Doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Niet-werkende werkzoekende ouderen

Welke werkgevers?

Werkgevers die

  • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
  • werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid. Anders gezegd: het gaat – ruwweg – om werkgevers die tot de private profitsector behoren, dus niet tot de overheid of de social-profit.

Welke werknemers?

Voor werknemers die

  • minimaal 55 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen
  • minstens 1 werkdag voor de maand van indiensttreding geregistreerd zijn als niet-werkende werkzoekende in Mijn Loopbaan bij VDAB.
    Voorbeeld: een werknemer wordt aangeworven op 15/06/2017 om na te gaan of hij in aanmerking komt, wordt gecontroleerd of hij correct ingeschreven was in de periode van 15/05/2017 tot 14/06/2017.

  • tot categorie 1 behoren voor de toepassing van de structurele vermindering. Grosso modo gaat het om “gewone” werknemers (arbeiders en bedienden) bij ondernemingen uit de private profitsector
  • tewerkgesteld worden in een vestiging van de onderneming van de werkgever die in het Vlaams Gewest ligt
  • in dienst treden na 30 juni 2016.
  • werkelijke arbeidsprestaties leveren tenzij hun arbeidsovereenkomst geschorst is zoals bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (bijvoorbeeld in geval van ziekte of verlofstelsels of wanneer ze vrijgesteld zijn van arbeidsprestaties tijdens de opzegperiode).

De werknemer mag in de 4 kwartalen voor zijn indienstneming niet tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever.

Formaliteiten vóór de indiensttreding

De niet-werkende werkzoekende moet vóór indienstneming ingeschreven zijn bij VDAB.

Hij moet zich dus registreren als niet-werkende werkzoekende in Mijn loopbaan bij VDAB.

Aan zijn toekomstige werkgever kan hij aantonen dat hij niet-werkend werkzoekende is aan de hand van zijn inschrijvingsbewijs. Hij vindt dit bewijs terug in "Mijn loopbaan" onder “Nieuwste berichten”.

Formaliteiten na de indiensttreding

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA (verminderingscode: 6321).

Voor meer technische info:
RSZ: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest > onder “Het invullen van de DmfA” klikken op “Richtlijnen om de aangifte in te vullen” > Klikken op “Aangifte van de verminderingen”.

Voorwaarden in verband met het loon van de oudere werknemer

Het refertekwartaalloon van de oudere werknemer mag niet hoger zijn dan 13.400 euro.

Refertekwartaalloon = ruwweg het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever verschuldigd in de loop van een kwartaal aan de oudere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft.

Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende dan weer wel.

Duur en bedrag van de vermindering

De vermindering van de werkgeversbijdragen wordt voor maximum 8 kwartalen toegekend en bedraagt:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal Bedrag van de vermindering per kwartaal
55 jaar – 59 jaar 1.150 euro
60 jaar – wettelijke pensioenleeftijd (*) 1.500 euro

Na de periode van 8 kwartalen of van zodra de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers vragen.

Als een werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de bijdragevermindering voor “niet-werkende werkzoekende werknemers”, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer deze bijdragevermindering gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat verschuldigd bijdragebedrag.

Om recht te hebben op de vermindering moet de werknemer in een bepaald kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken, tenzij hij minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Voor meer technische uitleg hierover:
RSZ: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest > onder “De bijdrageverminderingen” klikken op “De structurele verminderingen en de doelgroepverminderingen” > klikken op “Oudere werknemers” > klikken op “Bedrag van de vermindering”.

Cumulatie

De vermindering voor “niet-werkende werkzoekende oudere werknemers” kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.

Voor meer technische info hierover:
RSZ: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/deductions/structuralreduction_targetgroupreductions/structuralreduction.html

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10