Doelgroepverminderingen: DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst

Welke werkgevers?

Alle werkgevers, met uitzondering van de werkgevers die onder de sociale maribelsector (pdf / 0.03 MB) vallen, die:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest,
 • een jongere uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs opleiden,
 • een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur sluiten in het kader van deze alternerende opleiding,
 • vanaf 1/07/2016 starten met het opleiden van de jongere.

Welke jongeren?

Voor jongeren die:

 • een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs in het kader van een opleiding bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs,

 • een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur sluiten in het kader van hun niet-duale opleiding,

 • bij VDAB geregistreerd zijn in Mijn Loopbaan,B

 • hun opleiding volgen bij een werkgever gevestigd in het Vlaamse Gewest,

 • hun opleiding starten vanaf 1/07/2016.

Formaliteiten voor de jongere

 • De jongere moet zich, uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding aanvangt, registeren in Mijn Loopbaan.
 • Als de jongere zich later registreert, dan kan de werkgever pas van de doelgroepvermindering genieten vanaf het kwartaal van de registratie in “Mijn Loopbaan”.

Formaliteiten voor het centrum deeltijds onderwijs (CDO)

De trajectbegeleider van het CDO registreert in Mijn Loopbaan de deelname van de jongere aan het Project “Leren en Werken” met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Als de jongere zijn opleiding beëindigt moet de trajectbegeleider van het CDO de begeleidingstrajectlijn in Mijn Loopbaan ook vervolledigen en afsluiten.

De volledige handleiding vind je hier

Formaliteiten voor de werkgever na de indiensttreding

De werkgever moet de gevraagde vermindering met de gepaste code aanduiden op de tewerkstellingslijn in DmfA of DmfAPPL (verminderingscode voor de aangifte in het 3de en 4de kwartaal 2016: 6310 en vanaf het 1e kwartaal 2017: 6311).

Voor meer technische info:

Bedrag en duur van de vermindering

De vermindering van de werkgeversbijdragen bedraagt 1.000 euro per kwartaal voor de volledige duur van de opleiding met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Na afloop van de opleiding met een deeltijdse arbeidsovereenkomst kan de werkgever, als hij de jongere verder in dienst houdt met een arbeidsovereenkomst, de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde of middengeschoolde jongeren krijgen als de jongere op dat ogenblik voldoet aan alle instapvoorwaarden daarvoor.

Als het bedrag van de normaal te betalen bijdragen kleiner is dan het bedrag van de bijdragevermindering voor “DBSO-jongeren", dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer deze bijdragevermindering gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat bijdragebedrag.

Als de jongere in een bepaald kwartaal minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt (bv. wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de vermindering ook aangepast.

Om recht te hebben op de vermindering moet de jongere in een bepaald kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie werken, tenzij hij minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst heeft.

Cumulatie

De vermindering voor “DBSO-jongeren” kan gecumuleerd worden met de structurele vermindering als deze van toepassing is.