Schorsing maatwerk

Schorsing

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling en ook het ministerieel besluit van 26 maart 2015 geschorst.

Als gevolg van die schorsing trad met ingang van 8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake de beschutte en sociale werkplaatsen in werking. Bijgevolg zijn de maatwerkbesluiten vanaf deze datum voorlopig niet meer van toepassing .

Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het hernieuwde maatwerkbesluit goed. De maatwerkregelgeving zal in werking treden vanaf 1 januari 2019. Bijgevolg blijven de regelgevingen beschutte en sociale werkplaatsen van kracht tot die datum.

 

Reparatiebesluiten

Op 1 juli 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan de reparatieregelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen. De reparatieregelgeving voorziet in een regularisatie en gelijkstelling voor sommige handelingen die werden gesteld tijdens de maatwerkperiode en waarvoor de oorspronkelijke regelgeving voor beschutte en sociale werkplaatsen geen rechtsgrond bood.

Voor de beschutte werkplaatsen zijn de voornaamste reparaties:

  • Invoering van tewerkstelling in een beschutte werkplaats als bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel;
  • Regularisatie van de doelgroep die omgezet werd op 1 april 2015 zodat deze personen opnieuw een recht op subsidie beschutte werkplaatsen openen;
  • Regularisatie van de doelgroep die toegeleid werd conform de bepalingen in het maatwerkbesluit (behalve de doelgroep ‘uiterst kwetsbaren’ en dit tot en met 9 februari 2016;
  • Het recht op tewerkstelling binnen een beschutte werkplaats kan met de inwerkingtreding van het gewijzigde BTOM besluit opnieuw toegekend worden aan personen met een arbeidshandicap, vanaf 1 juli 2016;
  • De in VIA4 afgesproken tussenkomsten die nog niet werden verankerd in de regelgeving beschutte werkplaatsen worden opgenomen in de regelgeving.

Voor de sociale werkplaatsen zijn de voornaamste reparaties:

  • Regularisatie van de doelgroep die toegeleid werd conform de bepalingen in het maatwerkbesluit (behalve de doelgroep ‘uiterst kwestbaren’), en dit tot en met 9 februari 2016;
  • De mogelijkheid tot toeleiding naar sociale werkplaatsen op basis van de voorziene maatwerkcriteria “PSP” vanaf 1 juli 2016;
  • De vrijheid van activiteit en van reguliere tewerkstelling, conform het maatwerkbesluit, wordt geregulariseerd en voorzien voor de toekomst;
  • Alle in VIA4 afgesproken tussenkomsten worden verankerd in de regelgeving sociale werkplaatsen.

 

Meer info over de regelgeving vindt u op de pagina voor beschutte en sociale werkplaatsen.

Veelgestelde vragen

Hier kan je twee documenten met "veelgestelde vragen" downloaden waarmee we een antwoord willen bieden op vragen die voortvloeien uit de heropleving van de oude regelgeving: