A1-5 Specifiek looncriterium - Europese blauwe kaart

Algemene bepalingen

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel welke de bezitter (onder bepaalde voorwaarden) machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, en welke hem gelijktijdig het recht geeft om er te werken. In dit ene document worden zowel het recht op verblijf als het recht op tewerkstelling geïncorporeerd.

Het gaat hier om de omzetting van de Europese Richtlijn 2009/50 van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.
 

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB) (docx)”.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst met een duurtijd van minimaal één jaar (tot onbepaalde duur), met vermelding van het minimum bruto jaarloon van tenminste 53.971,00 euro;
 • kopie van diploma uitgereikt door een overheid, waarbij het succesvol beëindigen wordt aangetoond van een postsecundair programma inzake hogere studies, dit betekent een geheel van lessen verstrekt door een onderwijsinstituut erkend als hoger onderwijsinstelling door de staat waar in het instituut is gevestigd, op voorwaarde dat de studies nodig voor het behalen ervan minstens drie jaar hebben geduurd.

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing dient het aanvraagdossier twee maanden voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB) (docx)”.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de Belgische verblijfsvergunning van de betrokken werknemer;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt en/of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;
   

Wat na toekenning voorlopige arbeidsvergunning

De voorlopige arbeidsvergunning zal naar de werkgever worden toegestuurd die een kopie van deze vergunning aan zijn werknemer moet bezorgen. De Dienst Economische Migratie brengt gelijktijdig de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte van de toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning (of - ingeval van negatieve beslissing - van de weigering tot toekenning van de voorlopige arbeidsvergunning). De beslissing van de dienst Economische Migratie is immers bepalend voor het al dan niet toekennen van de Europese blauwe kaart door de Dienst Vreemdelingenzaken.

De tewerkstelling mag aanvatten van zodra:

 • de werknemer in het bezit is van de kopie van de voorlopige arbeidsvergunning;
 • hij wettig in België verblijft (te bewijzen aan de hand van een BIVR-beperkte duur of de electronische A-kaart, of een Visum D - B29, of een kopie van de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken waarbij de werknemer gemachtigd wordt tot verblijf overeenkomstig artikel 61/27, §§2 en 3 van de wet van 15 december 1980);
 • hij een Europese blauwe kaart heeft aangevraagd (te bewijzen aan de hand van een bijlage 41bis).
   

Einde voorlopige arbeidsvergunning

De voorlopige arbeidsvergunning verliest haar geldigheid:

 • op de dag van de uitreiking aan de werknemer van de Europese blauwe kaart;
 • op de dag van de betekening aan de werknemer door de dienst Vreemdelingenzaken van de beslissing tot weigering van de aanvraag om een Europese blauwe kaart;
 • indien de werknemer binnen de negentig dagen te rekenen vanaf de dag van de uitreiking van de voorlopige arbeidsvergunning geen aanvraag voor een Europese blauwe kaart heeft aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
   

Hernieuwing

De Europese blauwe kaart wordt door de bevolkingsdienst van de gemeente in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken een eerste keer toegekend voor een duurtijd van 13 maanden en is hernieuwbaar. De eerste hernieuwing van de Europese blauwe kaart zal in principe opnieuw voor 13 maanden worden toegekend mits voorafgaande toekenning van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning.

Bij een eventuele tweede hernieuwing (én na twee jaar effectieve tewerkstelling met Europese blauwe kaart) is voorafgaand geen nieuwe voorlopige arbeidsvergunning meer vereist en zal het gemeentebestuur onmiddellijk een Europese blauwe kaart met een geldigheidsduur van 3 jaar kunnen uitreiken.

Na 5 jaar tewerkstelling met een Europese blauwe kaart zal de betrokkene logischerwijze in aanmerking komen voor de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.
De eventuele hernieuwing van de Europese blauwe kaart zal dus tijdens de eerste twee jaar van de tewerkstelling steeds afhankelijk zijn van de voorafgaande toekenning door de bevoegde Dienst Economische Migratie van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning aan de werkgever.

Naar analogie met de eerste aanvraag moet de werkgever twee maanden voor het einde van de geldigheid van de Europese blauwe kaart, een aanvraagdossier indienen (zie hierboven bij Hoe aanvragen).