Wat zal mijn arbeidsduur zijn?

De wekelijkse maximumduur

Net zoals voor de andere werknemers wordt uw wekelijkse maximumduur, wanneer u werkt met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, beïnvloed door de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten binnen het paritair comité waartoe de erkende onderneming behoort of gesloten op ondernemingsniveau.

Voor de werknemers en werkgevers die afhangen van het paritair subcomité 322.01, is de wekelijkse arbeidsduur bepaald op 38 uur. Voor de andere werknemers is de wekelijkse arbeidsduur eveneens bepaald op 38 uur, behoudens afwijkingen voorzien door de collectieve overeenkomsten gesloten in het bevoegde paritair comité.

Om te weten onder welk paritair comité uw werkgever valt, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Verhoging van het aantal arbeidsuren

Indien u als werknemer tijdens uw deeltijdse betrekking recht hebt op een werkloosheidsuitkering, op het leefloon of op financiële maatschappelijke bijstand en deeltijds bent aangeworven, moet u, op het ogenblik dat u uw arbeidsovereenkomst dienstencheques ondertekent, uw werkgever schriftelijk om bijkomende uren vragen, met als bedoeling zo snel mogelijk aangeworven te worden in een voltijdse betrekking.  Uw werkgever moet u prioritair en schriftelijk de vacante voltijdse of deeltijdse betrekkingen aanbieden.