Doelgroepvermindering mentors - voorwaarden

Voor de werkgever

Heel algemeen komen alle soorten werkgevers in aanmerking (private commerciële of industriële sector, non-profitsector, overheid).

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering voor “mentors” moet een werkgever

 • stages of opleidingen in zijn onderneming of instelling laten doorgaan voor leerlingen/cursisten/stagiairs die tot de beoogde doelgroepen behoren en 
 • een of meer van zijn werknemers belasten met de begeleiding van deze stages of opleidingen; dit zijn de “mentors”.

Voor leerlingen/cursisten/stagiairs die de werkgever wel moet aangeven in Dimona (en eventueel ook in de DmfA), moet hij geen dergelijke overeenkomst sluiten.

Voor leerlingen/cursisten/stagiairs die de werkgever ofwel moet aangeven in Dimona met de code DWD ofwel niet moet aangeven in Dimona, moet hij een aantal gegevens over hun stage in zijn onderneming of instelling vooraf schriftelijk vastleggen in een overeenkomst met de opleidings- of onderwijsverstrekker die de verantwoordelijkheid heeft over de stages in kwestie.

De werkgever moet alle nuttige gegevens betreffende zijn onderneming of instelling en de aangestelde mentors aan de Afdeling Werkgelegenheidsbeleid – Mentorkorting bezorgen (zie verder).

Als hij een overeenkomst heeft gesloten in verband met de opleiding van “niet-Dimona -stagiairs”, dan steekt hij daar ook een kopie van deze overeenkomst bij.

Is het dossier OK, dan bezorgt de Afdeling Werkgelegenheidsbeleid de nodige gegevens aan de inningsdiensten van de sociale zekerheid (RSZ en DIBISS), zodanig dat die met kennis van zaken de gevraagde doelgroepverminderingen kunnen controleren.

  

Voor de betrokken personen in opleiding (stagiairs, leerlingen, cursisten, enz.)

De volgende categorieën komen in aanmerking (deze en geen andere):

Jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona

 • jongeren van minder dan 26 jaar met een IBO (VDAB)
 • jongeren van minder dan 30 jaar in een instapstage 

Jongeren die de werkgever moet aangeven in Dimona en DmfA (uitgezonderd Dimona DWD)

 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een werknemersleerovereenkomst (= “ILW”, inclusief JLW en ABO in de bouwsector), een SBO Type 2 (= combinatie van een deeltijdse arbeidsovereenkomst en een opleiding), een IBO of een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) 

 • jongeren met een leerovereenkomst in het opleidingssysteem van de middenstand en de KMO’s (“leertijd” Syntra)

 • jongeren van minder dan 26 jaar met een stageovereenkomst in het kader van de ondernemersopleiding (Syntra) 
 • jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding (vanaf 1 september 2016)

Jongeren die de werkgever ofwel moet aangeven in Dimona met een code DWD (“Dimona Without DmfA”), ofwel niet moet aangeven (noch Dimona, noch DmfA)

 • stagiairs uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO, inclusief BuSO-TSO in OV 4)
 • stagiairs uit het voltijds beroepssecundair onderwijs (BSO, inclusief BuSO OV 2, OV 3 en BuSO-BSO OV 4 en inclusief HBO5)
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in een voortraject of een brugproject
 • jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) met een stage-overeenkomst alternerende opleiding
 • leerkrachten uit het voltijds technisch secundair onderwijs (TSO), het beroepssecundair onderwijs (BSO) of het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • stagiairs van minder dan 26 jaar uit het volwassenenonderwijs
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een (onbetaalde) stage lopen in het kader van een Syntra-opleiding
 • jongeren van minder dan 26 jaar die een bedrijfsstage lopen in het kader van een beroepsopleiding onder de verantwoordelijkheid van de VDAB 

  

Voor de mentors

De werkgever kan enkel een doelgroepvermindering krijgen voor mentors die ten minste 5 jaar professionele ervaring hebben in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding EN in het bezit zijn van:

 • ofwel een getuigschrift dat aantoont dat ze met vrucht een mentoropleiding (pdf / 0.08 MB) gevolgd hebben
 • ofwel een getuigschrift dat aantoont dat ze geslaagd zijn in een beoordeling ter validatie van hun competenties als mentor (= ervaringsbewijs, uitgereikt in het kader van de erkenning van verworven competenties EVC); bv. een ervaringsbewijs voor “Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties”, dat in het kader van de doelgroepvermindering voor “mentors” aanvaard wordt als mentorbewijs (zie https://www.vdab.be/ervaringsbewijsvoor meer info).
 • ofwel een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding. In het kader van de doelgroepvemindering voor mentors bedoelen wij met een pedagogisch diploma, een diploma die minstens de onderwijsbevoegdheid op het niveau van het hoger secundair onderwijs toelaat (de jongeren van onze doelgroep volgen minstens op dat niveau les).

 De doelgroepvermindering wordt dus niet zomaar gegeven aan werknemers “die al lang met opleiding bezig zijn” in de onderneming.

Contact

Mentorkorting

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Mentorkorting
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 75