F2 Wetgeving

Besluit van 7 december 2018 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (pdf / 0.17 MB)

Op vrijdag 7 december 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers goedgekeurd. Deze nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2019 in werking. De documenten werden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Regering.

Dit besluit is de juridische uitwerking van de Visienota “Ontginnen buitenlands tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 juni 2018. Krachtlijnen hierbij zijn enerzijds het aantrekken van buitenlands talent in functie van de groei van onze innovatieve kenniseconomie evenals de invulling van de structurele knelpuntberoepen. De uitwerking hiervan houdt rekening met de nodige waarborgen inzake eerlijke concurrentie en evenzeer met de nood aan administratieve eenvoud.

Wat wijzigt er concreet vanaf 1 januari 2019:

- er wordt een dynamische knelpuntberoepenlijst opgemaakt. Middengeschoolden krijgen op deze manier toegang tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zijn mogelijk, maar enkel nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek aangetoond wordt dat er geen andere arbeidskrachten beschikbaar zijn;
- de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid wordt verlengd naar 3 jaar voor hooggeschoolden, leidinggevenden, navorsers en onderzoekers, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden;
- het loon zal voor jongeren (tot 30 jaar) en verpleegkundigen afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt. Zij dienen daarom slechts 80% van het gemiddeld bruto jaarloon te verdienen;
- hooggeschoolden kunnen nu ook voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt krijgen, nadat ze hier 4 jaar gewerkt hebben;
- bij de toekenning van een arbeidskaart zal een bilateraal tewerkstellingsakkoord tussen België en het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn.