Arbeidszorg

Definitie Arbeidszorg

De begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat voor personen die niet meer of nog niet in het betaalde economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen.
Arbeidszorgmedewerkers zijn personen die omwille van persoonsgebonden redenen niet of niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermd arbeidscircuit en die binnen het arbeidszorginitiatief arbeidsmatige activiteiten uitvoeren die reële kansen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving.

Arbeidszorg binnen sociale werkplaatsen

Erkende sociale werkplaatsen kunnen aanspraak maken op subsidies voor de omkadering van arbeidszorgmedewerkers.
Tot op heden werden 78 VTE gesubsidieerde omkaderingspersoneelsleden toegekend in een 60 sociale werkplaatsen voor een 390 VTE arbeidszorgmedewerkers.

Arbeidszorg binnen beschutte werkplaatsen en samenwerkingsverbanden

Op dit ogenblik lopen als vervolg op de uitvoering van het meerbanenplan ook ‘experimenten arbeidszorg’ in een aantal beschutte werkplaatsen en wordt nu ook arbeidszorg aangeboden door samenwerkingsverbanden tussen beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en andere arbeidszorginitiatieven. Hier gaat het over een subsidiëring voor de omkadering van 187 VTE arbeidszorgmedewerkers.

Doorstroomtrajecten uit arbeidszorg

Alle arbeidszorginitiatieven die nu binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie worden gefinancierd (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen en samenwerkingsverbanden) konden in september 2012 intekenen op een oproep met het oog op de subsidiëring van de organisatie van doorstroomtrajecten vanuit arbeidszorg.

De doelgroep bestaat uit enerzijds de personen die nu reeds deelnemen aan arbeidszorg en anderzijds de personen die het advies arbeidszorg krijgen maar momenteel niet binnen de arbeidszorginitiatieven terecht kunnen. Deze personen krijgen bovenop hun arbeidszorg een module activeringsbegeleiding (waaronder zorg, empowerment, stage op een externe werkvloer,…) aangeboden die hen moet toelaten om de doorstroom vanuit arbeidszorg naar sociale economie, werkervaring of het normaal economisch circuit te maken. Voor de uitvoering van de doorstroomtrajecten wordt er een beroep gedaan op een partnerschap van minstens twee arbeidszorginitiatieven, GTB, een partner zorg en een partner empowerment.

Meer info over deze doorstroomtrajecten vindt u op de pagina Formulieren  en documenten.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Arbeidszorg

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel