Draaiboek

Wat komt aan bod?

Het draaiboek geeft een overzicht van de regelgeving voor herstructureringen in Vlaanderen.

 

Het bevat per type van herstructurering belangrijke informatie voor werkgevers en werknemersafgevaardigden die de herstructurering begeleiden, ieder vanuit zijn eigen rol.

 

Herstructureringen worden ingedeeld volgens de situatie waarin de werkgever zich bevindt (= situationele indeling).

  • de werkgever blijft gewoon bestaan na de herstructurering
  • de werkgever sluit geheel of gedeeltelijk
  • de werkgever is failliet
  • de werkgever heeft een gerechtelijk akkoord aangevraagd
  • de werkgever wordt vereffend

Elk van deze 5 situaties wordt nog eens opgesplitst volgens het aantal ontslagen in verhouding tot het totale aantal werknemers (= kwantitatieve indeling):

  • collectief ontslag (met of zonder brugpensioen op vervroegde leeftijd)
  • meervoudig ontslag buiten collectief ontslag
  • geen ontslagen

De structuur van het draaiboek is gebaseerd op de indeling van de herstructureringen, met een Inleiding vooraf.:

Binnen elk van die delen wordt een onderscheid gemaakt tussen collectief, meervoudig of geen ontslag (= kwantitatieve indeling) met vooraan een schematische tabel die als leidraad voor het hoofdstuk kan worden gebruikt.

Andere ondersteunende info:

De tekst van dit draaiboek werd afgesloten op 19 juni 2009. De tekst houdt rekening met publicaties in het Belgisch Staatsblad tot deze datum. Waar afgeweken wordt van dit principe, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

 

Gebruiksvoorwaarden

De tekst die hier volgt is een “disclaimer” bij het draaiboek.

Disclaimer

Dit handboek is louter als een nuttig hulpmiddel bedoeld en moet door de lezer of gebruiker samen met de toepasselijke wetgeving, rechtspraak en rechtsleer worden gelezen, waarin eventuele andere opvattingen of beslissingen tot uiting komen. De in dit handboek aangeboden informatie mag bijgevolg niet in de plaats van enige vorm van advies worden gebruikt.

Beslissingen die u op basis van deze informatie zou nemen, zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel getracht is volledige en accurate informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, wordt noch door de Vlaamse overheid, noch door de opsteller een garantie verstrekt dat de aangeboden informatie van dit handboek juist, volledig of actueel is.

Noch de Vlaamse overheid noch de opsteller kunnen derhalve aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die bijvoorbeeld veroorzaakt zou zijn omdat de lezer of gebruiker op de informatie van het handboek is voortgegaan en naderhand blijkt dat die informatie niet accuraat, juist of volledig zou zijn.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de lezer of de gebruiker. Noch de Vlaamse overheid, noch de opsteller van dit draaiboek dragen derhalve enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Zij verifiëren niet en garanderen evenmin de relevantie, de tijdigheid of de juistheid van de informatie op die internetsites. De opname van een link bevat geen aanduiding omtrent het belang van de informatie van de internetsite waarnaar wordt verwezen en impliceert geenszins een goedkeuring of ondersteuning van de erin uitgedrukte opvattingen. Tevens behoudt de Vlaamse overheid zich het recht voor om iedere link op ieder ogenblik te beëindigen.