Ervaringsbewijs: wetgevend kader

Download wetgeving:

  

Rol van de Vlaamse overheid, de SERV en het ESF-Agentschap

Vlaamse overheid

De Vlaamse Overheid voorziet een wetgevend kader voor het Ervaringsbewijs. Hiermee wil de Vlaamse Overheid zinvolle, aan een beroep verbonden competenties (waar die competenties ook verworven zijn), valideren.

De Vlaamse Overheid stelt, net zoals het ESF-Agentschap, een deel van de benodigde financiële middelen ter beschikking. Verder zorgt de Vlaamse Overheid voor het uitbouwen van de dienstverlening in het kader van het Ervaringsbewijs. Ook informatie en sensibilisatie (via een campagne, deze website, …) wordt door de Vlaamse Overheid voorzien.

SERV

SERV staat voor Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. De SERV is het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen 10 vertegenwoordigers van de werkgevers- en 10 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties.

In het kader van het Ervaringsbewijs geven de sociale partners advies over welke beroepen in aanmerking kunnen komen. Verder stelt de SERV samen met de sociale partners en sectoren standaarden op. Deze standaarden worden afgeleid uit de beroepsprofielen. De standaarden vormen de kern van de procedure rond het Ervaringsbewijs. De standaarden worden nl. gebruikt om na te gaan of mensen over voldoende competenties beschikken om een bepaald beroep uit te oefenen.

ESF-Agentschap

In het kader van het Ervaringsbewijs stelt het Europees Sociaal Fonds, samen met Vlaanderen, de benodigde financiële middelen ter beschikking aan de testcentra.

Het ESF-Agentschap neemt de éénloketfunctie op voor deze erkende testcentra en ondersteunt de werking in samenspraak met het departement voor Werk en Sociale Economie.

Het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw staat in voor het beheer van de projecten in het kader van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen en wil de inzetbaarheid, aanpasbaarheid, ondernemerschap en gelijke kansen in Vlaanderen verhogen. Het ESF-Agentschap wil de actoren in Vlaanderen hiervoor maximaal stimuleren, ondersteunen en begeleiden.

 

Vlaanderen is werk        Europese Unie        ESF

Contact

Ervaringsbewijs

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Ervaringsbewijs
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700
Fax: 
02 553 44 22