Lokale diensteneconomie - procedure

De aanvraag van inschakelingstrajecten als lokale diensteneconomieondernemin is opgesplitst in twee stappen: de aanmelding voor het verkrijgen van een label en de aanvraag tot een contingent aan inschakelingstrajecten. Voor de kandidaat-werknemer aan de slag kan bij een lokale diensteneconomieonderneming, zal de doelgroepwerknemer worden gescreend en toegeleid door de VDAB.

1. Aanmelding

De aanmelding heeft tot doel ondernemingen te identificeren die in aanmerking komen voor vergoeding in het kader van lokale diensteneconomie, ongeacht de beschikbare middelen. Via onderstaand formulier kunnen geïnteresseerde ondernemingen zich aanmelden om een label lokale diensteneconomieonderneming te ontvangen. De minister kent het label toe aan ondernemingen die aan specifieke criteria voldoen.

Procedure:

  • Stuur het ingevuld formulier (+ eventuele bijlagen) naar lokalediensteneconomie@wse.vlaanderen.be
  • Het Departement WSE beoordeelt de ontvankelijkheid van uw aanvraag, en brengt u hiervan op de hoogte uiterlijk zeven kalenderdagen na ontvangst van de elektronische aanvraag.
  • Indien uw aanvraag ontvankelijk is, doet het Departement WSE een inhoudelijk onderzoek naar de aanmeldingsvoorwaarden. Het departement kan steeds om bijkomende informatie vragen.
  • Het inhoudelijke advies wordt uiterlijk binnen 45 kalenderdagen bezorgd aan de Adviescommissie Sociale Economie.
  • De onderneming die heeft gemeld dat ze haar aanvraag wil toelichten voor de Adviescommissie Sociale Economie, zal hiervoor een uitnodiging ontvangen door het departement.
  • De Adviescommissie Sociale Economie bezorgt een advies aan de minister.
  • De minister beslist over de toekenning van het label. Het label lokale diensteneconomie is vijf jaar geldig. Vanaf de toekenning van contingent is het label geldig voor onbepaalde duur.
  • Na een positieve beslissing volgt een procedure om gebruikersrechten aan te vragen om toegang te krijgen tot de elektronische toepassing OSE. Vanuit deze toepassing kunnen ondernemingen intekenen op oproepen in de volgende fase.

Aanvraagformulier Lokale Diensteneconomie (docx / 0.2 MB)

2. Contingent

Eenmaal een onderneming het label lokale diensteneconomie heeft ontvangen, kan een contingent van inschakelingtrajecten aangevraagd worden. Een contingent geeft aan hoeveel tewerkstellingsplaatsen een lde-onderneming kan aanbieden aan doelgroepwerknemers. Het groeipad aan nieuwe plaatsen wordt verdeeld door middel van een oproepsysteem. Ondernemingen met een label kunnen hierop intekenen via de online applicatie OWSE om nieuwe of extra plaatsen toegewezen te krijgen.

Meer informatie over het oproepsysteem vindt u vanaf 1 april 2015 hier.

3. Indicering werknemer

Om doelgroepwerknemers te kunnen aanwerven, bezorgt de lokale diensteneconomie-onderneming de openstaande vacature aan de VDAB die instaat voor de screening van de werkzoekenden. De VDAB meet de afstand van een bepaalde persoon tot de arbeidsmarkt op basis van een lijst van indicaties van problematieken. Indicaties zijn kenmerken, eigenschappen en criteria van een persoon die mogelijks een belemmerend effect hebben op de inschakelingsmogelijkheden van die persoon (vb. zelfredzaamheid, fysieke draagkracht,…). Afhankelijk van de afstand en de noden van de werkzoekende bepaalt de VDAB een passend traject voor de werkzoekende.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50