Doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Zittende werknemers

Welke werkgevers?

Werkgevers die

  • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
  • werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid. Anders gezegd: het gaat – ruwweg – om werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social profit.

Welke werknemers?

Werknemers die

  • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen;
  • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering. Grosso modo gaat het om “gewone” werknemers (arbeiders en bedienden) bij ondernemingen uit de private profitsector;
  • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt.
  • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld in geval van ziekte of verlofstelsels of wanneer ze vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties tijdens de opzegperiode).

Formaliteiten

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6320).

Vanaf het 1ste kwartaal 2018 dient de werkgever in elke kwartaalaangifte bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werkne­mers te bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties zijn geleverd. 

Voor meer technische info:

Voorwaarden in verband met het loon van de oudere werknemer

Het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan 13.945 euro.
Met uitzondering van het kwartaal waarin de eindejaarstoelage wordt uitbetaald. In dat kwartaal mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan 18.545 euro.

Refertekwartaalloon = ruwweg het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever in de loop van een kwartaal aan de oudere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft.

Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende weer wel.

Bedrag van de vermindering

De vermindering van de werkgeversbijdragen bedraagt:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal Bedrag van de vermindering per kwartaal
55 jaar – 59 jaar 600 euro
Vanaf 60 jaar 1.500 euro

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de bijdragevermindering voor “zittende werknemers”, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer deze bijdragevermindering gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat verschuldigd bijdragebedrag.

Om recht te hebben op de vermindering moet de werknemer in een bepaald kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken, tenzij hij minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Voor meer technische info hierover:

Cumulatie

De vermindering voor “zittende werknemers” kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering.

Overgang naar de nieuwe regeling vanaf het 3de kwartaal 2016

Werkgevers die al vóór 01/07/2016 een doelgroepvermindering voor oudere werknemers toepasten, zullen vanaf het 3de kwartaal 2016:

  • voor de 54-jarigen geen vermindering meer krijgen. De vermindering kan opnieuw gevraagd worden vanaf het kwartaal waarin de werknemer 55-jaar wordt.
  • voor de werknemers vanaf 55 jaar de verminderingscode 6320 moeten aanduiden op de tewerkstellingslijn om over te schakelen naar de nieuwe vermindering.
     
Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10