Wat zal mijn vergoeding zijn?

  • Indien u werkt in een onderneming die enkel werknemers tewerkstelt in het dienstencheque-systeem, wordt uw loon bepaald door de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het paritair subcomité 322.01. Hetzelfde geldt indien u werkt voor een interimbureau.
  • Indien u werkt in een onderneming die naast de dienstencheque-activiteiten nog een andere activiteit verricht, zal uw loon hetzelfde zijn als dat van de werknemers tewerkgesteld in de andere activiteit van de onderneming. Heeft de onderneming verschillende andere activiteiten naast de dienstencheque-activiteiten, zal het paritair comité bevoegd voor de hoofdactiviteit van de werkgever buiten de dienstencheques, van toepassing zijn.
  • Indien uw onderneming een openbare instelling is (gemeente, OCMW, ...) is uw loon dat van de contractuelen van de gemeenten of de OCMW's.

Indien het gaat om een onderneming die afhangt van het nieuwe paritair subcomité 322.01 of indien u wil weten onder welk paritair comité uw werkgever valt, kunt u zich wenden tot de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.  Is uw werkgever een openbare instelling, wendt u dan rechtstreeks tot de gemeente of het OCMW.

De paritaire comités (of subcomités) groeperen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.  Zij hebben tot doel de ondernemingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, bijeen te brengen.  Eén van hun opdrachten bestaat erin collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. Een collectieve arbeidsovereenkomst is een akkoord waarin de rechten en plichten van de werkgever en de werknemers worden vastgelegd .