Werkgevers | veelgestelde vragen

Overzicht

1. Algemeen - gebruiker

2. Algemeen - Dienstencheques

3. Sancties

4. Toegelaten activiteiten huishoudelijke hulp ten huize van de gebruiker

5. Strijken

6. Boodschappenhulp

7. Betalen van de prestaties

8. Werknemer

9. Erkenning

10. De relatie erkende onderneming/gebruiker

 


 

1. Algemeen - gebruiker

Wie kan gebruiker zijn?

Enkel meerderjarige personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen een beroep doen op het Vlaamse systeem van de dienstencheques. Een natuurlijke persoon die niet gedomicilieerd is in Vlaanderen kan geen gebruik maken van het systeem, ongeacht de gevraagde activiteit.

De personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen de dienstencheques gebruiken zowel voor hun woning in Vlaanderen als voor hun eventuele tweede verblijf in België, op voorwaarde dat ze er persoonlijk verblijven en op voorwaarde dat de dienstencheque-onderneming die de prestaties levert erkend is in Vlaanderen.

Personen die niet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn maar over een tweede verblijf beschikken in Vlaanderen kunnen geen gebruik maken van Vlaamse dienstencheques voor de schoonmaak van dit tweede verblijf noch van andere toegelaten activiteiten in het kader van dienstencheques.

Ouders van gehandicapte minderjarige kinderen kunnen ook gebruiker zijn om een beroep te doen op een erkende onderneming voor het begeleid vervoer van hun kind.

naar boven
 

Kan een werknemer bij haar dochter of moeder werken als huishoudhulp?

De werknemer mag geen bloed- of aanverwant mag zijn tot in de tweede graad van de gebruiker of een lid van het gezin van de gebruiker.

Een dienstenchequewerknemer mag bijgevolg niet werken:

 • bij zijn ouders, grootouders, schoonouders of aangetrouwde grootouders
 • bij zijn kinderen of kleinkinderen
 • bij zijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen
 • bij een persoon die samenwoont met één van bovenstaanden
 • bij elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont

naar boven
 

Kunnen personen in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gebruik maken van dienstencheques?

Een erkende onderneming mag geen thuishulp met huishoudelijk karakter aanbieden aan de gebruikers die in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gehuisvest zijn. Deze beperking geldt niet voor de dienstencheque-activiteiten die buiten de woonplaats plaatsvinden.

Onder 'instelling voor collectief verblijf' verstaat men een instelling waar diensten worden verstrekt zoals verzorging, begeleiding en de voorziening van maaltijden. Worden onder meer beschouwd als 'instelling voor collectief verblijf': de rusthuizen, de ziekenhuizen, de instellingen voor gehandicapten (met uitzondering van de instellingen voor zelfstandig wonen) en de internaten. Deze lijst is niet beperkend.

naar boven
 

Kunnen bewoners van een serviceflat gebruik maken van dienstencheques?

Bewoners van serviceflats kunnen gebruik maken van dienstencheques om hun woning te laten poetsen, maar enkel het privégedeelte (niet voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke delen).

Een serviceflat bestaat uit individuele woningen waar ouderen zelfstandig wonen en facultatief een beroep kunnen doen op gemeenschappelijke voorzieningen. Deze personen kunnen ook gebruik maken van de dienstencheques voor activiteiten die plaatsvinden buiten de woning van de gebruiker.

naar boven
 

Kan een onthaalouder dienstencheques gebruiken?

 • Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden door privépersonen voor huishoudelijke hulp in hun privéwoning.
 • In het geval van een onthaalouder is het onderscheid tussen privéwoning en bedrijfsruimte onduidelijk aangezien zij meestal meerdere vertrekken van haar privéwoning openstelt als bedrijfsruimte. In zulke gevallen kan zij geen beroep doen op dienstencheques.
 • Wanneer de onthaalouder echter een apart lokaal heeft waarin men de kinderen opvangt, duidelijk afgescheiden van zijn/haar privéwoning en hij of zij zijn/haar privéwoning niet openstelt voor haar zelfstandige activiteit, mag hij/zij haar woning wel laten poetsen door een dienstenchequewerknemer.
 • Het feit dat een onthaalouder (natuurlijke persoon) aangesloten is bij een dienst, speelt geen rol.
 • Aangezien de onthaalouder samen met zijn/haar echtgenoot in de zelfde woning woont, kan de echtgenoot logischerwijs ook geen beroep doen op poetshulp met dienstencheques voor de delen in de woning die als bedrijfsruimte worden gebruikt. Het is steeds mogelijk om beroep te doen op een onderneming die poetshulp aanbiedt buiten het kader van de dienstencheques.

naar boven
 

Kan een tweede verblijf van de gebruiker gepoetst worden met dienstencheques?

Een persoon die gebruik wenst te maken van het Vlaamse systeem van de dienstencheques moet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Hij kan van de thuishulp genieten voor zijn eventuele tweede verblijf in België, op voorwaarde dat hij er persoonlijk verblijft. De schoonmaak van een tweede verblijf met het oog op verhuur of na een verhuur mag niet betaald worden met dienstencheques.

Het is echter niet toegelaten om dienstencheques te gebruiken om een vakantieverblijf dat slechts een korte periode wordt gebruikt te laten schoonmaken. Een tijdelijk vakantieverblijf kan niet als een tweede huishouden aanzien worden.

Personen die niet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen maar over een tweede verblijf beschikken in België, kunnen geen gebruik maken van Vlaamse dienstencheques voor de schoonmaak van hun tweede verblijf alsook van geen andere toegelaten activiteiten in het kader van dienstencheques.

naar boven
 


 

2. Algemeen - Dienstencheques

Wat is een dienstencheque?

Een dienstencheque is een betaalmiddel met een financiële tegemoetkoming van de overheid. Het biedt u als particulier de kans om aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die verricht worden door een werknemer die door de erkende onderneming in dienst is genomen met een arbeidsovereenkomst.

naar boven
 

Welke types dienstencheques bestaan er?

Er bestaan twee vormen van dienstencheques: papieren en elektronische dienstencheques. Elke erkende dienstencheque-onderneming moet beide vormen aanvaarden. Het is de keuze van de gebruiker welke vorm van dienstencheque u wil gebruiken.

naar boven
 

Hoeveel kost één dienstencheque?

Eén dienstencheque kost 9 EUR sinds 1 januari 2014. De aanschafprijs van 9 EUR geldt voor de eerste 400 dienstencheques die een gebruiker bestelt per kalenderjaar. De prijs voor één dienstencheque stijgt naar 10 EUR voor de laatste 100 cheques.

Per gebruiker kan men maximaal 500 dienstencheques per jaar aanschaffen.

naar boven
 

Hoe lang zijn de dienstencheques geldig?

De dienstencheques zijn geldig tot het einde van de achtste maand die volgt op de maand van zijn uitgifte voor de gebruiker.

De erkende onderneming moet de dienstencheque voor terugbetaling overmaken aan de uitgiftemaatschappij voor het einde van de 9de maand die volgt op de maand van uitgifte van de dienstencheques.

Voorbeeld: dienstencheques aangekocht op 10 februari 2016 zijn geldig tot en met 31 oktober 2016. De erkende onderneming heeft tot en met 30 november 2016 de tijd om de cheques in te dienen bij de uitgiftemaatschappij voor terugbetaling.

naar boven
 

Zijn de dienstencheques onderworpen aan de BTW?

Neen, de dienstencheques zijn vrijgesteld van BTW. De onderneming kan dus geen BTW factureren op de dienstencheques maar wel op de eventueel gefactureerde bijkomende kosten.

naar boven
 

Hoeveel krijg ik als onderneming terugbetaald per dienstencheque?

Per ingediende dienstencheque stort het uitgiftebedrijf een bedrag op de rekening van de onderneming dat bestaat uit de som van de prijs die de gebruiker betaalt en de regionale tegemoetkoming die onderworpen is aan een systeem van structurele indexering.

Voor cheques aangekocht vanaf 1 juni 2017 bedraagt de terugbetaalwaarde 23,02 EUR.

naar boven
 


 

3. Sacnties

Kan een gebruiker van dienstencheques gesanctioneerd worden?

Ja, enerzijds kan het departement WSE de gebruiker verbieden om dienstencheques te bestellen en te gebruiken. Dit is mogelijk indien de gebruiker opzettelijk heeft deelgenomen aan een inbreuk gepleegd door de erkende onderneming. Er kan maximaal een verbod van 1 jaar worden opgelegd door het departement WSE en dit kan hernieuwd worden in geval van recidive.

Anderzijds kan de  regionale tegemoetkoming (dat deel van de waarde van de dienstencheque dat door de Vlaanderen wordt betaald) teruggevorderd worden van de gebruiker, voor die dienstencheques waarmee hij opzettelijk heeft deelgenomen aan een inbreuk gepleegd door de erkende onderneming.

Voorbeeld: een gebruiker laat een dienstenchequewerknemer de tuin onderhouden hoewel hij weet dat dit een niet-toegelaten activiteit is in het kader van dienstencheques.

naar boven
 

Wat gebeurt er indien ik de reglementering dienstencheques niet naleef en inbreuken pleeg (bv. geen registratiesysteem, geen specifieke arbeidsovereenkomst dienstencheques)?

Indien u de reglementering niet naleeft, kunnen er door het departement WSE sancties genomen worden. Alle sancties die voorzien zijn in de dienstenchequewetgeving voor het niet respecteren van de regelgeving kunnen opgelegd worden.

Dit wil zeggen: een waarschuwing, een inhouding van €5 per dienstencheque of een volledige inhouding, een terugvordering van de inruilwaarde van de dienstencheques en een intrekking van de erkenning.

De sanctie zal afhangen van de ernst van de inbreuken(en) en van de concrete omstandigheden.

naar boven
 


 

4. Toegelaten activiteiten huishoudelijke hulp ten huize van de gebruiker

Welke huishoudelijke hulp ten huize van de gebruiker is toegelaten?

Het moet steeds gaan om hulp in het huishouden. Deze activiteiten omvatten:

 • schoonmaken van de woning met inbegrip van de ramen,
 • bereiden van maaltijden,
 • strijken,
 • wassen.

Het moet gaan om activiteiten die inspelen op de individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen.

Kinderopvang, tuinonderhoud en kleine herstelwerken zijn niet toegelaten.

Het is ook niet toegelaten om verzorging toe te dienen aan de gebruiker (bv. een spuit geven, de dagelijkse verzorging en hygiëne, ...) of enkel gezelschap te verlenen aan de gebruiker. Een erkende onderneming kan geen dienstencheques ontvangen voor deze activiteiten.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer enkel ramen wassen bij de gebruiker?

Neen, een werknemer mag de ramen van de woning van de gebruiker alleen schoonmaken als dat deel uitmaakt van de gewone schoonmaak van de woning en niet als het gaat om een aparte activiteit gaat.

Voorbeelden:

 • De werknemer komt elke week vier uren poetsen bij een gebruiker. Het is toegelaten dat de werknemer eerst bepaalde kamers van het huis poetst en dan de ramen van die kamers wast.
 • De werknemer komt elke week vier uren poetsen. Het is toegelaten dat de werknemer de ene week bepaalde kamers poetst en de week daarop alle ramen van de woning wast.
 • De werknemer komt een keer per maand en wast enkel de ramen. Dit is niet toegelaten.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer de was doen van de gebruiker?

De was bij de gebruiker thuis, met gebruik van zijn wasmachine mag de werknemer doen.
De werknemer mag de was niet meenemen naar huis en daar de was met zijn eigen wasmachine doen. De was in een wassalon mag niet betaald worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer de auto van de gebruiker wassen?

Dienstencheques mogen niet gebruikt worden om de auto van de gebruiker te laten wassen. De wagen maakt immers geen deel uit van de woning.

naar boven
 

Mag de werknemer een knoop aan een jas terug aannaaien?

Kleine verstelwerken aan kledij zijn toegelaten bij de gebruiker thuis, met als doel het kledingstuk in zijn oorspronkelijke staat te brengen.

Er mag geen confectienaaiwerk gedaan worden in het kader van dienstencheques (bv. gordijnen naaien, kleding inkorten,...) . Het naaiwerk moet occasioneel zijn en deel uitmaken van het algemene huishouden van de gebruiker. De naaiwerkzaamheden mogen niet de hoofdactiviteit zijn van de werknemer.

naar boven
 

Mag de werknemer een maaltijd bereiden?

De werknemer mag een maaltijd bereiden voor de gebruiken. Het betreft een dagelijkse behoefte van de gebruiker. De gebruiker mag geen maaltijden bereiden voor uitzonderlijke evenementen zoals familiefeesten of huwelijken.

naar boven
 

Mag de werknemer de dierenverblijven poetsen?

Het schoonmaken van het materiaal van de huisdieren die men gewoonlijk in de woning houdt, zoals het verversen van een kattenbak of het stofzuigen van de hondenmand mag gebeuren tegen betaling met dienstencheques.

Echter dierenverblijven die zich binnen of buiten de woning bevinden zoals aquariums, volières, hondenhokken of paardenstallen mogen niet schoongemaakt worden door een dienstencheque-werknemer.

De erkende onderneming moet concrete afspraken maken met de gebruiker over welke taken zullen uitgevoerd worden door de poetshulp. Bij het maken van de afspraken moet de onderneming rekening houden met het welzijn van haar werknemers en met mogelijke risico's. (bv. indien er gevaarlijke dieren aanwezig zijn bij de gebruiker)

naar boven
 

Kan een ruimte die voor beroepsdoeleinden worden gebruikt (vb. dokterskabinet, restaurant) gepoetst worden met dienstencheques?

Dienstencheques mogen enkel gebruikt worden om activiteiten te betalen in het kader van de privé-behoeften van de gebruiker en niet in het kader van beroepsactiviteiten. Ook het poetsen van ruimtes die zowel voor privé-doeleinden als voor beroepsdoeleinden gebruikt worden (bv. de woonkamer van een onthaalouder) mogen niet met dienstencheques vergoed worden.

Zo zijn bijvoorbeeld niet toegelaten: het schoonmaken van een dokterskabinet, de wachtzaal, restaurant, ...

naar boven
 

Mag de traphal van een appartementsgebouw gepoetst worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten omdat het gaat om de gemeenschappelijke delen. Enkel de privédelen van het appartementsgebouw kunnen gepoetst worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag het terras, de garage, de zolder, kelder van de woning worden schoongemaakt door de dienstenchequewerknemer?

Met het schoonmaken van de woning wordt eveneens bedoeld de schoonmaak van het terras wanneer het terras paalt aan de woning of het appartement. Een terras midden in de tuin maakt geen deel uit van de woning. Ook de schoonmaak van de garage (ongeacht of ze gekoppeld is aan de woning dan wel losstaand) valt binnen de toegelaten activiteit van het schoonmaken van de woning. Ook zolders en kelders behoren hiertoe. Het dient evenwel te gaan om de regelmatige schoonmaak in de zin van dweilen, stof opnemen en dergelijke meer. Het leegmaken en opruimen van zolders, kelders en garages is niet toegelaten.

De oprit, het tuinpad, het tuinhuis en de tuinmeubelen maken geen deel uit van de woning zodat de schoonmaak niet kan verricht worden met dienstencheques.

naar boven
 

Mag de “grote schoonmaak” gebeuren met dienstencheques?

Een grondige schoonmaak is toegelaten mits er daarbij geen gevaarlijke of zware activiteiten moeten uitgevoerd worden zoals het afwassen van plafonds, het verschuiven van zware meubels, het opruimen van zolders en/of kelders.

naar boven
 

Mag de eindschoonmaak van een verkochte of verhuurde woning of appartement gebeuren door middel van dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten. Deze schoonmaak dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf buiten het systeem van dienstencheques.

naar boven
 

Mag een bouwwerf worden gepoetst met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten. Deze schoonmaak dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf buiten het systeem van dienstencheques.

naar boven
 

Mag er tuinonderhoud gedaan worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten.

naar boven
 

Mag er kinderopvang georganiseerd worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten in het kader van dienstencheques.

naar boven
 


 

5. Strijken

Wat wordt beschouwd als strijken?

Het strijken gebeurt in het strijkatelier of bij de werknemer thuis. Als strijken wordt beschouwd:

 • het strijken zelf;
 • het registreren: de ontvangst van de door de klant gebrachte strijk, het registreren van de strijk en het opstellen van een ontvangstbewijs;
 • het sorteren: het sorteren van de strijk volgens productieproces;
 • het controleren: de kwaliteitscontrole en eindcontrole van de strijk;
 • het verzamelen: de strijk per klant sorteren;
 • het verpakken: de strijk inpakken;
 • het bestellen: het afhalen van de strijk in het strijkatelier door de klant en het afhandelen van de betaling.

naar boven
 

Mag het vervoer van de strijk ook betaald worden met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten. Het vervoer van de strijk kan eventueel wel vergoed worden als een bijkomende kost. Bijkomende kosten worden steeds aangerekend in euro’s.

naar boven
 

Is thuis strijken toegelaten in het kader van dienstencheques?

Het is toegestaan dat een dienstenchequewerknemer de activiteit "strijken buiten de woning van de gebruiker" uitoefent in haar eigen woning en niet in een strijkcentrale. Het is wel niet toegelaten dat de werknemer de kledij bij haar thuis wast in haar eigen wasmachine.
De dienstenchequewerknemer die in haar eigen woning strijkt moet als huisarbeider beschouwd worden. De bepalingen met betrekking tot huisarbeid zijn dan ook van toepassing.

naar boven
 

Kan men professionele werkkledij (vb. kledij van het keukenpersoneel uit een restaurant) laten strijken met dienstencheques?

Neen, dit is niet toegelaten. Enkel kledij voor privédoeleinden kan gestreken worden met dienstencheques.

naar boven
 


 

6. Boodschappenhulp

Mag de dienstenchequewerknemer naar de glascontainer of het containerpark gaan?

Het wegbrengen van glas, papier en karton naar de glascontainer of het containerpark valt niet onder het begrip "boodschappen doen" en is dus niet toegelaten.

naar boven
 

Mag de dienstenchequewerknemer naar de bakker of de post gaan voor de gebruiker?

In het kader van de activiteit "boodschappendienst" is dit toegelaten. Deze dienst is beperkt tot de boodschappen voor de dagelijkse behoeften van de gebruiker. (bijvoorbeeld : brood gaan kopen, naar de post of de apotheker gaan, ...).

Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften: onder meer de aankoop van meubels, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke bedeling van kranten en tijdschriften, ...Deze boodschappen zijn niet toegelaten in het kader van dienstencheques.

De onderneming mag ook haar eigen diensten niet aanbieden via de boodschappendienst betaald met dienstencheques. Zo kan een supermarkt geen leveringsdienst aanbieden betaald met dienstencheques. 

naar boven
 

Mag de gebruiker meegaan met de dienstenchequewerknemer voor de boodschappen? Mag de gebruiker zijn eigen auto gebruiken?

De dienstenchequewerknemer mag de boodschappen alleen doen of in het gezelschap van de gebruiker. De werknemer mag zijn eigen auto gebruiken, die van de gebruiker of die van de onderneming, mag met de fiets gaan of zich te voet verplaatsen, ...

naar boven
 


 

7. Betalen van de prestaties

Hoe gebeurt de betaling met papieren dienstencheques?

De gebruiker geeft één ondertekende en gedateerde (datum van de prestatie) dienstencheque per gewerkt uur aan de werknemer die de cheque op zijn beurt aan de onderneming geeft, nadat hij zelf zijn identiteit op de cheque vermeld heeft en ondertekend heeft. De onderneming mag de gebruiker niet vertegenwoordigen om de dienstencheques te dateren en te ondertekenen. De onderneming mag ook de werknemer niet vertegenwoordigen om de dienstencheques te ondertekenen.

naar boven
 

Hoe gebeurt de betaling met elektronische dienstencheques?

De werknemer registreert de prestatie telefonisch bij de gebruiker:

 • via de vaste lijn op het gratis nummer 0800 355 30
 • via een mobiel toestel op het nummer 02 547 54 97 (zonaal tarief);
 • of via de mobiele applicatie job tracker.

Hij geeft zo de geleverde prestaties in.  Op die manier wordt de informatie elektronisch ter beschikking gesteld van de erkende onderneming. De onderneming heeft een termijn van 5 werkdagen vanaf de dag van prestatie om deze te valideren of te wijzigen. Indien de onderneming binnen die termijn niets doet, wordt de prestatie automatisch bevestigd.

Indien de gebruiker geen telefoon of gsm heeft of indien het systeem om in te bellen niet werkt, zal de onderneming de prestaties manueel ingeven.

De gebruiker ontvangt een e-mail met de melding dat er prestaties zijn ingediend op zijn naam.

Na de bevestiging door de onderneming krijgt de gebruiker nog eens 4 werkdagen om de prestatie te betwisten. Indien u niets doet binnen deze termijn, wordt de prestatie automatisch bevestigd. Het overeenstemmend aantal cheques worden in mindering gebracht. Indien u dus niet akkoord bent met de ingevoerde prestaties, moet u deze betwisten. Dit kan in uw beveiligde zone op www.dienstencheques-vlaanderen.be of via de mobiele app “Dienstencheques by Sodexo”.

naar boven
 

Hoe moeten de dienstencheques opgestuurd worden naar het uitgiftebedrijf?

De erkende onderneming maakt de geldige en volledig ingevulde dienstencheques over aan het uitgiftebedrijf.

De ingediende cheques moeten gegroepeerd zijn per prestatiemaand. Dit is de maand waarbinnen de prestaties werden geleverd waarop de dienstencheques betrekking hebben. Het is zeer belangrijk dat dit zo gebeurt. Indien de onderneming dit niet doet zullen er foute gegevens in de databank van het uitgiftebedrijf worden opgeslagen hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor ondernemingen in het geval van controle.

naar boven
 

Wanneer betaalt het uitgiftebedrijf de dienstencheques terug?

Voor papieren dienstencheques is dit binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de afgifte.

Voor elektronische dienstencheques is dit binnen een termijn van 1 werkdag na validatie.

naar boven
 


 

8. Werknemer

 

Kan ik iemand aanwerven met een IBO als dienstenchequewerknemer?

Een dienstenchequewerknemer moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques. Iemand die een individuele beroepsopleiding (IBO) volgt, kan op hetzelfde moment niet werken met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Men kan wel deeltijds een IBO volgen en deeltijds werken als dienstenchequewerknemer binnen dezelfde onderneming, maar niet op dezelfde uren.

naar boven
 

Kan ik iemand aanwerven die werkt in het kader van art. 60 § 7 van de wet betreffende de OCMW’s?

Neen, dit is niet mogelijk. Een werknemer kan wel deeltijds onder art.60 werken en deeltijds als dienstencheque-werknemer voor dezelfde onderneming.

naar boven
 

Moet ik een specifieke arbeidsovereenkomst sluiten met de dienstenchequewerknemers?

Ja, er moet een specifieke arbeidsovereenkomst dienstencheques worden gesloten. Deze arbeidsovereenkomst moet minstens volgende specifieke bepalingen bevatten:

 • de identiteit van de partijen;
 • het erkenningsnummer van de werkgever;
 • de begindatum van de overeenkomst;
 • de einddatum van de overeenkomst indien zij is gesloten voor bepaalde duur;
 • de arbeidsduur en het uurrooster.

naar boven
 

Kan er een contract van bepaalde duur gesloten worden?

Tijdens de eerste 3 maanden van tewerkstelling (te rekenen vanaf de eerste melding bij DIMONA) kunnen er contracten van bepaalde duur gesloten worden. Vanaf de eerste dag van de 4de maand bij dezelfde werkgever moet er een contract van onbepaalde duur zijn ongeacht hoeveel dagen de werknemer reeds bij de onderneming heeft gewerkt in de periode na de eerste tewerkstelling.

naar boven
 

Kan een gebruiker twee keer per week 2 uur poetshulp vragen?

Ja dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De arbeidsprestatie van een dienstenchequewerknemer, verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheque, moet volgens de reglementering minstens 3 uur aaneensluitend duren.
 • De arbeidsduur is de tijd dewelke de werknemer ter beschikking staat van de werkgever. Een werkdag kan verschillende arbeidsperiodes bevatten, al dan niet aangesloten.
 • Een werkperiode kan korte tijd onderbroken worden, zoals bijvoorbeeld door een pauze.
 • De tijd dat de werknemer zich verplaatst van de ene gebruiker naar de andere is ook arbeidstijd. Op dat ogenblik staat de werknemer namelijk ter beschikking van de werkgever en kan hij niet vrij over zijn tijd beschikken.
 • In de praktijk komt het vaak voor dat de erkende ondernemingen, uit praktisch oogpunt, aan hun gebruikers vragen om minstens een prestatie van 3 uur te hebben. Zij mogen dit vragen, maar dit is niet wettelijk verplicht.
 • De reglementering voorziet niet dat er bij elke gebruiker minstens een prestatie van 3 uur moeten plaatsvinden. Het is dus mogelijk om een prestatie te hebben van 2 uur bij een gebruiker. Opdat de werknemer in regel zou zijn met de reglementering, zal deze prestatie gevolgd moeten worden door nog een andere prestatie bij een andere gebruiker. Op die manier is er minstens een prestatie van 3 uur in hoofde van de werknemer.
   
  Voorbeeld: een werknemer presteert 2 uur bij een gebruiker. Na deze 2 uur gaat de werknemer naar een andere gebruiker en werkt er ook 2 uur. De minimale arbeidsperiode van 3 uur voor de werknemer is dus gerespecteerd.

naar boven
 

Welke paritair comité is van toepassing?

Het paritair comité 322.01 is van toepassing :

 • voor de ondernemingen voor interimarbeid die een sui generis afdeling “dienstencheques” hebben;
 • ondernemingen die enkel dienstencheque-activiteiten verrichten.

Het paritair comité 322.01 is NIET van toepassing:

 • indien een onderneming naast de dienstencheque-activiteiten nog andere activiteiten uitoefent en er een “sui generis afdeling” dienstencheques is opgericht. In dit geval is het paritair comité van deze andere activiteit van toepassing.

Bijvoorbeeld: een wassalon heeft een sui generis afdeling dienstencheques. Voor de dienstenchequewerknemers zal het paritair comité van het wassalon eveneens van toepassing zijn.

naar boven
 

Is er een link tussen de dienstencheques en het loon van de werknemer?

Neen, de onderneming moet het loon betalen van de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst.

Het loon mag niet berekend worden op basis van het aantal dienstencheques dat een werknemer ontvangt. De werknemer die prestaties heeft geleverd moet zijn loon ontvangen van zijn werkgever los van het feit of de gebruikers al dan niet de dienstencheques overhandigd hebben.

Bijvoorbeeld: als een gebruiker met vakantie is en tijdelijk geen prestaties wenst, moet de erkende onderneming een andere gebruiker zoeken voor de werknemer waar hij kan werken. De erkende onderneming moet het loon betalen van de werknemer. 

De erkende ondernemingen kan in bepaalde gevallen beroep doen op de technische werkloosheid. Hiervoor kan ze terecht bij de RVA (www.rva.be).

naar boven

 

 

Kan ik een student aanwerven als dienstenchequewerknemer?

Een student kan tewerkgesteld worden in het systeem van de dienstencheques.

De betrokken arbeidsovereenkomst dient wel aan alle wettelijke voorschriften te voldoen die voorzien zijn in de dienstenchequeregelgeving en de reglementering rond studentenarbeid.

Een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten is steeds een overeenkomst van bepaalde duur. In de regelgeving dienstencheques zijn de partijen, vanaf de eerste werkdag van de vierde maand te rekenen vanaf de eerste Dimona bij dezelfde werkgever, echter verbonden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Na 3 maanden, te rekenen vanaf de eerste dimona-aangifte, is de tewerkstelling van een student als dienstenchequewerknemer bij dezelfde werkgever dus niet meer mogelijk.

Concreet kan een student die in de zomervakantie tewerkgesteld wordt als dienstencheque-werknemer bij een erkende onderneming het volgende jaar bij dezelfde onderneming niet meer opnieuw ingeschakeld worden als dienstenchequewerknemer in hoedanigheid van student.

 


 

9. Erkenning

Wie kent de erkenning toe?

De erkenning wordt toegekend door de regionale minister van Werk na advies van de adviescommissie dienstencheque-activiteiten. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werknemers, werkgevers en de administratie.

naar boven
 

Voor hoe lang geldt de toegekende erkenning?

De erkenning geldt voor onbepaalde duur.

naar boven
 

Welke voorwaarden en formaliteiten moet ik vervullen om een erkenning als dienstencheque-onderneming te bekomen?

Om een erkend te worden als dienstencheque-onderneming moet u:

 • een volledig ingevuld erkenningsformulier indienen: u vindt dit formulier op de website van het departement WSE (www.werk.be).
    
  U kunt het eveneens bekomen op eenvoudige aanvraag bij het departement WSE of bij het Secretariaat van de Adviescommissie dienstencheque-activiteiten en u stuurt het, in voorkomend geval met de nodige bijlagen, terug naar dit adres:
  Departement WSE – Afdeling Jurisdische Diensten en Erkenningen
  Ellipsgebouw
  Secretariaat van de Adviescommissie dienstencheque-activiteiten
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel
  Tel. 02 553 19 00
    
 • een ondernemingsnummer hebben hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon;
    
 • alle voorafgaandelijke wettelijke en reglementaire voorwaarden, zoals beschreven in het aanvraagformulier, naleven onder meer ingeschreven zijn voor de verplichte informatiesessie van het departement WSE en een borgsom van 25.000 EUR betalen.

naar boven
 

Wat moet ik doen als mijn onderneming verandert van vorm (bv. van natuurlijke persoon naar BVBA)?

Het erkenningsnummer als dienstencheque-onderneming is verbonden aan het ondernemingsnummer van de onderneming, bijgevolg dient u:

 • Een nieuw erkenningsformulier volledig in te vullen;
 • alle voorafgaandelijke voorwaarden, zoals beschreven in het aanvraagformulier, naleven onder meer ingeschreven zijn voor de verplichte informatiesessie van het departement WSE en een borgsom van 25.000 EUR betalen.

naar boven
 

Hoe moet ik de borgsom betalen?

Het volledige bedrag van 25.000 EUR storten op de rekening BE 58 6792 0040 9979 van de deposito- en consignatiekas. Als mededeling moet het ondernemingsnummer en  “erkenning dienstencheques” vermeld worden.

De borgsom kan niet betaald wordt door middel van een bankgarantie.

naar boven
 

Wie moet het ondernemingsplan opstellen?

De onderneming moet een ondernemingsplan opstellen dat is goedgekeurd door een erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist of accountant.

Het plan moet inzonderheid volgende elementen bevatten:

 • algemene informatie over het bedrijf;
 • de uit te voeren investeringen;
 • de personeelsbehoefte;
 • de verwachte inkomsten;
 • de vaste en variabele kosten;
 • de raming van de balans voor de eerste drie werkjaren;
 • een financiële planning voor de eerste drie werkjaren.

naar boven
 

Wie kan een erkenning als dienstencheque-onderneming aanvragen? Moet dit een BVBA zijn of kan dit ook als natuurlijke persoon?

Elke onderneming kan een dienstencheque-onderneming worden. Zowel een natuurlijke persoon, een interim bedrijf, een handelsvennootschap (bv. BVBA), een gemeente, een vzw, een OCMW of een invoegbedrijf kan een erkenning als dienstencheque-onderneming vragen.

naar boven
 

Wat betekent een “sui generis”?

Een onderneming die naast de dienstencheque-activiteiten ook andere activiteiten verricht, moet een sui generis oprichten voor haar dienstencheque-activiteiten. Ondernemingen die enkel dienstencheque-activiteiten uitoefenen, moeten geen sui generis oprichten.

De sui generis moet:

 • Een specifieke verantwoordelijke hebben;
 • herkenbaar zijn als erkende dienstencheque-onderneming door haar erkenning en publiciteit;
 • een aparte registratie hebben om de exacte band van elke werknemer, gebruiker en de overeenkomstige cheques te kunnen nagaan;
 • een aparte boekhouding voeren.
   

Voorbeeld: u heeft een wassalon en wenst strijkactiviteiten aan te bieden, vergoed met dienstencheques. U zal een sui generis moeten oprichten om de strijkactiviteit uit te oefenen. De strijkactiviteit (met dienstencheques) moet duidelijk onderscheiden zijn van de activiteiten van het wassalon.

naar boven
 


 

10. De relatie erkende onderneming/gebruiker

Moet er een gebruikersovereenkomst worden gesloten met de erkende onderneming?

Dergelijke schriftelijke overeenkomst is niet verplicht maar wel nuttig. Wanneer ze evenwel wordt opgesteld, moet ze in overeenstemming zijn met de wetgeving dienstencheques.

Het is de keuze van u als erkende onderneming of u dergelijke gebruikersovereenkomst al dan niet opmaakt.

naar boven
 

Mag de erkende onderneming bijkomende kosten vragen?

De wetgeving op de dienstencheques bevat geen bepalingen omtrent het aanrekenen van bijkomende kosten aan de gebruikers van het systeem. Een erkende onderneming mag bijgevolg bijkomende kosten vragen aan de gebruikers bovenop de afgifte van de dienstencheques. Het kan bijvoorbeeld gaan om verplaatsings - of administratiekosten en deze kunnen verrekend worden per gepresteerd uur of op maand- of jaarbasis.

Wel moeten er een aantal regels in acht genomen worden wanneer de onderneming bijkomende kosten aanrekent aan zijn klanten.

De bijkomende kosten mogen niet betaald worden met dienstencheques.

 • Wanneer de onderneming extra kosten wenst aan te rekenen, moet de gebruiker hier mee akkoord gaan. Dit houdt in dat de kosten kunnen vermeld zijn in de gebruikersovereenkomst die ondertekend is door de gebruiker.
 • Het moet gaan om redelijke en reële kosten en moet de onderneming duidelijk omschrijven welke kosten worden aangerekend voor welk doel.
 • Er moet een factuur opgesteld worden.
 • De onderneming mag van de gebruiker geen bijkomende kosten eisen om de loonkosten te dekken. Deze worden gedekt door de dienstencheques.

naar boven
 

Mogen er kosten aangerekend worden voor het gebruik van papieren of elektronische dienstencheques?

 • De reglementering dienstencheques bepaalt uitdrukkelijk dat de onderneming er zich toe verbindt om, zonder beperking, de papieren en elektronische dienstencheques aan te bieden (art. 2quater, §4, 8° van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques).
 • De bedoeling van deze bepaling is dat de onderneming de papieren en de elektronische dienstencheques op gelijke voet behandelt. Het is de gebruiker en niet de onderneming die de keuze maakt voor het gebruik van een bepaald type dienstencheque.
 • Door extra kosten voor een bepaald type van dienstencheque aan te rekenen beperkt de onderneming het gebruik ervan. De gebruiker wordt op die manier aangezet om voor een bepaald type te kiezen waardoor zijn keuzevrijheid wordt ingeperkt.
 • Het zonder beperking aanbieden van papieren en elektronische dienstencheques betekent dat er geen kosten mogen worden aangerekend voor het gebruik van een bepaald type dienstencheque.

naar boven
 

Als de dienstenchequewerknemer schade veroorzaakt bij de gebruiker (bv. er wordt een vaas gebroken, de vloer wordt beschadigd), wie dient de schade dan te vergoeden?

De werkgever (erkende onderneming) is burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemers bij de gebruiker.

De erkende onderneming moet de gebruiker vergoeden maar kan zich enkel tot de werknemer richten in geval van ernstige fouten, opzettelijke fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen.

Om het risico te dekken kan de werkgever een verzekering afsluiten. Indien de erkende onderneming niet over dergelijke verzekering beschikt, zal zij zelfs de schade moeten vergoeden aan u.

De gebruikersovereenkomst, indien deze bestaat tussen u en de erkende onderneming, kan hierover bepalingen bevatten.

Het departement WSE is enkel bevoegd om na te gaan of de erkende ondernemingen de reglementering dienstencheques naleven. Het departement WSE is niet bevoegd om een onderzoek te voeren naar de fouten begaan door de werknemers ten aanzien van de gebruikers.

naar boven