Werknemer - veelgestelde vragen

Overzicht

 1. Algemeen
    
 2. De gebruiker
    
 3. Arbeidsovereenkomst
    

Algemeen

Wat is een dienstencheque ?

Een dienstencheque is een betaalmiddel met een financiële tegemoetkoming van de overheid. Het biedt u als particulier de kans om aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die verricht worden door een werknemer die door de erkende onderneming in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst.

naar boven
 

Welke types dienstencheques bestaan er?

Er bestaan twee vormen van dienstencheques: papieren en elektronische dienstencheques. Elke erkende dienstencheque-onderneming moet beide vormen aanvaarden. Het is de keuze van de gebruiker welk vorm van dienstencheque u wil gebruiken.

naar boven
 

 

Kan ik met een IBO werken als dienstenchequewerknemer?

Een dienstenchequewerknemer moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques. Iemand die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgt, kan op hetzelfde moment niet werken met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Men kan wel deeltijds een IBO volgen en deeltijds werken als dienstenchequewerknemer binnen dezelfde onderneming, maar niet op dezelfde uren.

naar boven
 

Kan iedereen werken in het systeem van de dienstencheques?

In principe komt iedereen in aanmerking voor een job als dienstenchequewerknemer.

naar boven
 

De gebruiker

Kan ik bij mijn dochter of moeder werken als huishoudhulp?

De werknemer mag geen bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van de gebruiker of van een lid van het gezin van de gebruiker.

Een dienstenchequewerknemer mag bijgevolg niet werken:

 • bij zijn ouders, grootouders, schoonouders of aangetrouwde grootouders

 • bij zijn kinderen of kleinkinderen

 • bij zijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen

 • bij een persoon die samenwoont met één van bovenstaanden

 • bij elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont

naar boven
 

Als ik schade veroorzaak bij de gebruiker (bv. er wordt een vaas gebroken, de vloer wordt beschadigd), wie dient de schade dan te vergoeden?

De werkgever (erkende onderneming) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemers bij de gebruiker (art. 1384 Burgerlijk Wetboek).

De aansprakelijkheid van u als werknemer is beperkt tot bedrog (opzettelijke fout), zware fouten (de fout die niet opzettelijk is maar wel dermate ernstig dat zij onvergeeflijk is) of herhaaldelijke lichte fouten (art. 18 van de wet van 03/07/1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

De erkende onderneming moet de gebruiker vergoeden maar kan zich dus enkel tot u richten in geval van opzettelijke fouten, zware fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen.

Om het risico te dekken kan de werkgever een verzekering afsluiten. Indien hij niet over dergelijke verzekering beschikt, zal hij zelf de schade moeten vergoeden aan de gebruiker.

De gebruikersovereenkomst, indien deze bestaat tussen de gebruiker en de erkende onderneming, kan hierover bepalingen bevatten.

Het departement WSE is enkel bevoegd om na te gaan of de erkende ondernemingen de reglementering dienstencheques naleven. Het departement WSE is niet bevoegd om een onderzoek te voeren naar de fouten begaan door de werknemers ten aanzien van de gebruikers.

naar boven
 

Wat moet u doen als er problemen zijn met de gebruiker?

U moet dit signaleren aan uw erkende onderneming. Zij is namelijk verantwoordelijk voor het goede verloop van de zaken.

U kan samen nagaan of het eventueel mogelijk is om te veranderen van gebruiker.

Arbeidsovereenkomst

Heb ik een specifieke arbeidsovereenkomst?

Ja, er moet een specifieke arbeidsovereenkomst dienstencheques worden gesloten tussen u en de erkende onderneming. Deze arbeidsovereenkomst moet minstens volgende specifieke bepalingen bevatten:

 • de identiteit van de partijen;
 • het erkenningsnummer van de werkgever;
 • de begindatum van de overeenkomst;
 • de einddatum van de overeenkomst indien zij is gesloten voor bepaalde duur;
 • de arbeidsduur en het uurrooster.

naar boven
 

Kan ik een contract van bepaalde duur hebben?

Tijdens de eerste 3 maanden van tewerkstelling kunnen er contracten van bepaalde duur gesloten worden. Vanaf de eerste dag van de 4de maand bij dezelfde werkgever moet een contract van onbepaalde duur worden afgesloten.

naar boven
 

Kan een gebruiker twee keer per week 2 uur poetshulp vragen?

Ja dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsprestatie van een dienstenchequewerknemer, verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheque, moet volgens de reglementering minstens 3 uur aaneensluitend duren.
 • De arbeidsduur is de tijd dewelke de werknemer ter beschikking staat van de werkgever. Een werkdag kan verschillende arbeidsperiodes bevatten, al dan niet aangesloten.
 • Een werkperiode kan korte tijd onderbroken worden, zoals bijvoorbeeld door een pauze.
 • De tijd dat de werknemer zich verplaatst van de ene gebruiker naar de andere is ook arbeidstijd. Op dat ogenblik staat de werknemer namelijk ter beschikking van de werkgever en kan hij niet vrij over zijn tijd beschikken.
 • In de praktijk komt het vaak voor dat de erkende ondernemingen, uit praktisch oogpunt, aan hun gebruikers vragen om minstens een prestatie van 3 uur te hebben. Zij mogen dit vragen, maar dit is niet wettelijk verplicht.
 • De reglementering voorziet niet dat er bij elke gebruiker minstens een prestatie van 3 uur moeten plaatsvinden. Het is dus mogelijk om een prestatie te hebben van 2 uur bij een gebruiker. Opdat de werknemer in regel zou zijn met de reglementering, zal deze prestatie gevolgd moeten worden door nog een andere prestatie bij een andere gebruiker. Op die manier is er minstens een prestatie van 3 uur in hoofde van de werknemer.
    
  Voorbeeld: een werknemer presteert 2 uur bij een gebruiker. Na deze 2 uur gaat de werknemer naar een andere gebruiker en werkt er ook 2 uur. De minimale arbeidsperiode van 3 uur voor de werknemer is dus gerespecteerd.

.

naar boven
 

Wat is de wekelijkse maximumduur?

De wekelijkse arbeidsduur wordt beïnvloed door de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen het paritair comité.

Indien u meer informatie wil over het bevoegde paritair comité en de gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten kan u contact opnemen met:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blérotstraat
1070 Brussel
02/233.40.23
http://www.werk.belgie.be

naar boven
 

Moet ik bijkomende uren aanvaarden als deeltijdse werknemer?

Als u deeltijds werkt en recht hebt op een bijkomende werkloosheidsuitkering, een leefloon of een financiële maatschappelijke bijstand moet u, op het ogenblik dat uw arbeidsovereenkomst dienstencheques ondertekent, uw werkgever schriftelijk bijkomende uren vragen. Het doel is dat u zo snel mogelijk voltijds wordt aangeworven.

Uw werkgever moet u voorrang geven en schriftelijk de voltijdse of deeltijdse job aanbieden.

naar boven
 

Heb ik recht op werkloosheidsuitkeringen na afloop van mijn arbeidsovereenkomst?

Indien u wenst te weten of u recht hebt op werkloosheidsuitkeringen, raadpleeg dan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) of de werkloosheidsbureaus van de RVA.

De opgebouwde rechten zijn dezelfde als onder een normale arbeidsovereenkomst.

naar boven