Doelgroepverminderingen: Laaggeschoolde jongeren

Welke werkgevers?

Elke werkgever die gevestigd is in het Vlaamse Gewest komt in aanmerking (private profitsector, private non-profitsector, overheid).

Om de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers te krijgen, is het vanaf 1 juli 2016 niet meer nodig om aan de jongerenverplichting (= startbaanverplichting) te voldoen.

Welke werknemers?

Voor werknemers die

  • jonger zijn dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming

en

  • geen diploma secundair onderwijs of geen studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad behaald hebben

en

  • bij VDAB geregistreerd zijn in Mijn Loopbaan met vermelding van de studiegegevens

en

  • niet meer voltijds leerplichtig zijn

en

  • in dienst treden na 30/06/2016

Formaliteiten voor de jongere

  • De jongere moet zich uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal van indiensttreding registreren in Mijn Loopbaan.
  • Als de jongere zich later registreert, dan kan de werkgever pas de van doelgroepvermindering genieten vanaf het kwartaal van de registratie in Mijn Loopbaan.

Hoe kan de werkgever nagaan of de jongere in aanmerking komt?

Formaliteiten voor de werkgever na de indiensttreding

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in de DmfA of DmfAPPL (verminderingscode = 6300).

Voor meer technische info:

Voorwaarde in verband met het loon van de jongere

Het refertekwartaalloon van de jongere werknemer mag:

  • tijdens de eerste 4 kwartalen van tewerkstelling niet hoger zijn dan 7.500 euro
  • de daaropvolgende 4 kwartalen niet hoger zijn dan 8.100 euro.

Refertekwartaalloon = ruwweg het totale brutoloon (of “loonmassa”) dat de werkgever verschuldigd in de loop van een kwartaal aan de jongere werknemer uitbetaalt en in de DmfA aangeeft.

Het refertekwartaalloon kan variëren per kwartaal, waardoor het mogelijk is dat de werkgever in een bepaald kwartaal geen vermindering krijgt en het daaropvolgende kwartaal weer wel.

Duur en bedrag van de doelgroepvermindering

Gedurende 8 kwartalen wordt de werkgever volledig vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen die hij verschuldigd is voor deze jongere werknemer.

Wanneer een werkgever een jongere opnieuw aanwerft en de periode tussen beide arbeidsovereenkomsten bedraagt minder dan 4 kwartalen, dan worden beide periodes van tewerkstelling als één aaneensluitende periode beschouwd.
Wanneer de periode tussen beide arbeidsovereenkomsten meer dan 4 kwartalen bedraagt, begint voor de werkgever wel een nieuwe periode van toekenning van de doelgroepvermindering.

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de bijdragevermindering voor “laaggeschoolde jongeren”, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer deze bijdragevermindering gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat bijdragebedrag.

Als een jongere minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal (bijv. wanneer hij maar 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal) wordt het bedrag van de vermindering aangepast).

Om recht te hebben op de vermindering moet de jongere in een bepaald kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken, tenzij hij minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Voor meer technische uitleg hierover:

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10