Lokale diensteneconomie - ondersteuning

Het lokale diensteneconomiedecreet heeft tot doel inschakelingstrajecten aan te bieden aan doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze inschakelingstrajecten bestaan uit een competentieversterkende inschakeling en kwaliteitsvolle begeleiding. Hierbij tracht de Vlaamse Overheid voldoende ondersteuning te garanderen voor de werknemer en de werkgever.

1. Werknemer

Eenmaal een doelgroepwerknemer aan het werk is, moet de onderneming de nodige inspanningen leveren om de inschakeling van de werknemers te ondersteunen. De ondersteuning en begeleiding van de doelgroepwekrnemers dient op een actieve wijze te gebeuren. Zo zal de doelgroepwerknemer bij zijn dagdagelijkse taken gecoacht worden door een gekwalificeerde begeleider.

Daarnaast maakt de lde-onderneming jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsplan op in samenspraak met de doelgroepswerknemer. Dit actiegericht plan wordt opgemaakt na een reflectieproces waarin de einddoelen, de huidige situatie en de ontwikkelacties op technisch en generiek niveau worden onderzocht. Op basis van dit persoonlijk ontwikkelingsplan zal de doelgroepwerknemer geëvalueerd en jaarlijks bijgestuurd worden door middel van verbeteracties.

Het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer, aangeboden door de lde-onderneming, is een traject van maximaal 5 jaar. Van zodra de doelgroepwerknemer met een werkondersteunende maatregel aan het werk is, is met andere woorden dat de vaststelling van de behoefte aan een inschakelingstraject geldig voor 5 jaar. De VDAB wordt geacht om de persoon aan het einde van die termijn te evalueren. De evaluatie gebeurt op basis van het persoonlijk ontwikkelingsplan, de bespreking van de informatie van de werkgever en een gesprek met de doelgroepwerknemer.

Vanuit de begeleiding op de werkvloer ondersteunt de lokale diensteneconomieonderneming de verdere professionele ontwikkeling van de werknemer met het oog op doorstroom naar het normale economische circuit. Doorstroom van de doelgroepwerknemer is het streefdoel van de lokale diensteneconomie.

Aanvullend op het inschakelingstraject en ter ondersteuning van de sprong in het onbekende wordt een doorstroomtraject opgestart. Dit doorstroomtraject omvat:

  • Een kwalitatieve en actieve begeleiding bij de zoektocht naar een gepaste vacature,
  • De begeleiding van één of meerdere stages bij een toekomstige werkgever.

De doorstroomtrajecten worden begeleid door erkende organisaties die ervaring hebben met kwaliteitsvolle inschakeling van doelgroepwerknemers in de reguliere arbeidsmarkt.

2. Werkgever

Gelet op de investering die de overheid in deze bedrijven doet, wordt van lokale diensteneconomieondernemingen een kwalitatieve bedrijfsvoering verwacht. Dit verloopt, onder meer, via een duurzaamheidsverslag en een zelfevaluatie. Hierin rapporteren ondernemingen over hun bedrijfsvoering, de begeleiding en doorstroom van de doelgroepwerknemers. Het Departement WSE zal eveneens een kwaliteitsassessment ter plaatse organiseren, met het oog op een doorgedreven coaching van de onderneming.

Indien uit de opvolging van de kwalitatieve bedrijfsvoering blijkt dat de globale inschakeling van de doelgroepwerknemers in het gedrang komt als gevolg van economische of financiële resultaten, kan de minister een verplichte managementondersteuning opleggen.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50