SINE – Sociale inschakelingseconomie

De maatregel "Sociale Inschakelingseconomie", afgekort SINE, bevordert, dankzij het actieve gebruik van de werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale inschakelingseconomie.  De werkgevers die SINE-werknemers aanwerven kunnen van een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage genieten.

De werkgever geniet een forfaitaire doelgroepvermindering bij de indienstneming van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, een begunstigde van het leefloon of een begunstigde van financiële maatschappelijke hulp.  De werknemer mag niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs.  Daarenboven moet de werknemer een zekere periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn geweest of begunstigde van het leefloon of financiële maatschappelijke hulp.

Deze maatregel werd in het kader van de 6de staatshervorming op 1 juli 2014 overgedragen naar het Vlaamse Gewest, die vanaf 1 januari 2015 instaat voor de erkenning van sociale inschakelingsbedrijven.