Algemeen toetsingskader

Het departement WSE controleert of:

 • de noodzakelijke documenten door het bedrijf over worden gemaakt bij de aanvraag Regionale toetsing (Fiche met kerngegevens, de ondertekende outplacementovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst inzake de tewerkstellingscel, CAO’s indien van toepassing);
 • er een geldige tewerkstellingscel werd opgericht;
 • er werknemers zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd of arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid die minstens één jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij de werkgever. Deze werknemers kunnen zich vrijwillig inschrijven in de tewerkstellingscel en de werkgever is verplicht om hen een outplacementaanbod te doen.
 • er eventueel andere acties ondernomen werden in het sociaal begeleidingsplan:
  • Worden er preventieve maatregelen getroffen waardoor ontslagen vermeden kunnen worden?
  • Worden er financiële incentives toegekend die hertewerkstelling bevorderen bv. een opleidingsbudget, een hertewerkstellingspremie,…?

Het  outplacementaanbod dient activerend te zijn.
Het departement WSE screent het activerend gehalte op de volgende criteria:

 1. Het aantal uren outplacement (begeleidingsintensiteit): Het outplacementbureau voorziet een begeleiding van minimaal 30 uren gedurende 3 maanden voor de – 45-jarigen en 60 uren gedurende 6 maanden voor de + 45-jarigen (federale normen);
 2. Het verloop van het outplacement;
 3. De inhoud van het outplacement. Het aanbod is gericht op hertewerkstelling van de getroffen werknemers om de ex-werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien;
 4. Het outplacementaanbod voorziet in maatwerk en in een plan van aanpak m.b.t. de kansengroepen in het bijzonder voor de oudere werknemers/kandidaat in het Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT); 
 5. Locatie outplacementbegeleiding;
 6. Over het outplacementaanbod aan de individuele werknemers wordt een goede rapportering bijgehouden (met het oog op evaluatie en eventuele goede overdracht nadien).

Gedetailleerde toelichting bij het toetsingskader (pdf / 0.05 MB)