Ervaringsfonds - uitbetalingen

De uitbetaling van de toelage gebeurt na afloop van het project en na voorlegging van de bewijskrachtige financiële stukken. Dit zijn enerzijds de facturen waaruit blijkt dat de voorziene investeringen daadwerkelijk uitgevoerd werden en anderzijds de verklaring op eer waarin onder andere verklaard wordt dat het project is afgelopen. Indien nodig laat de Dienst Duurzaam Ondernemen een onderzoek ter plaatse instellen door een met toezicht belaste ambtenaar.

De werkgever dient ook de loonfiches van de betrokken werknemers aan te leveren die aantonen dat hij de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen gedurende de duur van het project verder te werk heeft gesteld met een minimum van twaalf maanden, behalve in geval van ontslag om dringende redenen.

De uiteindelijke toelage wordt steeds berekend op basis van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten, zoals die voorkwamen in de kostenraming van de oorspronkelijke toelageaanvraag.

De betaling van de toelage wordt uitgevoerd binnen een termijn van 60 dagen nadat deze stukken zijn voorgelegd of nadat het verslag van de met het toezicht belaste ambtenaar bevestigd heeft dat de actie aan de voorwaarden voldoet.

Indien acties uitgevoerd werden zonder dat de wettelijke of reglementaire voorwaarden werden gerespecteerd, kan de dienst de toelage geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Waarom dien ik de loonfiches van 1 jaar na de indiening van mijn toelageaanvraag aan te leveren?

De minimumduur van een verbeterproject bij het Ervaringsfonds bedraagt 1 jaar. Het Ervaringsfonds vraagt de loonfiches op van de laatste maand van deze periode opdat u kan aantonen dat deze werknemers nog steeds bij u in dienst zijn. Het behoud van de tewerkstelling van de oudere werknemers is immers één van de doelstellingen van het Ervaringsfonds.

Indien het project langer duurde dan 1 jaar, wordt er u gevraagd om de loonfiche aan te leveren van de laatste maand van het project. Concreet betekent dit dat u de loonfiche dient aan te leveren van dezelfde maand als de laatst gedateerde factuur.

Over hoeveel tijd beschik ik om de bewijsstukken op te sturen en de toelage op te vragen?

De toelage dient gevorderd te worden binnen een termijn vermeld in het Ministerieel besluit of het Besluit Secretaris Generaal.

Waarom worden bepaalde facturen niet weerhouden bij de berekening van mijn toelageaanvraag.

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk, de vaakst voorkomende redenen zijn:

  • De facturen zijn gedateerd voor de indiening van de toelageaanvraag;
  • Uw factuur overschrijdt de maximale duurtijd voor  een project van 24 maanden;
  • De facturen vermelden kosten die niet werden weerhouden in de oorspronkelijke toelageberekening.

Alhoewel al mijn investeringen aanvaard werden bedraagt mijn uiteindelijke toelage minder dan het vooropgestelde maximale toelagebedrag. Hoe komt dit?

Bij de analyse van uw toelageaanvraag wordt een eerste maal een toelagebedrag berekend. Dit toelagebedrag is gebaseerd op de raming die u aanleverde in de aanvraag.

Bij de finale afhandeling van uw toelage wordt er rekening gehouden met de geconcretiseerde investeringen, het al dan niet ontvankelijk zijn van de facturen en de werkelijke kosten die de investeringen met zich meebrachten. Bij deze aanpassing wordt er eveneens rekening gehouden met het aantal werknemers dat nog steeds tewerk gesteld wordt door de onderneming en de werkelijke duur van het project.