Herstructureringen

Situering

Herstructureringen zijn een terugkerend fenomeen in onze economie en op onze arbeidsmarkt. Door de grote impact op de tewerkstelling van de betrokken werknemers en de ingewikkelde reglementering en procedures roepen ze steevast veel vragen op.

Om werkgevers en werknemersafgevaardigden doorheen de regelgeving te gidsen werd het draaiboek “Wegwijs Herstructureringen” ontwikkeld (in het kader van het Meerbanenplan van de Vlaamse regering en in overleg met de Vlaamse sociale partners). Je kan hier de elektronische versie van het complete draaiboek consulteren en downloaden.

Een belangrijke regelgeving hier is die van het Sociaal Interventiefonds. Dat fonds probeert de kans op een nieuwe baan voor het personeel van failliete ondernemingen te verhogen via een terugbetaling van de kosten voor outplacementbegeleiding.

Een andere belangrijke maatregel is de tewerkstellingscel. Een tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband waarbij de verschillende betrokken partijen (VDAB, werkgever of werkgeversafgevaardigden, werknemersafgevaardigden, sectoraal opleidingsfonds, outplacementbureau, SERR) hun krachten bundelen om ontslagen werknemers opnieuw aan het werk te krijgen. In antwoord op de crisis werd een overbruggingspremie ingevoerd voor werknemers die hun arbeidstijd verminderen. Deze tijdelijke maatregel kende een einde op 31 december 2010. Sinds 1 januari 2011 is het stelsel “steun voor werknemers van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering” dat voor de overbruggingspremie al bestond, opnieuw van kracht.

Tot slot is er nog de regionale toetsing van het sociaal begeleidingsplan. Het federale KB van 22 april 2009 maakt de regionale toetsing verplicht voor alle bedrijven in herstructurering met meer dan 20 werknemers.

Om kwaliteit van de begeleiding bij outplacement beter te garanderen werd sinds oktober 2010 via de certificering, een kwaliteitslabel voor outplacementkantoren, ingevoerd. Vermits outplacement in Vlaanderen gelijk wordt gesteld met de preventieve sluitende aanpak, hebben alle werkzoekenden, of zij nu begeleid worden door private outplacement kantoren of door de VDAB, recht op een gelijkwaardige begeleiding. Het CERTO (certificeringorgaan outplacement) is een publiek – private samenwerking tussen Federgon en de VDAB. Het reikt op basis van een gedragscode certificaten uit aan outplacementkantoren en het zorgt voor een gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen de VDAB en de outplacementkantoren in het geval van outplacement bij collectief ontslag. Hier vindt u link naar de lijst met gecertificeerde kantoren http://www.federgon.be/outplacement/certificering/