Notatie: 18/10/2018
Naam van de opleider: 
H.I.P. ADVIESBUREAU

Een klassiek gegeven opleiding, hoe interessant en interactief ook aangebracht, is niet steeds de meest geschikte leermethode voor sommige HHHen. Hij/zij kan nood hebben aan een meer individuele begeleiding. In deze opleiding staat de docent van HIP Adviesbureau als een buddy naast de HHH om een aantal knelpunten aan te pakken. Dit kan gaan van echte praktijkbegeleiding bij bijv. het ramen wassen of het werk organiseren tot het leren communiceren met de gebruiker. De opleiding wordt aangepast aan de nood van de HHH.

Naam van de opleider: 
Vzw VOKANS

De opleiding poetstechnieken en ergonomisch werken werd ontwikkeld voor een specifieke klant. Deze opleiding geeft beginnende DCO-huishoudhulpen een overzicht van de verschillende poetstechnieken en leert hen deze op een ergonomische en veilige manier toe te passen.

Naam van de opleider: 
TRAINING EHBO

In het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 rond EHBO wordt bepaald dat gedurende de gehele arbeidsduur eerste hulp moet kunnen gegeven worden door opgeleide hulpverleners.
Angst om hulp te verlenen is er nog steeds alsook de kennis is vaak onvoldoende. Hiervoor kan je terecht bij Praktische EHBO Training om de medewerkers hier wegwijs in te maken.
Ervaringsdeskundige - verpleegkundige en erkend (via de FOD) EHBO lesgever die de knepen van het vak kan aanleren.

Naam van de opleider: 
ZORG.BE

Huishoudhulpen verlenen dagelijks diensten aan klanten in hun huis. Ze werken met en bij mensen thuis. De huishoudhulpen hebben basisopleidingen gekregen die hen stimuleren om hun taken efficient en professioneel te kunnen uitoefenen. In de praktijk merken onze klanten, de dienstenchequebedrijven, dat het belangrijk is om de opgedane kennis en kunne (technieken, communicatie, assertiviteit,...) duurzaam te houden door regelmatig opleidingsmomenten in te lassen om te versterken, te verdiepen en bij te sturen waar nodig. Tijdens deze opleidingsmomenten gaan we bij de huishoudhulpen na wat ze al geïmplementeerd hebben, waar er nog weerstand is en stimuleren we hen om het geleerde verder te integreren in hun job. Op die manier zorgen we voor een duurzame retentie van de medewerkers en vooral een professionele en bewuste werkhouding en -attitude.

Naam van de opleider: 
Vormingscentra Agora

In de vorming 'ergonomie & zelfzorg' wordt d.m.v. concrete technieken, praktische tips en uitwisseling van ervaringen gewerkt aan het aanpassen van de werksituatie op de lichamelijke en mentale bekwaamheden en beperkingen van de mens. Er wordt aandacht geschonken aan het belang van een goede balans tussen draagkracht en draaglast. Op die manier verhoogt de inzetbaarheid van de huishoudhulp.
Ruimer bekeken wordt er in de vorming veel aandacht besteed aan het concrete gedrag van de doelgroep op de werkvloer. Op die manier kunnen ze de aangeleerde technieken en de praktische tips onmiddellijk toepassen in de eigen job.
'Ergonomie & zelfzorg' is dus een belangrijke vorming om het welzijn van de medewerkers en van de organisatie te bevorderen.

Naam van de opleider: 
Integraal Coaching

De job als poetshulp omvat niet enkel een huishoudelijke dimensie, maar evenzeer een belangrijke sociale dimensie. Een basiskennis in het omgaan met noodsituaties en zorgbehoevende klanten is daarom onontbeerlijk om met een gerust gemoed en de nodige kennis op psychosociaal vlak met de verscheidenheid aan klanten te kunnen omgaan. Ook kan het voorkomen dat een vaste klant sterft. Reacties, acties en tips in het omgaan hiermee komen aan bod tijdens deze workshop.

Doelstellingen:
- Basiskennis in het omgaan met noodsituaties
- Kennis van noodnummers (hulpdiensten, antigifcentrum, tele-onthaal)
- Kennis van de basisprincipes van eerste hulp
- Kennis in het omgaan met zorgbehoevende klanten (senioren, psychiatrische patiënten, klanten met een fysieke beperking,...)
- Omgaan met verlies: reacties en acties
- Het belang van zelfzorg

Noot: deze opleiding is ontwikkeld op vraag van de huishoudhulpen zelf. Na elke opleiding geven de deelnemers anoniem hun tevredenheid weer en kunnen ze bijkomende opleidingsnoden noteren. Omgaan met noodsituaties, hulpbehoevenden (dementie) en het omgaan met verlies, waren de thema's die in 2017 het meest naar voren kwamen, naast 'omgaan met stress'.

Naam van de opleider: 
Theater Tomaat

HuishoudHELP is een voostelling gebaseerd op gesprekken met huishoudhulpen. Misverstanden, slechte afspraken... Het brengt allemaal heel vaak onnodige stress met zich mee.

Daarom ligt de aandacht in deze voorstelling op assertiviteit en communicatie, zowel naar de klant als naar hun eigen consulent/werkgever.

Naam van de opleider: 
Van Gompel, Marie-Paule

Met de individuele taalcoaching - biedt u als werkgever optimale ondersteuning bij de integratie van de nieuwe anderstalige huishoudhulp die maar over een beperkte of zelfs geen kennis van de Nederlandse taal beschikt. U versterkt hiermee de professionele en technische competenties maar ook de persoonlijke competenties en attitudes van de huishoudhulp. Deze coaching wordt gegeven met het oog op een duurzame tewerkstelling. Een goede communicatie met de klant en de werkgever zijn essentieel. Wij werken op maat van de huishoudhulp in de ondersteuning van het praktisch gebruik van het Nederlands.
Inhoud coaching :
Basiswoordenschat, veel gebruikte zinnen, communicatie met de werkgever en de klant, job gerelateerde woordenschat, luisteren en begrijpen van instructies, het huishoudelijk reglement, productkennis, attitudevorming, werkorganisatie, bevordering van zelfredzaamheid, bouwen aan zelfvertrouwen.

Naam van de opleider: 
Van Gompel, Marie-Paule

Met de taalopleiding in groep -Nederlands op de werkvloer (NodW) - biedt u als werkgever optimale ondersteuning bij de integratie van de nieuwe anderstalige huishoudhulp die maar over een beperkte of zelfs over geen kennis van de Nederlands taal beschikt. U versterkt hiermee de taalvaardigheid maar ook de persoonlijke competenties en attitudes van de huishoudhulp. Deze opleiding wordt gegeven met het oog op een duurzame tewerkstelling. Een goede communicatie met de klant en de werkgever zijn essentieel.
Inhoud van de sessies :
* communicatie met de werkgever en de klant
* job gerelateerde woordenschat
* luisteren en begrijpen van instructies
* begrijpen van het huishoudelijk reglement, productkennis
* mobiliteit en planning
* attitudevorming en werkorganisatie
* bevordering van zelfredzaamheid, bouwen aan zelfvertrouwen
* bespreking concreet bruikbare situaties gegrepen uit het leven van een huishoudhulp.

Naam van de opleider: 
Vormingscentra Agora

Op je werk loopt het niet altijd zoals je zelf zou willen: een klant die veel meer eisen stelt dan voor jou haalbaar is, je emmer water valt om, je klant loopt door de pas gedweilde vloer, ... Allemaal kleine ergernissen die er voor kunnen zorgen dat je snel van slag raakt. De frustratie bouwt zich op, je focus op je werk vermindert ...
Tijdens de training leren de deelnemers wat de impact is van negatieve gedachten en leren negatieve denkpatronen ombuigen. Het resultaat: minder negatieve stress, een beter gevoel van welzijn. Allemaal zaken die zorgen voor het voorkomen van absenteïsme!

Pagina's