Veiligheid en welzijn

De regelgeving inzake het welzijn op het werk is van toepassing op de werknemers die in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques worden aangeworven. Als werkgever, moet de erkende onderneming de verplichtingen verbonden aan het welzijn van de werknemer in acht nemen, te weten de veiligheid en de gezondheid van de werknemer bij de uitvoering van zijn werk garanderen en de daaraan verbonden risico’s vermijden.

De werkgever moet eveneens de passende materiële maatregelen nemen (bijvoorbeeld zorgen voor een persoonlijke of individuele beschermingsuitrusting) teneinde de risico’s te voorkomen die inherent zijn aan het werk. In het kader van de thuishulp die verband houdt met huishoudelijke taken bestaat die uitrusting bijvoorbeeld uit een werkschort en handschoenen. Voor de taken waarbij geen enkel risico bestaat moet door de werkgever werkkleding (werkkiel, stofjas, …) worden bezorgd, gereinigd, versteld en in behoorlijke staat onderhouden.

De werkgever heeft ook verplichtingen op het gebied van informatie en opleiding van de werknemers. In het kader van de dienstencheques zijn die verplichtingen bijzonder belangrijk omdat de arbeid bij particulieren (derden) wordt uitgevoerd met als gevolg dat het voor de preventieadviseur onmogelijk is om elke werkplek te bezoeken om er een geïndividualiseerde risicoanalyse te verrichten. De werkgever moet de werknemers dus op de hoogte brengen van de meest voorkomende risico’s en van de preventiemaatregelen die daarvoor gelden. In het kader van de thuishulp voor huishoudelijke taken gaat het er bijvoorbeeld om de werknemers te informeren over de gevaarlijkheid van de schoonmaakproducten, ze te wijzen op de noodzaak om handschoenen te dragen bij het gebruik van die producten en hen uit te leggen hoe ze een dergelijk product in alle veiligheid kunnen gebruiken.

Voor meer informatie over de reglementering betreffende het welzijn op het werk, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.