Uitzonderingen op maximumbestelregels voor bepaalde gebruikers

Algemeen

Elke (meerderjarige) persoon kan maximum 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). De aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 400 dienstencheques. De prijs stijgt naar 10 EUR per dienstencheque op het ogenblik dat de gebruiker het plafond van de 400 dienstencheques heeft overschreden.

Een gezin kan per kalenderjaar maximum 1.000 dienstencheques aankopen. De aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 800 dienstencheques. Van zodra een gezin 800 dienstencheques heeft aangeschaft, stijgt de prijs per dienstencheque naar 10 EUR. Als gezin wordt beschouwd:  het geheel van personen die volgens het attest van gezinssamenstelling ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Enkele voorbeelden in verband met de gezinssamenstelling:

 • Een persoon die alleen woont mag per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen;
 • Twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, mogen elk 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen;
 • Een meerderjarig kind en zijn ouders, die alle drie gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, kunnen maximum 1.000 dienstencheques per jaar bestellen;
 • Vier meerderjarige personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, kunnen 1.000 dienstencheques per jaar bestellen. 

Uitzondering

Het maximum aantal dienstencheques per jaar wordt tot 2.000 verhoogd, mits het indienen van de nodige attesten - vooraleer het plafond van 400 cheques te overschrijden - bij het departement WSE en/of het uitgiftebedrijf, voor:

Het plafond van 1.000 dienstencheques per gezin is niet van toepassing op de voormelde personen. De prijs van de dienstencheques gekocht door deze gebruikers bedraagt 9 EUR.

Voorbeelden:

 • Een gezin met twee ouders heeft een gehandicapt kind. Elke ouder kan 2.000 dienstencheques bestellen, dus in totaal 4000 dienstencheques.
 • De mogelijkheid om tot  2.000 dienstencheques te bestellen wordt op het niveau van het individu bekeken.
 • Een eenoudergezin waarvan de ouder gehandicapt is, kan slechts 2.000 dienstencheques bestellen.
 • De verschillende mogelijkheden om tot 2.000 dienstencheques te bestellen, kunnen niet gecumuleerd worden voor eenzelfde persoon.

De mindervalide gebruiker

Als een mindervalide gebruiker wordt beschouwd:

 • de mindervalide persoon als dusdanig erkend door de bevoegde gewestelijke overheid;
 • de mindervalide persoon die een van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap geniet (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
 • de persoon die minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal.

Voorwaarden

Attest in te dienen bij
het uitgiftebedrijf

Attest in te dienen bij
het departement WSE

Erkend zijn door de bevoegde gewestelijke overheid:

 • Vlaanderen: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Brussels hoofdstedelijk gewest: Service bruxellois francophone des Personnes handicapées
 • Duitstalige gemeenschap: Dienststelle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale fürsorge

 

Attest van de bevoegde gewestelijke overheid

 

 • Genieten van één van de voorziene tegemoetkomingen: inkomens vervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • Erkend worden door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid
 • Genieten van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid

 

 

 

 

 

 

Attest van zorgkas

 

Minstens 7 punten op de zelfredzaamheids-schaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratie-tegemoetkoming 

Attest van de Algemene Directie van Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid

 

 

De gebruiker met een mindervalide kind

Als een mindervalide kind wordt beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of het kind dat aan een zware ziekte lijdt;
 • Het kind jonger dan 21 jaar dat als mindervalide is erkend door de bevoegde gewestelijke overheid;
 • Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend de zelfredzaamheidsschaal.

Voorwaarden

Attest in te dienen bij
het uitgiftebedrijf

Attest in te dienen bij
het departement WSE

Een verhoogde kinderbijslag

Attest van het Kinderbijslagfonds

 

 

Erkend zijn door de bevoegde gewestelijke overheid:

 • Vlaanderen: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Wallonië: Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées
 • Brussels hoofdstedelijk gewest: Service bruxellois francophone des Personnes handicapées
 • Duitstalige gemeenschap: Dienststlle für Personen mit Behinderung sowie für die besondere soziale fürsorge

 

Attest van de bevoegde gewestelijk overheid

 

Minstens 7 punten op de zelfredzaamheidsschaal

Attest van de Algemen Directie Personen met een Handicap

 

 

De gebruiker die een eenoudergezin vormt

Voorwaarden

Attest in te dienen bij het uitgiftebedrijf

Attest in te dienen bij het departement WSE

Beantwoorden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 133,1° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1991

(Alleenwonend met kinderen ten laste, co-ouderschap inbegrepen,

(art. 133, 1° WIB 1992)

Verklaring op eer volgens model departement WSE (docx / 0.82 MB)

Kopie verklaring op eer volgens model departement WSE

+

Attest uitgegeven door de controle op de directe belastingen waarvan hij afhangt

+

Attest gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur

Alleenwonend met zijn kinderen waarvan minstens één kind jonger is dan 18 jaar

Verklaring op eer volgens model departement WSE (docx / 0.82 MB)

Kopie verklaring op eer volgens model departement WSE

+

Attest gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur

 

Rechthebbende op kinderbijslag en alleen woont

 • Volgens het kinderbijslagfonds: geniet kinderbijslag

+

 • Volgens de gemeente: alleenwonende

Verklaring op eer volgens model departement WSE (docx / 0.82 MB)

Kopie verklaring op eer volgens model departement WSE

+

Attest van het kinderbijslagfonds

+

Attest gezinssamenstelling waaruit blijkt dat hij alleen woont.

 

 Wenst u meer informatie?

Uitgiftebedrijf van de dienstencheques:

Sodexo
Benefits & Rewards Services, Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Tel. 02 547 54 95
Fax: 02 547 54 96
 

Over de toekenning van verschillende tegemoetkomingen voor de mindervalide gebruiker en de gebruiker met een mindervalide kind:

Algemene directie personen met een handicap
Administratief centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
Tel. 0800 987 99 (gratis)
www.handicap.fgov.be

Een contactformulier is beschikbaar op de website

Voor informatie over een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kan u terecht bij uw zorgkas. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Vlaamse overheid:

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/nl/tegemoetkominghulpaanbejaarden