B6-1 Bijzondere categorie - Intra-corporate transferee

Afdeling 3 van Hoofdstuk 8 van het BVR (pdf / 0.17 MB) voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming. Voor de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel II, hoofdstuk 3 van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 van toepassing.

Evenwel treedt hoofdstuk 8 pas in werking op de dag van de inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 - zie artikel 85 van het BVR (pdf / 0.17 MB).

Hierdoor kan men voor een binnen de onderneming overgeplaatste personen (de zogenaamde 'intra-corporate transferees') nog geen gecombineerde vergunning aanvragen.