Gebruikers | veelgestelde vragen

Overzicht

1. Algemeen

2. Het plafond van 500 dienstencheques en de uitzonderingen

3. De gebruiker

4. Bestellen van de dienstencheques

5. De toegelaten activiteiten

6. De relaties erkende onderneming/gebruiker

7. Betalen van de prestaties

8. Sancties

 


 

1. Algemeen

Wat is een dienstencheque?

Een dienstencheque is een betaalmiddel met een financiële tegemoetkoming van de overheid. Het biedt u als particulier de kans om aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die verricht worden door een werknemer die door de erkende onderneming in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst.

naar boven
 

Welke types dienstencheques bestaan er?

Er bestaan twee vormen van dienstencheques: papieren en elektronische dienstencheques. Elke erkende dienstencheque-onderneming moet beide vormen aanvaarden. Het is de keuze van u als gebruiker welke vorm van dienstencheque u wil gebruiken.

naar boven
 

Hoeveel kost één dienstencheque?

Eén dienstencheque kost 9 EUR sinds 1 januari 2014. De aanschafprijs van 9 EUR geldt voor de eerste 400 dienstencheques die een gebruiker bestelt per kalenderjaar. De prijs voor één dienstencheque stijgt naar 10 EUR voor de laatste 100 cheques.

Per gebruiker kan men maximaal 500 dienstencheques per jaar aanschaffen.

naar boven
 

Welk fiscaal voordeel heb ik? Krijg ik hiervoor een fiscaal attest?

De aankoop van dienstencheques geeft recht op een belastingvermindering van 30% van de aankoopprijs als u in Vlaanderen woont. Een dienstencheque van 9 EUR kost u in realiteit dus slechts 6,30.

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor PWA-cheques en dienstencheques van toepassing is, is vanaf 1 januari 2015 beperkt tot 1.410 EUR per persoon per jaar.

De gebruikers ontvangen jaarlijks een fiscaal attest. Voor de dienstencheques in het kader van moederschapshulp wordt geen fiscaal attest afgeleverd.

naar boven
 

Hebben de gebruikers met een laag inkomen of die geen belastingen betalen ook recht op een belastingvoordeel?

De gebruikers die geen belastingen betalen, kunnen genieten van een vermindering via een terug betaalbaar belastingkrediet. De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij belastingaangifte toe te voegen.

Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57

naar boven
 

Hoe lang zijn mijn dienstencheques geldig?

De dienstencheques zijn geldig tot het einde van de achtste maand die volgt op de maand van de bestelling door de gebruiker.

Bijvoorbeeld: dienstencheques aangekocht op 10 februari 2016 zijn geldig tot en met 31 oktober 2016.

naar boven
 

Kan ik mijn dienstencheques omruilen of laten terugbetalen als ik merk dat ze bijna gaan vervallen?

Ja, dit is mogelijk. U kan de omruiling of terugbetaling wel enkel vragen tijdens de geldigheidsperiode van de dienstencheques. De vervallen dienstencheques mogen niet meer worden omgeruild of terugbetaald.

Cheques waarvoor de gebruiker terugbetaling vraagt na 31 december van het jaar waarin ze uitgegeven zijn, worden aan 70% terugbetaald.

Het uitgiftebedrijf rekent administratiekosten aan voor het terugbetalen of omruilen van papieren cheques. Ook voor het terugbetalen van een elektronische dienstencheque rekent ze een kost aan. De omruiling van elektronische dienstencheques is gratis. Meer informatie hierover kan u terugvinden de site www.dienstencheques-vlaanderen.be.

naar boven
 

Mag ik veranderen van erkende onderneming (bv. indien ik niet tevreden ben, er extra kosten worden aangerekend waar ik niet mee akkoord ben,…)?

Ja, u kan veranderen van erkende onderneming. U dient wel de bepalingen van de gebruikersovereenkomst die u heeft afgesloten met de ondernemingte respecteren.

naar boven
 

Mag ik werken met verschillende erkende ondernemingen?

Ja, u kan een beroep doen op verschillende erkende ondernemingen.

Bijvoorbeeld: u doet een beroep op erkende onderneming A voor huishoudelijke hulp en op erkende onderneming B voor uw strijk.

naar boven
 


 

2. Het plafond van 500 dienstencheques en de uitzonderingen

Zijn er gebruikers die meer dan 500 dienstencheques per jaar kunnen bestellen?

Sommige personen kunnen, mits het indienen van de nodige attesten bij  het departement WSE en/of het uitgiftebedrijf tot 2.000 cheques per jaar bestellen: de mindervalide gebruikers, de ouders van een minderjarige met een handicap of de eenoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste.

De prijs per cheque bedraagt in dit geval 9 EUR voor alle aangekochte cheques door deze gebruikers. Meer informatie hierover kan u terugvinden bij: "Uitzonderingen op de maximumbestelregels voor bepaalde gebruikers".

naar boven
 

Is een klooster onderworpen aan het plafond van 1.000 dienstencheques?

Een gezin kan maximaal 1.000 dienstencheques per jaar aanschaffen. Dit artikel definieert een gezin als alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Als gevolg hiervan is het plafond van 1.000 dienstencheques per jaar ook van toepassing op de bewoners van een klooster en deze mogen enkel gebruikt worden om de privédelen te poetsen en nooit voor de gemeenschappelijke delen.

naar boven

 

Hoeveel dienstencheques kan ik maximaal bestellen?

Er zijn twee beperkingen van toepassing, een beperking per gebruiker en daar bovenop een beperking per gezin.

Elke gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques per jaar bestellen. De prijs per dienstencheque voor de eerste 400 aangekochte cheques bedraagt 9 EUR. De prijs stijgt naar 10 EUR per cheque voor de laatste 100 aangekochte cheques per kalenderjaar.

Per gezin kunnen er maximaal 1.000 dienstencheque per kalenderjaar besteld worden. Het geheel van personen die volgens het attest van gezinssamenstelling ingeschreven zijn op hetzelfde adres worden beschouwd als één gezin.

De prijs per dienstencheque voor de eerste 800 aangekochte cheques per gezin bedraagt 9 EUR. De prijs stijgt naar 10 EUR per cheque voor de laatste 200 aangekochte cheques per gezin, per kalenderjaar.

Voor bepaalde categorieën personen wordt deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar. Deze 2.000  De prijs per cheque bedraagt in dit geval 9 EUR voor alle aangekochte cheques door deze gebruikers. Meer informatie hierover kan u terugvinden bij: "Uitzonderingen op de maximumbestelregels voor bepaalde gebruikers".

naar boven
 


 

3. De gebruiker

Wie kan gebruiker zijn?

Enkel meerderjarige personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen een beroep doen op het Vlaamse systeem van de dienstencheques. Een natuurlijke persoon die niet gedomicilieerd is in Vlaanderen kan geen gebruik maken van het systeem, ongeacht de gevraagde activiteit.

De personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen de dienstencheques gebruiken zowel voor hun woning in Vlaanderen als voor hun eventuele tweede verblijf in België, op voorwaarde dat ze er persoonlijk verblijven en op voorwaarde dat de dienstencheque-onderneming die de prestaties levert erkend is in Vlaanderen.

Personen die niet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn maar over een tweede verblijf beschikken in Vlaanderen kunnen geen gebruik maken van Vlaamse dienstencheques voor de schoonmaak van dit tweede verblijf noch vanandere toegelaten activiteiten in het kader van dienstencheques.

Ouders van gehandicapte minderjarige kinderen kunnen ook gebruiker zijn om een beroep te doen op een erkende onderneming voor het begeleid vervoer van hun kind.

naar boven
 

Heb ik recht op dienstencheques in het kader van moederschapshulp?

Zelfstandigen die pas bevallen zijn en die na hun bevallingsrust opnieuw aan het werk gaan, hebben recht op moederschapshulp. Deze hulp bestaat uit 105 dienstencheques en wordt toegekend door de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen.

U moet geen aanvraag indienen. Acerta Sociaal Verzekeringsfonds contacteert u van zodra het op de hoogte is van de geboorte.

Na controle van de voorwaarden betaalt de kas de prijs van de dienstencheques aan het uitgiftebedrijf die ze aan de gebruikster bezorgt.

Voor de moederschapshulp kunt u zich wenden tot de sociale verzekeringskas waarbij u aangesloten bent of tot:

Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandige werknemers
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
Tel.: 02 546 42 11
Fax: 02 511 21 53

http://www.rsvz-inasti.fgov.be.
info-bch@rsvz-inasti.fgov.be

Deze 105 dienstencheques komen niet in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid.

naar boven
 

Kan mijn eigen dochter of moeder bij mij komen werken als huishoudhulp?  

De werknemer mag geen bloed- of aanverwant zijn tot in de tweede graad van de gebruiker of een lid van het gezin van de gebruiker.

Een dienstenchequewerknemer mag bijgevolg niet werken:

 • bij zijn ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders
 • bij zijn kinderen of kleinkinderen
 • bij zijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen
 • bij een persoon die samenwoont met één van bovenstaanden

 • bij elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont

naar boven
 


 

4. Bestellen van de dienstencheques

Is er een minimum of een maximum aantal dienstencheques per bestelling?

De minimumbestelling bedraagt 10 dienstencheques. De gebruiker mag ook 15, 17 of 25 bestellen, dat heeft geen belang.

Indien de minimale bestelling van 10 dienstencheques niet wordt gerespecteerd (bv. er worden maar 5 dienstencheques besteld) , zal de bestelling worden geweigerd en de betaling automatisch teruggestort worden aan de gebruiker.

Elke gebruiker kan wel maar maximum 500 dienstencheques per jaar bestellen. Per gezin kunnen er maximaal 1.000 dienstencheque per kalenderjaar besteld worden. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar. Meer informatie hierover kan u terugvinden bij : "Uitzonderingen op de maximumbestelregels voor bepaalde gebruikers".

naar boven
 

Kan ik dienstencheques van een vriendin gebruiken om mijn woning te laten poetsen?

Men kan geen cheques bestellen en gebruiken voor en van een andere persoon. Elke meerderjarige inwoner van Vlaanderen kan alleen Vlaamse dienstencheques bestellen om huishoudelijke hulp te genieten voor zijn domicilie en voor zijn eventuele tweede verblijf voor zover hij daar zelf woont.

naar boven
 

Hoe kan ik dienstencheques bestellen?

Om dienstencheques te bestellen, moet men ingeschreven zijn als gebruiker bij het uitgiftebedrijf.

Inschrijven gebeurt elektronisch op de site www.dienstencheques-vlaanderen.be ofwel via een papieren formulier dat men per post bezorgt aan het uitgiftebedrijf.

Dienstencheques bestellen gebeurt door overschrijving naar een van de rekeningen van het uitgiftebedrijf of via directe online betaling.

Als gestructureerde mededeling bij de overschrijving moet enkel het gebruikersnummer worden aangegeven.

naar boven
 


 

5. De toegelaten activiteiten

Welke huishoudelijke hulp ten huize van de gebruiker is toegelaten?

Het moet steeds gaan om hulp in het huishouden. Deze activiteiten omvatten:

 • schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen,
 • bereiden van maaltijden,
 • strijken,
 • wassen.

Het moet gaan om activiteiten die inspelen op de individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen.

Kinderopvang, tuinonderhoud en kleine herstelwerken zijn niet toegelaten.

Het is ook niet toegelaten om verzorging toe te dienen aan de gebruiker (bv. een spuit geven, de dagelijkse verzorging en hygiëne, ...) of enkel gezelschap te verlenen aan de gebruiker. Indien u beroep wenst te doen op iemand voor deze soort van activiteiten, kan u als gebruiker een beroep doen op gespecialiseerde diensten in het kader van gezins- of bejaardenzorg.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer enkel ramen wassen bij u als gebruiker?

Neen, een werknemer mag de ramen van de woning van de gebruiker alleen schoonmaken als dat deel uitmaakt van de gewone schoonmaak van de woning en niet als het gaat om een aparte activiteit gaat.

Voorbeelden:

 • De werknemer komt elke week vier uren poetsen bij een gebruiker. Het is toegelaten dat de werknemer eerst bepaalde kamers van het huis poetst en dan de ramen van die kamers wast.

 • De werknemer komt elke week vier uren poetsen. Het is toegelaten dat de werknemer de ene week bepaalde kamers poetst en de week daarop alle ramen van de woning wast.

 • De werknemer komt een keer per maand en wast enkel de ramen. Dit is niet toegelaten.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer de was doen van de gebruiker?

De was bij de gebruiker thuis, met gebruik van zijn wasmachine mag de werknemer doen.

De werknemer mag de was niet meenemen naar huis en daar de was met zijn eigen wasmachine doen.

De was in een wassalon mag niet betaald worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer mijn auto wassen?

Dienstencheques mogen niet gebruikt worden om de auto van de gebruiker te laten wassen. De wagen maakt immers geen deel uit van de woning. 

naar boven
 

Mag de werknemer een knoop aan een jas terug aannaaien?

Kleine verstelwerken aan kledij zijn toegelaten bij de gebruiker thuis, met als doel het kledingstuk in zijn oorspronkelijke staat te brengen.

Er mag geen confectienaaiwerk gedaan worden in het kader van dienstencheques (bv. gordijnen naaien, kleding inkorten,...) . Het naaiwerk moet occasioneel zijn en deel uitmaken van het algemene huishouden van de gebruiker. De naaiwerkzaamheden mogen niet de hoofdactiviteit zijn van de werknemer.

naar boven
 

Mag de werknemer een maaltijd bereiden?

De werknemer mag een maaltijd bereiden voor de gebruiken. Het betreft een dagelijkse behoefte van de gebruiker. De gebruiker mag geen maaltijden bereiden voor uitzonderlijke evenementen zoals familiefeesten of huwelijken.

naar boven
 

Mag de werknemer de dierenverblijven poetsen?

Het schoonmaken van het materiaal van de huisdieren die men gewoonlijk in de woning houdt, zoals het verversen van een kattenbak of het stofzuigen van de hondenmand mag gebeuren tegen betaling met dienstencheques.

Echter dierenverblijven die zich binnen of buiten de woning bevinden zoals aquariums, volières, hondenhokken of paardenstallen mogen niet schoongemaakt worden door een dienstencheque-werknemer.

De erkende onderneming moet concrete afspraken maken met de gebruiker over welke taken zullen uitgevoerd worden door de poetshulp. Bij het maken van de afspraken moet de onderneming rekening houden met het welzijn van haar werknemers en met mogelijke risico's. (bv. indien er gevaarlijke dieren aanwezig zijn bij de gebruiker)

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer naar de bakker of de post gaan voor de gebruiker?

In het kader van de activiteit "boodschappendienst" is dit toegelaten. Deze dienst is beperkt tot de boodschappen voor de dagelijkse behoeften van de gebruiker. (bijvoorbeeld : brood gaan kopen, naar de post of de apotheker gaan, ...).

Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften: onder meer de aankoop van meubels, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke bedeling van kranten en tijdschriften, ...Deze boodschappen zijn niet toegelaten in het kader van dienstencheques.

De onderneming mag ook haar eigen diensten niet aanbieden via de boodschappendienst betaald met dienstencheques. Zo kan een supermarkt geen leveringsdienst aanbieden betaald met dienstencheques.

naar boven
 

Mag de gebruiker meegaan met de dienstenchequewerknemer voor de boodschappen? Mag de gebruiker zijn eigen auto gebruiken?

De dienstenchequewerknemer mag de boodschappen alleen doen of in het gezelschap van de gebruiker. De werknemer mag zijn eigen auto gebruiken, die van de gebruiker of die van de onderneming, mag met de fiets gaan of zich te voet verplaatsen, ...

naar boven
 

Kan ik mijn tweede verblijf laten poetsen met dienstencheques?

Een persoon die gebruik wenst te maken van het Vlaamse systeem van de dienstencheques moet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Hij kan van de thuishulp genieten voor zijn eventuele tweede verblijf in België, op voorwaarde dat hij er persoonlijk verblijft. De schoonmaak van een tweede verblijf met het oog op verhuur of na een verhuur mag niet betaald worden met dienstencheques.

Het is echter niet toegelaten om dienstencheques te gebruiken om een vakantieverblijf dat slechts een korte periode wordt gebruikt te laten schoonmaken. Een tijdelijk vakantieverblijf kan niet als een tweede huishouden aanzien worden.

Personen die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen maar over een tweede verblijf beschikken in België, kunnen geen gebruik maken van Vlaamse dienstencheques voor de schoonmaak van hun tweede verblijf alsook van geen andere toegelaten activiteiten in het kader van dienstencheques.

naar boven
 

Kan een ruimte die voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (vb. dokterskabinet, restaurant) gepoetst worden met dienstencheques?

Dienstencheques mogen enkel gebruikt worden om activiteiten te betalen in het kader van de privé-behoeften van de gebruiker en niet in het kader van beroepsactiviteiten. Ook het poetsen van ruimtes die zowel voor privé-doeleinden als voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bv. de woonkamer van een onthaalouder) mogen niet met dienstencheques vergoed worden.

Zo zijn bijvoorbeeld niet toegelaten: het schoonmaken van een dokterskabinet, de wachtzaal, restaurant, ...

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer naar de glascontainer of het containerpark gaan?

Het wegbrengen van glas, papier en karton naar de glascontainer of het containerpark valt niet onder het begrip "boodschappen doen" en is dus niet toegelaten.

naar boven
 

Kunnen personen in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gebruik maken van dienstencheques?

Een erkende onderneming mag geen thuishulp met huishoudelijk karakter aanbieden aan de gebruikers die in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gehuisvest zijn. Deze beperking geldt niet voor de dienstencheque-activiteiten die buiten de woonplaats plaatsvinden.

Onder 'instelling voor collectief verblijf' verstaat men een instelling waar diensten worden verstrekt zoals verzorging, begeleiding en de voorziening van maaltijden. Worden onder meer beschouwd als 'instelling voor collectief verblijf': de rusthuizen, de ziekenhuizen, de instellingen voor gehandicapten (met uitzondering van de instellingen voor zelfstandig wonen) en de internaten. Deze lijst is niet beperkend.

naar boven
 

Kunnen bewoners van een serviceflat gebruik maken van dienstencheques?

Bewoners van serviceflats kunnen gebruik maken van dienstencheques om hun woning te laten poetsen, maar enkel het privégedeelte (niet voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen).

Een serviceflat bestaat uit individuele woningen waar ouderen zelfstandig wonen en facultatief een beroep kunnen doen op gemeenschappelijke voorzieningen. Deze personen kunnen ook gebruik maken van de dienstencheques voor activiteiten die plaatsvinden buiten de woning van de gebruiker.

naar boven
 

Kan ik als onthaalouder dienstencheques gebruiken?

Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden door privépersonen voor huishoudelijke hulp in hun privéwoning.

In het geval van een onthaalouder is het onderscheid tussen privéwoning en bedrijfsruimte onduidelijk aangezien zij meestal meerdere vertrekken van haar privéwoning openstelt als bedrijfsruimte. In zulke gevallen kan zij geen beroep doen op dienstencheques.

Wanneer de onthaalouder echter een apart lokaal heeft waarin men de kinderen opvangt, duidelijk afgescheiden van zijn/haar privéwoning en hij of zij zijn/haar privéwoning niet openstelt voor haar zelfstandige activiteit, mag hij/zij haar privéwoning wel laten poetsen door een dienstenchequewerknemer.

Het feit dat een onthaalouder (natuurlijke persoon) aangesloten is bij een dienst, speelt geen rol.

Aangezien de onthaalouder samen met zijn/haar echtgenoot in de zelfde woning woont, kan de echtgenoot logischerwijs ook geen beroep doen op poetshulp met dienstencheques voor de delen in de woning die als bedrijfsruimte worden gebruikt. Het is steeds mogelijk om beroep te doen op een onderneming die poetshulp aanbiedt buiten het kader van de dienstencheques.

naar boven
 

Mag de traphal van een appartementsgebouw gepoetst worden met dienstencheques?

Neen, het is niet toegelaten omdat het gaat om de gemeenschappelijke delen. Enkel de privédelen van het appartementsgebouw kunnen gepoetst worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag het terras, de garage, de zolder, kelder van de woning worden schoongemaakt door de dienstenchequewerknemer?

Met het schoonmaken van de woning wordt eveneens bedoeld de schoonmaak van het terras wanneer het terras paalt aan de woning of het appartement. Een terras midden in de tuin maakt geen deel uit van de woning. Ook de schoonmaak van de garage (ongeacht of ze gekoppeld is aan de woning dan wel losstaand) valt binnen de toegelaten activiteit van het schoonmaken van de woning. Ook zolders en kelders behoren hiertoe. Het dient evenwel te gaan om de regelmatige schoonmaak in de zin van dweilen, stof opnemen en dergelijke meer. Het leegmaken en opruimen van zolders, kelders en garages is niet toegelaten.

De oprit, het tuinpad, het tuinhuis en de tuinmeubelen maken geen deel uit van de woning zodat de schoonmaak niet kan verricht worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag de grote schoonmaak gebeuren met dienstencheques?

Een grondige schoonmaak is toegelaten mits er daarbij geen gevaarlijke of zware activiteiten moeten uitgevoerd worden zoals het afwassen van plafonds, het verschuiven van zware meubels, het opruimen van zolders en/of kelders.

naar boven
 

Mag er tuinonderhoud gedaan worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten.

naar boven
 

Kan men professionele werkkledij (vb. kledij van het keukenpersoneel uit een restaurant) laten strijken met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten. Enkel kledij voor privédoeleinden kan gestreken worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag het leegmaken en de eindschoonmaak van een verkochte of verhuurde woning of appartement gebeuren door middel van dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten.

U kan hiervoor een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf buiten het systeem van de dienstencheques.

naar boven
 

Mag een bouwwerf worden opgekuist met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten.

U kan hiervoor een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf buiten het systeem van de dienstencheques.

naar boven
 

Mag kinderopvang georganiseerd worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten in het kader van dienstencheques.

naar boven
 


 

6. De relaties erkende onderneming/gebruiker

Moet er een gebruikersovereenkomst worden gesloten met uw erkende onderneming?

Dergelijke schriftelijke overeenkomst is niet verplicht maar wel nuttig. Wanneer ze evenwel wordt opgesteld, moet ze in overeenstemming zijn met de wetgeving dienstencheques.

Het is de keuze van de erkende onderneming en de gebruiker of zij dergelijke gebruikersovereenkomst al dan niet opmaakt.

naar boven
 

Mag de erkende onderneming bijkomende kosten vragen?

De wetgeving op de dienstencheques bevat geen bepalingen omtrent het aanrekenen van bijkomende kosten aan de gebruikers van het systeem. Een erkende onderneming mag bijgevolg bijkomende kosten vragen aan de gebruikers bovenop de afgifte van de dienstencheques. Het kan bijvoorbeeld gaan om verplaatsings- of administratiekosten en deze kunnen verrekend worden per gepresteerd uur of op maand- of jaarbasis.

Wel moeten er een aantal regels in acht genomen worden wanneer de onderneming bijkomende kosten aanrekent aan zijn klanten:

 • De bijkomende kosten mogen niet betaald worden met dienstencheques.
 • Wanneer de onderneming extra kosten wenst aan te rekenen, moet de gebruiker hiermee akkoord gaan. Dit houdt in dat de kosten kunnen vermeld staan in de gebruikersovereenkomst die ondertekend is door de gebruiker.

 • Het moet gaan om redelijke en reële kosten en de onderneming moet duidelijk omschrijven welke kosten worden aangerekend voor welk doel.

 • Er moet een factuur opgesteld worden.

 • De onderneming mag van de gebruiker geen bijkomende kosten eisen om de loonkosten te dekken. Deze worden gedekt door de dienstencheques.

naar boven
 

Mogen er kosten aangerekend worden voor het gebruik van papieren en elektronische dienstencheques?

De reglementering dienstencheques bepaalt uitdrukkelijk dat de onderneming er zich toe verbindt om, zonder beperking, de papieren en elektronische dienstencheques aan te bieden.

De bedoeling van deze bepaling is dat de onderneming de papieren en de elektronische dienstencheques op gelijke voet behandelt. Het is de gebruiker en niet de onderneming die de keuze maakt voor het gebruik van een bepaald type dienstencheque.

Door extra kosten voor een bepaald type van dienstencheque aan te rekenen beperkt de onderneming het gebruik ervan. De gebruiker wordt op die manier aangezet om voor een bepaald type te kiezen waardoor zijn keuzevrijheid wordt ingeperkt.

Het zonder beperking aanbieden van papieren en elektronische dienstencheques betekent dat er geen kosten mogen worden aangerekend voor het gebruik van een bepaald type dienstencheque.

naar boven
 

Als de dienstenchequewerknemer schade veroorzaakt bij u als gebruiker (bv. er wordt een vaas gebroken, de vloer wordt beschadigd), wie dient de schade dan te vergoeden?

De werkgever (erkende onderneming) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemers bij de gebruiker.

De erkende onderneming moet de gebruiker vergoeden maar kan zich enkel tot de werknemer richten in geval van ernstige fouten, opzettelijke fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen.

Om het risico te dekken kan de werkgever een verzekering afsluiten. Indien de erkende onderneming niet over dergelijke verzekering beschikt, zal zij zelfs de schade moeten vergoeden aan u.

De gebruikersovereenkomst, indien deze bestaat tussen u en de erkende onderneming, kan hierover bepalingen bevatten.

Het departement WSE is enkel bevoegd om na te gaan of de erkende ondernemingen de reglementering dienstencheques naleven. Het departement WSE is niet bevoegd om een onderzoek te voeren naar de fouten begaan door de werknemers ten aanzien van de gebruikers.

naar boven
 

Wat moet de gebruiker doen indien hij slachtoffer is van een diefstal van de dienstenchequewerknemer?

U moet klacht indienen bij de politie en indien er een strafrechtelijke procedure zou komen tegen de werknemer dient men zich burgerlijke partij te stellen.

naar boven
 

Wat moet u als gebruiker doen indien u tijdelijk geen beroep wenst te doen op uw dienstenchequewerknemer (bv. omwille van ziekte of verlof)?

Bepalingen hierover kunnen opgenomen zijn in de gebruikersovereenkomst tussen u en de erkende onderneming. Het is aan te raden de te volgen procedure na te lezen.

naar boven
 


 

7. Betalen van de prestaties

Hoe vult de gebruiker de dienstencheques in?

De gebruiker vult de voorzijde in van de dienstencheque. De gebruiker vult de prestatiedatum in op de cheque, kruist de uitgevoerde activiteit (huishoudelijke hulp, strijken, boodschappen, minder mobielenvervoer) aan en ondertekent de cheque. De onderneming mag niet in uw plaats de dienstencheque ondertekenen. Indien u dit zelf niet kan, mag u wel een mandaat geven aan een andere persoon (bv. familielid) maar nooit aan de onderneming.

naar boven
 

Hoe gebeurt de betaling met elektronische dienstencheques?

De werknemer registreert de prestatie telefonisch bij de gebruiker:

 • via de vaste lijn op het gratis nummer 0800 355 30
 • via een mobiel toestel op het nummer 02 547 54 97 (zonaal tarief);
 • of via de mobiele applicatie job tracker.

Hij geeft zo de geleverde prestaties in.  Op die manier wordt de informatie elektronisch ter beschikking gesteld van de erkende onderneming. De onderneming heeft een termijn van 5 werkdagen vanaf de dag van prestatie om deze te valideren of te wijzigen. Indien de onderneming binnen die termijn niets doet, wordt de prestatie automatisch bevestigd.

Indien de gebruiker geen telefoon of gsm heeft of indien het systeem om in te bellen niet werkt, zal de onderneming de prestaties manueel ingeven.

De gebruiker ontvangt een e-mail met de melding dat er prestaties zijn ingediend op zijn naam.

Na de bevestiging door de onderneming krijgt de gebruiker nog eens 4 werkdagen om de prestatie te betwisten. Indien u niets doet binnen deze termijn, wordt de prestatie automatisch bevestigd. Het overeenstemmend aantal cheques worden in mindering gebracht. Indien u dus niet akkoord bent met de ingevoerde prestaties, moet u deze betwisten. Dit kan in uw beveiligde zone op www.dienstencheques-vlaanderen.be of via de mobiele app “Dienstencheques by Sodexo”.

naar boven
 


 

8. Sancties

Kan ik als gebruiker van dienstencheques gesanctioneerd worden?

Ja, enerzijds kan het departement WSE de gebruiker verbieden om dienstencheques te bestellen en te gebruiken. Dit is mogelijk indien u als gebruiker opzettelijk heeft deelgenomen aan een inbreuk gepleegd door de erkende onderneming. Er kan maximaal een verbod van 1 jaar worden opgelegd door het departement WSE, dit kan hernieuwd worden in geval van recidive.

Anderzijds kan de tegemoetkoming (dat deel van de waarde van de dienstencheque dat door de Vlaamse Overheid wordt betaald) teruggevorderd worden van de gebruiker, voor die dienstencheques waarmee u opzettelijk heeft deelgenomen aan een inbreuk gepleegd door de erkende onderneming.

Voorbeeld: u laat als gebruiker uw dienstenchequewerknemer de tuin onderhouden hoewel u weet dat dit een niet-toegelaten activiteit is in het kader van dienstencheques. De subsidie voor deze prestaties kan worden terugvorderd door de Vlaamse Overheid.