Doelgroepverminderingen: Leerlingen

Welke werkgevers?

Alle werkgevers (private profitsector, social profit, overheid) die:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest
 • een van de volgende overeenkomsten hebben gesloten:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (vanaf 1 september 2016)
  • een stageovereenkomst in het kader van een Syntra- ondernemerschapstraject die voldoet aan het statuut alternerende opleiding
  • een leerovereenkomst in het kader van de leertijd

Welke leerlingen?

Jongeren die een van de bovenstaande leerovereenkomsten hebben gesloten en in opleiding zijn in een onderneming of vestiging die in het Vlaamse Gewest ligt.

Formaliteiten

 • De werkgever moet de jongere aangeven als “leerling” in de DmfA of DmfAPPL (door een code leerling aan te duiden in zone 55 op de tewerkstellingslijn).

  Voor meer technische info:
  Administratieve instructies voor werkgevers (behalve provinciale en plaatselijke besturen):https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest > Het invullen van de DmfA > Richtlijnen om de aangifte in te vullen > De werknemerslijn en de tewerkstellingslijnen > De tewerkstellingslijn > Type leerling.

  Administratieve instructies voor provinciale en plaatselijke besturen:https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfappl/nl/latest > Het invullen van de DmfA > De werknemerslijn en de tewerkstellingslijnen > De tewerkstellingslijn > Type leerling.
   

 • De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA of DmfAPPL (verminderingscode: 6310).

  Voor meer technische info:

  Administratieve instructies voor werkgevers (behalve provinciale en plaatselijke besturen):
  https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest > Het invullen van de DmfA > Richtlijnen om de aangifte in te vullen > Verminderingen.

  Administratieve instructies voor provinciale en plaatselijke besturen:
  https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfappl/nl/latest > Het invullen van de DmfAPPL > Verminderingen.

Bedrag en duur van de vermindering

De vermindering van de werkgeversbijdragen bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor de volledige duur van de leerovereenkomst.

Na afloop van de leerovereenkomst kan de werkgever, als hij de jongere verder in dienst houdt met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren krijgen als de jongere op dat ogenblik voldoet aan alle instapvoorwaarden daarvoor.

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de bijdragevermindering voor “leerlingen”, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer deze bijdragevermindering gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat bijdragebedrag.

Als de jongere in een bepaald kwartaal minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt (bv. wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de vermindering ook aangepast.

Om recht te hebben op de vermindering moet de jongere in een bepaald kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken, tenzij hij minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Cumulatie

De vermindering voor “leerlingen” kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.
Voor meer technische info hierover:

Overgang naar de nieuwe regeling vanaf het 3de kwartaal 2016

Werkgevers die vóór 01/07/2016 een van de bovenstaande leerovereenkomsten hebben gesloten, gebruiken vanaf het 3de kwartaal 2016 de verminderingscode 6033, 6031 of 6030 op de tewerkstellingslijn.

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10