Lokale diensteneconomie - wie

Werknemers

Het decreet lokale diensteneconomie focust op de competentieversterkende tewerkstelling en kwaliteitsvolle begeleiding van doelgroepwerknemers met als doel hen weer in staat te stellen volwaardig werk te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Dit decreet beoogt de inschakeling van doelgroepwerknemers die omwille van persoongebonden factoren of door de situatie waarin ze zich bevinden een zeker afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vele hebben bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn deze gaandeweg verloren, maar hebben wel het potentieel om te werken binnen het normaal economische circuit.

Deze maatregel richt met andere woorden tot werkzoekenden die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject in de LDE terug aansluiting te vinden in de reguliere economie. Vaak zal het gaan om personen die omwille van persoonsgebonden factoren of omwille van de situatie waarin ze zich bevinden een afstand hebben tot de arbeidsmarkt (personen met een zware zorglast, ex-gedetineerden, mensen in armoede, langdurig werklozen,…). Hun afstand tot de arbeidsmarkt is echter van die aard dat bij een begeleiding over een periode van 5 jaar, en in hoogst uitzonderlijke gevallen 6 jaar, hun competenties voldoende aangescherpt zijn opdat een tewerkstelling in de reguliere economie mogelijk is. 

Werkgevers

Lokale diensteneconomieondernemingen zijn organisaties die inschakelingstrajecten aanbieden aan doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en hiervoor aanvullende dienstverlening ontwikkelen met een maatschappelijke meerwaarde. Lokale diensteneconomieondernemingen:

 • Bieden Inschakelingstrajecten aan;
 • Stellen minimum 5 voltijds equivalente doelgroepwerknemers op jaarbasis tewerk;
 • Hebben één van volgende rechtsvormen:
  • Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
  • Een publiekrechtelijk rechtspersoon
  • Een vennootschap met sociaal oogmerk
  • Een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid
 • Voeren een transparant en kwalitatieve bedrijfsvoering
 • Baten lokale diensten uit. Lokale diensteneconomieondernemingen die naast hun activiteiten in het kader van dit decreet andere (commerciële of niet-economische) activiteiten uitoefenen richten een sui generisafdeling op.
Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50