A3-1 Stage & opleiding - Stagiair

Algemene bepalingen

Onder stagiair wordt voor de toepassing van deze reglementering (art.9,5° en art.20 tot 23 van KB 9/6/1999) verstaan: “de persoon die bij een werkgever een praktische opleiding volgt als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming bevestigd door een diploma of studiegetuigschrift.” (KB 9 juni 1999, Hoofdstuk VI, Afdeling I, art.20-23).

De stagiair moet minstens achttien jaar oud zijn en mag niet ouder dan dertig jaar zijn op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart. Deze leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor stagiairs die worden aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling. In andere gevallen kan de bevoegde Gewestminister in individueel behartigenswaardige gevallen desgevallend een afwijking toestaan wanneer hiertoe door de aanvrager gegronde economische of sociale redenen worden ingeroepen. De stagiair moet tevens de verbintenis aangaan om gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren.

Een stage is steeds een voltijdse tewerkstelling die maximaal twaalf maanden duurt. De stageovereenkomst moet vertaald zijn in de moedertaal van de stagiair, of in een andere taal die hij/zij begrijpt en in deze overeenkomst moet uitdrukkelijk het aantal uren van de opleiding worden vermeld, alsook het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen. Aan de overeenkomst moet tevens een opleidingsprogramma worden toegevoegd.

Eventueel kan door de bevoegde Gewestminister in een beroepsprocedure (tegen een weigeringsbeslissing) een afwijking worden toegestaan op de maximumduur van 12 maanden alsook op de leeftijdsgrens, wanneer hiertoe door de aanvrager gegronde economische of sociale redenen worden ingeroepen. Van de andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de minimum bezoldiging) kan de Gewestminister niet afwijken, zelfs al zou het om behartigenswaardige gevallen gaan.
 

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”.
  Wanneer het gaat om een werkgever die in het buitenland gevestigd is, moet de aanvraag worden ingediend via een mandataris die op regelmatige basis in België verblijft, en die hiertoe door de buitenlandse werkgever werd gemachtigd. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokken mandataris.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de door beide partijen ondertekende Nederlandstalige stageovereenkomst met toevoeging van een tevens door beide partijen ondertekend gedetailleerd opleidingsprogramma (in voorkomend geval ook een door beide partijen ondertekende vertaling van die stageovereenkomst en van dat opleidingsprogramma in een taal die de stagiair begrijpt);
 • een verklaring waarin de stagiair bevestigt tijdens de stage geen andere dienstbetrekking in België te zullen uitvoeren;
 • een kopie van de betrokken stagiair zijn/haar diploma of studiegetuigschrift waarop de stage betrekking heeft en het curriculum vitae waaruit de kwalificaties van betrokken stagiair blijken;
 • in geval van detachering: een kopie van het document, afgegeven door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het Belgische grondgebied, of, als een internationale overeenkomst daarover ontbreekt, een verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgische stelsel voor werknemers, niet vervult zijn.

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B dient het aanvraagdossier twee maanden voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de Belgische verblijfsvergunning van de betrokken werknemer;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de door beide partijen ondertekende Nederlandstalige stageovereenkomst met toevoeging van een tevens door beide partijen ondertekend gedetailleerd opleidingsprogramma (in voorkomend geval ook een door beide partijen ondertekende vertaling van die stageovereenkomst en van dat opleidingsprogramma in een taal die de stagiair begrijpt) indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een verklaring waarin de stagiair bevestigt tijdens de stage geen andere dienstbetrekking in België te zullen uitvoeren;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt en/of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;
 • in geval van detachering, een kopie van het document, afgegeven door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de socialezekerheidswetgeving van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het Belgische grondgebied, of, als een internationale overeenkomst daarover ontbreekt, een verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het Belgische stelsel voor werknemers, niet vervuld zijn - zelfs indien een dergelijk document reeds bij de aanvraag tot toelating tot arbeid van de voorgaande tewerkstelling voorzien werd;
 • in geval van detachering het attest, ondertekend door de werkgever, waarin hij de duur van de detachering bepaalt, alsook de arbeids- en loonvoorwaarden tijdens de duur van de detachering - zelfs indien een dergelijk document reeds bij de aanvraag tot toelating tot arbeid van de voorgaande tewerkstelling voorzien werd;
 • in geval van detachering: het bewijs van inschrijving in het Limosakadaster als de aanvraag gaat over een detachering binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006.

Belangrijk: een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende toelating tot arbeid met een arbeidsvergunning en arbeidskaart als stagiair is enkel mogelijk indien de eerste tewerkstelling minder dan 12 maanden duurde, daar de totale tewerkstelling van een stagiair beperkt is tot een maximale duur van 12 maanden!