Gebruikers | Wat indien er problemen zijn?

Indien u problemen hebt met het bestellen of gebruiken van de dienstencheques (verlies, terugbetaling,…), kunt u zich wenden tot het uitgiftebedrijf van de dienstencheques (Zie adressen in “Wenst u meer informatie?”, op het einde van dit infoblad).

Indien de problemen te maken hebben met de werknemer (kwaliteit van het werk, regelmaat,…) of de dienstverlening (wijziging van uren en data, veroorzaakte schade…), wendt u zich best rechtstreeks tot de erkende dienstenonderneming met wie u in contact staat. U kunt eveneens de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg contacteren, indien u informatie wenst over de arbeidsovereenkomst van de werknemer (zie adres op het einde van dit infoblad).

De aangekochte dienstencheques kunnen gebruikt worden bij elke erkende onderneming. Indien u niet tevreden bent, kunt u een beroep doen op een andere erkende onderneming.

Indien uw erkende onderneming onregelmatigheden begaat (niet-naleving van de reglementering dienstencheques, niet-toegelaten of niet in de erkenning voorziene activiteiten, onregelmatigheden in het gebruik van de dienstencheques,…), kunt u het departement WSE hiervan op de hoogte brengen (Zie adressen in "Wenst u meer informatie?" op het einde van dit infoblad).

Indien u klachten heeft over de overeenkomst tussen u en de onderneming kan u bij de FOD Economie steeds melding doen van onrechtmatige contractuele bedingen. Hier kan u de grote krachtlijnen vinden (pdf).

U zult op de hoogte gebracht worden over de eventuele sancties tegen uw erkende onderneming, indien de inbreuken in uw nadeel werden begaan.

Indien u opzettelijk hebt deelgenomen aan een inbreuk gepleegd door de onderneming, kan het departement WSE u verbieden om gedurende een periode van maximum één jaar dienstencheques te bestellen en te gebruiken. In geval van recidive kan dit verbod hernieuwd worden. U zult de tegemoetkoming moeten terugbetalen die aan de erkende onderneming werd betaald voor de dienstencheques die u hebt gebruikt en waarvoor een inbreuk werd vastgesteld waaraan u opzettelijk hebt deelgenomen. Deze terugbetaling moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum vermeld in de aangetekende brief die u hierover van het departement WSE ontvangt.