelaten. Er zijn wel bijkomende criteria voor de betaling van het loonforfait ingeval de werknemer tijdens zijn opleidingsverlof aan werkplekleren doet bij een andere werkgever om te vermijden dat de werknemer dubbel vergoed wordt of de werkgever ongegrond gecompenseerd wordt voor de loonkost.

BvR VOV art 32 “Voor de terugbetaling van de uren Vlaams opleidingsverlof voor een opleiding met werkplekleren bij een andere werkgever, geldt als bijkomende voorwaarde dat noch de werknemer, noch de eigen werkgever worden vergoed voor de gepresteerde arbeid.”

Opleidingen die enkel via e-leren aangeboden worden, zonder enige vorm van contactonderwijs of systematische begeleiding, opvolging en evaluatie zijn niet toegelaten. Blended leren is wel toegelaten, op voorwaarde dat het contactgedeelte minstens 32 uur bedraagt. 

Mag een opleidingsverstrekker opleiding geven aan eigen werknemers?

Een opleidingsverstrekker mag opleiding geven aan zijn eigen werknemers. In dat geval zijn er echter bijkomende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de betaling van het loonforfait:  
BvR VOV, art 32 “Voor de betaling van de tegemoetkoming voor de uren Vlaams opleidingsverlof voor een opleiding waarbij de eigen werkgever ook de opleidingsverstrekker is, geldt als bijkomende voorwaarde dat de werknemer dankzij de opleiding in staat is een andere dan de huidige functie of een onder invloed van een grondig wijzigende omgeving sterk veranderende functie, uit te oefenen.

De opleidingsverstrekker/werkgever kan GEEN gebruik maken van opleidingsverlof als het gaat om opleidingen die de werknemer alleen kan gebruiken in zijn huidige job. Als die job door de omgeving (niet door keuzes van de werkgever) zo fundamenteel wijzigt dat opleiding noodzakelijk is voor de uitoefening van de job, dan mag het ook. 

Het is de context die bepaalt of een geregistreerde opleiding mag gegeven worden aan de eigen werknemers met gebruik van opleidingsverlof! De opleiding zelf wordt beoordeeld op basis van de opleidingsinhoud die al of niet voldoet aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid. De context bepaalt of het loonforfait betaald wordt voor (alle) eigen werknemers.

Indien de werkgever de betaling van het loonforfait aanvraagt voor opleidingen waarvan hij zelf de opleidingsverstrekker is, dan wordt de werkgever gewezen op de wetgeving hierover. De werkgever verklaart op eer dat de werknemer zich in een van beide situaties bevindt, nl dankzij de opleiding KAN hij een andere job uitoefenen; of de job verandert onder invloed van de grondig wijzigende omgeving zo sterk dat deze opleiding noodzakelijk is. De Vlaamse sociale inspectie zal bij twijfel een onderzoek voeren bij de werkgever en werknemers.

 

Contact

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Dienst: 
Vlaams opleidingsverlof
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700