Notatie: 18/10/2018
Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming leren de dienstencheque medewerkers klantgericht te denken en te werken. Aspecten zoals verwachtingen, verantwoordelijkheden , afspraken, zelfevaluatie en attitudes worden uitgediept. Het hanteren van klantgerichte vaardigheden zorgt immers voor tevreden klanten. Bovendien zorgen kwaliteitsbewuste medewerkers voor een positieve uitstraling van het dienstencheque bedrijf.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers hoe ze optimaal hygiënisch kunnen werken in de keuken. Hiervoor wordt ingegaan op de wetgeving ivm HACCP, op de besmettingsgevaren, op de aandachtpunten bij het bereiden van maaltijden, op de hygiëne in het algemeen en op de persoonlijke hygiëne.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Gedurende deze vorming leert elke deelnemer een goede, realistische planning te maken, zijn/haar werk te organiseren en zijn/haar tijd maximaal te benutten waarbij hij/zij inzicht heeft en rekening houdt met tijdrovers en tijdspaarders.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten leren hoe ze zelf kunnen werken aan hun lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen. Naast de noodzakelijke theoretische uiteenzetting rond de oorzaken van gewrichts- en spierpijnen, wordt overgegaan tot het inoefenen van verantwoorde bewegingen.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

De cursisten krijgen inzicht in conflictstijlen waardoor zij beter met conflicten kunnen omgaan. Hiervoor leren ze de verschillende conflictstijlen onderkennen en leren zij - afhankelijk van de situatie en de personen die erbij betrokken zijn - welke stijl het best kan worden gehanteerd.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Deze vorming wil de cursisten inzicht laten krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: de maatschappij, de cliënt en zichzelf. Aan de hand van een verdiepend groepsgesprek, leren zij het eigen werk waarderen als een waardevolle bijdrage in het economisch circuit.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming worden de regels van de deontologie toegelicht. De deelnemers leren deze regels ethisch te hanteren ter bescherming van de cliënt, en van de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

Omdat niet alle bejaarde klanten aardig en dankbaar zijn, verwerven de cursisten in deze vorming inzicht in diverse soorten 'lastige' karaktereigenschappen. Ze leren beroepsmatig om te gaan met moeilijke cliënten.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze basisvorming leren de deelnemers een stappenplan aan waarmee zij op een efficiënte en rustige manier hulp kunnen bieden aan hun cliënt. De hulpverlening spitst zich toe op alles wat met een val te maken heeft. Ze verwerven inzicht in de mogelijke oorzaken van het vallen. Het aanleren van reanimatie behoort niet tot deze opleiding.

Naam van de opleider: 
Vormingsinstelling Federatie van Autonome Centra voor Welzijnswerk of Vormingsinstelling Autonome Centra

In deze vorming verwerven de cursisten inzicht in de wervelkolom en oefenen rugbesparende houdingen en technieken in, aangepast aan hun werksituatie.

Pagina's