A5-5 Specifieke functie - Au-pair jongere

Algemene bepalingen

In toepassing van artikel 9,14° van KB 9 juni 1999 kunnen arbeidsvergunningen en arbeidskaarten worden toegekend voor au pair jongeren. In artikel 24 wordt verduidelijkt wat onder au pair jongere dient te worden verstaan: “de jongere die tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte dagdagelijkse huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.
In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, is een au pair jongere dus geen nanny, babysitter of inwonende dienstbode. In de geest van het au pair stelsel dienen de culturele vorming en de taalverrijking te primeren. Om te vermijden dat het tewerkstellingsaspect het hoofddoel van het verblijf zou worden (zowel in hoofde van het gastgezin, als m.b.t. de au pair jongere zelf), heeft de wetgever een aantal specifieke voorwaarden opgelegd die eventuele misbruiken moeten tegen gaan of voorkomen. Zo moet de deelname van de au pair aan de huishoudelijke taken (babysitten inbegrepen) beperkt zijn tot maximum 4 uur per dag en 20 uur per week.
 

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Een aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld ondertekend en dus origineel formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van beide ouders van het gastgezin, en indien de aanvraag gebeurd via een volmachthouder dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachthouder;
 • een door beide partijen ondertekende en dus originele "overeenkomst voor plaatsing (pdf / 0.05 MB)" van de au pair;
 • in aanvulling en als vervollediging van de hierboven vermelde Overeenkomst van plaatsing dient er tevens een weekschema opgemaakt te worden. Dit weekschema bevat concreet voor alle zeven weekdagen - telkens met opgave van de uren (van... tot...): (1) de taken van de au-pair jongere, (2) de werktijden van de ouder(s) en (3) de pendeltijden van de ouder(s) (tijd voor verplaatsing van huis naar werk en omgekeerd). Door middel van dit weekschema dient het gastgezin ondubbelzinnig aan te tonen op welke momenten de ouder(s) effectief aanwezig dan wel afwezig zijn, en op welke momenten de au-pair jongere concreet omschreven licht huishoudelijke taken op zich neemt;
 • een kopie van een attest van de erkende onderwijsinstelling (eventueel diploma) uit het land van herkomst van de au pair waarin bevestigd wordt dat betrokkene:
  - hetzij minstens tot de leeftijd van 17 jaar onderwijs heeft gevolgd;
  - hetzij beschikt over een titel die toegang geeft tot het hoger onderwijs.
  De diensten Economische migratie kunnen desgewenst een beëdigde vertaling van dit document vragen;
 • een kopie van een attest van een onderwijsinstelling uit het buitenland waarin bevestigd wordt op welke wijze een basiskennis van de omgangstaal van het gastgezin werd verworven. Indien de au pair deze basiskennis nog niet zou bezitten, dan dient zij/hij in de overeenkomst de verbintenis te onderschrijven om, onmiddellijk na aankomst in België deze kennis te verwerven door het volgen van een intensieve taalcursus;
 • een inschrijvingsbewijs in een Belgische onderwijsinstelling, erkend of gesubsidieerd door één van de Gemeenschappen, voor het volgen van een cursus die betrekking heeft op een gewesttaal, waarvan de au pair de kennis komt vervolmaken gedurende zijn/haar verblijf.
  Vermits de meeste onderwijsinstellingen vooraf het niveau van de talenkennis van de betrokkene wensen te screenen, en dit screenen pas mogelijk is na aankomst van de au pair in België, daarom kan in voorkomend geval aan het aanvraagdossier een attest worden toegevoegd waarin de onderwijsinstelling bevestigt dat de aanvraag tot inschrijving van betrokken au pair werd geregistreerd, en dat de inschrijving ook effectief zal worden bij aankomst in België;
 • een kopie van een attest van samenstelling van het gastgezin afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gastgezin;
 • een kopie van een uittreksel uit het strafregister voor alle meerderjarige leden van het gastgezin, afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gastgezin;
 • een origineel attest van een verzekeringsinstelling (pdf / 0.04 MB)waaruit blijkt dat het gastgezin een aanvullende verzekering heeft gesloten ten gunste van de au pair voor het waarborgen van enerzijds de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten en van anderzijds de repatriëring in geval van ziekte of ongeval.

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart dient het aanvraagdossier twee maanden voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend.
Let wel: een verlenging van arbeidskaart en arbeidsvergunning voor een au-pair jongere is enkel mogelijk indien de plaatsingsperiode geen volledig jaar overschrijdt . Tevens is een wijziging van gastgezin slechts éénmaal mogelijk en mag de totale duur van plaatsing van de au pair-jongere geen volledig jaar overschrijden. Daarnaast dient aan alle andere toekenningsvoorwaarden van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart eveneens blijvend voldaan te worden - hetgeen kan betekenen dat bepaalde vereiste documenten compleet opnieuw ingediend moeten worden!
De aanvraag dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld ondertekend en dus origineel formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”;
 • een kopie van de Belgische verblijfsvergunning van de betrokken au-pair jongere;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van beide ouders van het gastgezin, en indien de aanvraag gebeurd via een volmachthouder dan ook een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachthouder;
 • een door beide partijen ondertekende en dus originele "overeenkomst voor plaatsing (pdf / 0.05 MB)" van de au pair;
 • in aanvulling en als vervollediging van de hierboven vermelde Overeenkomst van plaatsing dient er tevens een weekschema opgemaakt te worden. Dit weekschema bevat concreet voor alle zeven weekdagen - telkens met opgave van de uren (van... tot...): (1) de taken van de au-pair jongere, (2) de werktijden van de ouder(s) en (3) de pendeltijden van de ouder(s) (tijd voor verplaatsing van huis naar werk en omgekeerd). Door middel van dit weekschema dient het gastgezin ondubbelzinnig aan te tonen op welke momenten de ouder(s) effectief aanwezig dan wel afwezig zijn, en op welke momenten de au-pair jongere concreet omschreven licht huishoudelijke taken op zich neemt;
 • een inschrijvingsbewijs in een Belgische onderwijsinstelling, erkend of gesubsidieerd door één van de Gemeenschappen, voor het volgen van een cursus die betrekking heeft op een gewesttaal, waarvan de au pair de kennis komt vervolmaken gedurende zijn/haar verblijf;
 • een kopie van een attest van samenstelling van het gastgezin afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gastgezin;
 • een kopie van een uittreksel uit het strafregister voor alle meerderjarige leden van het gastgezin, afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gastgezin;
 • een origineel attest van een verzekeringsinstelling waaruit blijkt dat het gastgezin een aanvullende verzekering heeft gesloten ten gunste van de au pair voor het waarborgen van enerzijds de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten en van anderzijds de repatriëring in geval van ziekte of ongeval;
 • een kopie van de rekeninguittreksels die aantonen dat de au-pair jongere maandelijks een zakgeld van tenminste 450 euro verkregen heeft.
   

Voorwaarden waaraan de plaasting van een au-pair jongere moet voldoen

1. Au-pair jongere zelf

 1. tenminste achttien jaar en nog geen zesentwintig jaar oud zijn op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;
 2. zich ertoe verbinden in België geen dienstbetrekking uit te voeren gedurende de au pair-plaatsing;
 3. over een titel beschikken die hem in het land van herkomst recht op toegang geeft tot het hoger onderwijs of het bewijs leveren dat hij minstens tot de leeftijd van 17 jaar onderwijs gevolgd heeft;
 4. een basiskennis hebben van de omgangstaal van het gastgezin of de verbintenis aangaan deze basiskennis onmiddellijk na aankomst in België te verwerven via het volgen van een intensieve taalcursus;
 5. gedurende de au pair plaatsing cursussen volgen in een erkende instelling, erkend of gesubsidieerd door één van de Gemeenschappen of bepaald door de Gewestminister die de tewerkstelling onder zijn bevoegdheid heeft, en die de gewesttaal of -talen onderwijst, door trimestrieel een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat hij regelmatig deze lessen volgt;
 6. nog geen arbeidskaart hebben verkregen in België, uit welke hoofde dan ook behalve het geval bepaald in art. 28,4°.

2. Gastgezin

 1. onder zijn leden minstens één kind tellen dat geen 13 jaar oud is bij de aanvang van de periode van verblijf van de au pair-jongere;
 2. voor de kinderen die de leeftijd van zes jaar niet bereiken, het bewijs voorleggen dat, voor de periode die overeenkomt met de maximale duur van het verblijf van de au pair-jongere of voor de periode tot het jongste kind de leeftijd van zes jaar bereikt, overdag in hun opvang werd voorzien;
 3. een uittreksel uit strafregister voorleggen voor al zijn leden, meerderjarig bij de aanvang van het verblijf van de au pair-jongere;
 4. de au pair-jongere maandelijks, per overschrijving op zijn bankrekening, een vast bedrag als zakgeld uitkeren van tenminste 450 euro, ongeacht eventuele periodes van inactiviteit van de au pair jongere;
 5. ten gunste van de au pair-jongere een aanvullende verzekering gesloten hebben voor het waarborgen van de risico's, inzake de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten in geval van ziekte of ongeval;
 6. de au pair-jongere een persoonlijke kamer ter beschikking stellen en hem de vrije toegang tot de woning verzekeren;
 7. de au pair-jongere minstens over een volledige vrije dag per week laten beschikken en alle mogelijkheid te geven deel te nemen aan de uitoefening van zijn eredienst of van zijn levensbeschouwingen;
 8. zich er toe verbinden een verzekering af te sluiten voor de eventuele voortijdige repatriëring van de au pair-jongere veroorzaakt door ziekte of ongeval, alsook er zich toe verbinden de kosten te betalen die voor de Staat eventueel voortvloeien uit het verblijf van de au pair-jongere of zijn repatriëring;
 9. zich akkoord verklaren de toezichthoudende ambtenaren toegang te verlenen tot de woning;
 10. niet over een geldige arbeidsvergunning voor een andere au pair jongere beschikken.

3. Plaatsing van de au-pair

 1. de deelname van de au pair-jongere aan de dagdagelijkse taken, de kinderoppas inbegrepen, mag niet meer dan vier uur per dag en twintig uur per week bedragen - zij mag dus niet het hoofddoel van het verblijf uitmake;
 2. de geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart betreffende de au pair jongere mag één jaar niet overschrijden;
 3. de arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot de au pair jongere mogen slechts éénmaal worden vernieuwd voor zover de plaatsingsperiode geen volledig jaar overschrijdt;
 4. een wijziging van gastgezin is slechts eenmaal mogelijk voor zover de totale duur van plaatsing van de au pair-jongere nog geen volledig jaar overschrijdt en indien aan alle andere toekenningsvoorwaarden van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart bedoeld in deze afdeling eveneens voldaan is;
 5. bij niet-naleving van de voorwaarden wordt de au pair-jongere ten opzichte van het gastgezin beschouwd als te zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor dienstboden, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.