Buitenschoolse kinderopvang

Definitie: de erkende Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) die loon- en omkaderingssubsidies ontvangen vanuit het Vlaams Werkgelegenheidsbudget. Kind en Gezin (kaderend binnen het Vlaams Welzijnsdomein) is bevoegd om de IBO's te erkennen.

De projecten voor Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) werden opgestart in 1991.

De bedoeling was om via de toekenning van gesubsidieerde contractuelen / Gesco (ook weerwerkgesco’s genaamd) als begeleid(st)ers de behoefte aan kinderopvang op een kwalitatief hoogstaande manier in te vullen en dit te koppelen aan de tewerkstelling van laaggeschoolde werkzoekende vrouwen als begeleidsters.

Het uitgangspunt was dat de BKO-projecten enkel bij wijze van experiment zouden georganiseerd worden binnen het kader van de tewerkstellingsprogramma’s.
Indien het experiment zou aantonen dat de projecten beantwoorden aan een structurele behoefte dan zouden de projecten worden overgeheveld naar de bevoegde minister van welzijn.

Hoewel ondertussen is gebleken dat deze projecten aan een structurele behoefte voldoen werd de overheveling tot nu toe niet gerealiseerd om financiële en technische redenen.

Vanaf het begin hebben de BKO-projecten succes gekend met een bijna constante stijging van het aantal toegekende betrekkingen als gevolg.

Deze ‘organische groei’ diende in 2001-2002 te worden ingeperkt om budgettaire redenen. Sindsdien zijn enkel nog ‘uitbreidingsrondes’ mogelijk in functie van het beschikbare budget.

Nieuwe aanvragen zijn momenteel niet mogelijk.

Contact

Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61