F Algemene informatie

1. Aanvraagformulieren
Let op: gelieve het aanvraagformulier en de andere gevraagde documenten (zie concrete categorie van toelating) LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

- Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB):

belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
;

 

- Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (docx / 0.07 MB):

belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
;

 

- Aanvraag tot toelating tot arbeid voor onbepaalde duur met gecombineerde vergunning (docx / 0.14 MB):

 

2. Wetgeving

Besluit van 7 december 2018 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (pdf / 0.17 MB)

Op vrijdag 7 december 2018 heeft de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers goedgekeurd. Deze nieuwe regelgeving treedt op 1 januari 2019 in werking. De documenten werden gepubliceerd op de website van de Vlaamse Regering.

Dit besluit is de juridische uitwerking van de Visienota “Ontginnen buitenlands tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen”, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 juni 2018. Krachtlijnen hierbij zijn enerzijds het aantrekken van buitenlands talent in functie van de groei van onze innovatieve kenniseconomie evenals de invulling van de structurele knelpuntberoepen. De uitwerking hiervan houdt rekening met de nodige waarborgen inzake eerlijke concurrentie en evenzeer met de nood aan administratieve eenvoud.

Wat wijzigt er concreet vanaf 1 januari 2019:

- er wordt een dynamische knelpuntberoepenlijst opgemaakt. Middengeschoolden krijgen op deze manier toegang tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden in functie van de noden op de arbeidsmarkt. Het gaat om beroepen met een structureel hoog kwantitatief tekort op onze arbeidsmarkt. Uitzonderingen op de lijst zijn mogelijk, maar enkel nadat via een individueel arbeidsmarktonderzoek aangetoond wordt dat er geen andere arbeidskrachten beschikbaar zijn;
- de maximale duurtijd van de toelatingen tot arbeid wordt verlengd naar 3 jaar voor hooggeschoolden, leidinggevenden, navorsers en onderzoekers, in plaats van de huidige beperking tot 12 maanden;
- het loon zal voor jongeren (tot 30 jaar) en verpleegkundigen afgestemd worden op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt. Zij dienen daarom slechts 80% van het gemiddeld bruto jaarloon te verdienen;
- hooggeschoolden kunnen nu ook voor onbepaalde duur toegang tot de arbeidsmarkt krijgen, nadat ze hier 4 jaar gewerkt hebben;
- bij de toekenning van een arbeidskaart zal een bilateraal tewerkstellingsakkoord tussen België en het land van herkomst niet langer een ontvankelijkheidsvoorwaarde zijn.

 

3. Contact

Aanvragen naar centraal adres

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid per post opgestuurd te worden op de centrale administratie te Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 20.
De aanvragen moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Gent en Leuven) ingediend worden. U dient dus geen rekening meer te houden met de effectieve Vlaamse provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden. Alle aanvragen voor het Vlaamse Gewest dienen derhalve ingediend te worden op de centrale administratie te Brussel. U kan uiteraard nog steeds terecht aan onze provinciale loketten voor het bekomen van informatie en documenten. Dit blijft tot op heden georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag - telkens van 9u tot 12u.

Let wel: er bestaat GEEN LOKET op dit adres van de centrale administratie te Brussel! Men dient dus een aanvraag per post op te sturen aangezien ter plaatse in Brussel een aanvraag louter ofwel in de brievenbus gestoken kan worden ofwel aan de algemene ontvangstbalie van het gebouw kan worden afgegeven aan het baliepersoneel. Maar dat betekent dus niet dat een medewerker van dienst Economische migratie ter beschikking staat van een eventuele klant (werkgever of werknemer) voor het indienen van een aanvraag of voor het verschaffen van informatie of documenten. Daarvoor dient een klant per telefoon of per e-mail contact op te nemen.

Postadres voor het insturen van aanvragen:

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

 

Bereikbaarheid

De dienst Economische migratie kan u bereiken op het volgende telefoonnummer: 02 / 553 43 00

De dienst Economische migratie kan u bereiken per e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

 

Adressen Vlaamse Administratieve Centra

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie Provincie Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 21
2018 Antwerpen
Bekijk op kaart / routebeschrijving
>> hier is een loket geopend op maandag en donderdag van 9u tot 12u.

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie Provincies Oost- en West-Vlaanderen

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60
9000 Gent
Bekijk op kaart / routebeschrijving
>> hier is een loket geopend op maandag en donderdag van 9u tot 12u.

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie Provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Diestsepoort 6 bus 62
3000 Leuven
Bekijk op kaart / routebeschrijving
>> hier is een loket geopend op maandag en donderdag van 9u tot 12u.

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie -  Beroepen tegen weigeringsbeslissingen

Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Bekijk op kaart / routebeschrijving
>> hier is geen loket aanwezig!