Ben ik gedekt door specifieke verzekeringen?

Arbeidsongeval en ongeval op de weg van en naar het werk

Als werknemer van een erkende onderneming met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, bent u volledig gedekt bij een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Uw werkgever is aansprakelijk en moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten en niet de privé-persoon bij wie u werkt.

Deze privé-persoon moet echter, als goede huisvader, uw aandacht vestigen op de eventuele gevaren in het huis (bijvoorbeeld, gevaarlijke trap, bestraling met gevaarlijke producten,…). Voordat u de eerste keer bij deze particulier werkt, is het goed samen met hem de eventuele gevaren te overlopen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Het is uw werkgever die, ten opzichte van de gebruiker bij wie u werkt, aansprakelijk is voor de schade die u zou kunnen veroorzaken. Het is mogelijk dat uw werkgever een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gesloten heeft om de kosten te dekken die zijn werknemers veroorzaken aan derden. De werkgever mag echter, in de overeenkomst die hij met de gebruiker tekent, aan de gebruiker vragen de franchise te betalen.

U moet  dus in principe de aangerichte schade niet terugbetalen aan de gebruiker. U bent echter aansprakelijk voor de schade veroorzaakt bij de gebruiker in geval van zware fout, bedrog (opzettelijk veroorzaakte schade) of gewoonlijke (herhaaldelijke) lichte fout van uwentwege.

Dat betekent dat uw werkgever de gebruiker zal moeten vergoeden maar dat hij zich nadien tot u kan wenden ten belope van het bedrag dat hij aan de gebruiker heeft betaald.