Sociale Werkplaatsen - wie (werkgevers - werknemers)

Werkgevers

De sociale werkplaats moet voor de werknemers:

 • arbeid op maat voorzien,
 • begeleiding en opleiding geven,
 • inspanningen leveren voor hun doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt.

Werknemers

De werknemer behoort tot de doelgroep van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden.
Dit zijn werkzoekenden die geen werk vinden op de gewone arbeidsmarkt. De reden daarvoor is hun persoonlijke problematiek. Zij zijn wel in staat om onder begeleiding arbeid op maat te verrichten.

Een werknemer die in dienst wil treden bij een sociale werkplaats dient:

Ofwel tegelijkertijd aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • fysieke of psychische of sociale beperkingen en moeilijkheden hebben;
 • op de dag vóór indienstneming ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende;
 • een begeleidingstraject van de VDAB volgen;
 • op de dag vóór indienstneming ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 jaar inactief zijn;
 • geen hoger diploma, getuigschrift of brevet hebben behaald dan een diploma van lager secundair onderwijs, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs;

Ofwel op de dag voor indiensttreding doelgroepwerknemer te zijn in een erkende sociale werkplaats.

Ofwel tewerkgesteld zijn binnen de periode van 1 april 2015 tot en met 9 februari 2016 als doelgroepwerknemer type ‘persoon met een arbeidshandicap’ of ‘persoon met een psycho-sociale beperking’ , zoals vermeld in artikel 3, 2°, a) en b) van het maatwerkdecreet.

Ofwel door de VDAB geïndiceerd zijn op grond van het ICF-instrument waarbij minimaal drie van de hiernavolgende problemen op het vlak van arbeidsmatige zelfredzaamheid aangetoond werden:

 • oplossen van problemen;
 • besluiten nemen;
 • cognitieve flexibiliteit;
 • tijdsmanagement;
 • ontwikkelen van vaardigheden;
 • vertrouwen;
 • omgaan met stress;
 • psychische stabiliteit;
 • copingstijl;
 • werktempo;
 • aandacht

Let wel, deze laatste mogelijkheid tot afwijking op de standaarddoelgroepcriteria sociale werkplaatsen kan enkel voor nieuwe aanwervingen vanaf 1 juli 2016.

Contact

Dienst Sociale Economie- Sociale werkplaatsen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 71