GESCO - wie

Werkgevers

Je behoort als werkgever tot één van de volgende categorieën:

 • een dienst van de Vlaamse regering;
 • een Vlaamse Openbare instelling die afhangt van het Vlaamse gewest of de Vlaamse Gemeenschap;
 • een onderwijsinstelling die door de Vlaamse gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd wordt;
 • een instelling van openbaar nut of  een vereniging zonder winstoogmerk beheerst door de wet van 27 juni 1921 die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreeft.
 • plaatselijke maatschappijen voor sociale woningen;
 • polders en wateringen
 • kerkfabrieken

Uitzonderingen hierop zijn instellingen van openbaar nut en VZW’s waarin de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt, zoals ziekenhuizen en openbare kredietinstellingen.

Werknemers

Als werknemer moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • op de dag voor indiensttreding uitkeringsgerechtigd volledig werkloos geweest zijn gedurende ten minste 6 maanden binnen de laatste 12 maanden voor de indiensttreding
 • op de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende-werkzoekende sedert ten minste 6 maanden voor de indiensttreding
 • op de dag voor indiensttreding ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende-werkzoekende en
  - ofwel tewerkgesteld worden in een knelpuntberoep
  - ofwel behoren tot de kansengroepen
 • op de dag voor indiensttreding OCMW steun (leefloon of financiële maatschappelijke hulp) genieten
 • op de dag voor indiensttreding tewerkgesteld zijn in een tewerkstellingsprogramma (DAC, GESCO, doelgroepwerknemer sociale werkplaats, werkervaring)
 • herintreder zijn (je bent herintreder als je ingeschreven bent bij de VDAB en gedurende ten minste 36 maanden geen wacht-, werkloosheids-, of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten hebt en gedurende ten minste 36 maanden niet gewerkt hebt in loondienst of als zelfstandige)
 • uitkeringsgerechtigde volledige werkloze zijn en worden aangeworven als opleider in een opleidingsproject

Voor sommige gescofuncties moet je over een bepaalde kwalificatie beschikken.

Voor sommige gescofuncties moet je als werknemer op de dag voor indiensttreding 12 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn.

Wat zijn kansengroepen?

Kansengroepen zijn groepen in de samenleving die ondervertegenwoordigd zijn binnen de actieve beroepsbevolking, met name:

 • Migranten: alle legaal in ons land verblijvende personen die etnisch afkomstig zijn van buiten de Europese Unie, ongeacht of zij de Belgische nationaliteit hebben;
 • Arbeidsgehandicapten:
  • personen met een handicap die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en ingeschreven zijn als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
  • personen die door de bemiddelingsdienst van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zijn ondergebracht in de categorie 'gedeeltelijk' of 'zeer beperkt' arbeidsgeschikt;
  • personen met maximaal een diploma van buitengewoon secundair onderwijs die ingeschreven zijn als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
 • Ouderen: personen ouder dan 45 jaar;
 • Laaggeschoolden: ongeschoold, lager secundair technisch onderwijs of tweede graad technisch onderwijs, algemeen secundair onderwijs, beroeps secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs.
  Opgelet: personen die na 6 jaar beroeps secundair onderwijs een 7e specialisatiejaar gevolgd hebben, worden niet meer beschouwd als laaggeschoold.

 

Wat zijn knelpuntberoepen?

Knelpuntberoepen zijn beroepen die voorkomen op de jaarlijkse lijst knelpuntberoepen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Deze lijst vindt u terug op de website van de VDAB.

Neem veiligheidshalve ook contact op met de VDAB vooraleer u iemand wilt aanwerven in een knelpuntberoep.

 

Wat zijn risicogroepen?

 • langdurig werklozen: de werklozen die op de dag voor de indiensttreding minstens één jaar uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn;
 • niet-werkende werkzoekenden: de werkzoekenden die op de dag voor de indiensttreding minstens één jaar als werkzoekende ingeschreven zijn bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en in het bezit zijn van maximum een einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift van het algemeen, technisch, het kunst- of het beroepssecundair onderwijs. De minister kan de studievoorwaarden beperken of verruimen in functie van de noodwendigheden van de arbeidsmarkt;
 • kansengroepen;
 • leefloongerechtigden;
 • gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp;
 • uitkeringsgechtigd volledig werklozen, niet-werkende werkzoekenden, leefloongerechtigden en gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp die maximaal een diploma behaalden van het hoger secundair onderwijs en die als begeleider worden aangeworven in een initiatief buitenschoolse opvang zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 1997 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor buiten schoolse opvang;
Contact

Dienst Tewerkstelling

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61