Verplichtingen van bureaus

Bij de uitoefening van arbeidsbemiddelingsactiviteiten in het Vlaamse Gewest moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. Deze verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar ze beogen evenzeer een voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector.

De voorwaarden gelden zowel voor de klassieke bemiddelingsbureaus als voor uitzendbureaus. Voor uitzendactiviteiten bestaan daarnaast nog een aantal bijkomende specifieke voorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de verplichtingen. De volledige lijst vind je onder regelgeving.

Verplichtingen voor bemiddelingsbureaus EN uitzendbureaus

 1. De onderneming heeft een bonafide karakter, d.w.z.:
  • opgericht in overeenstemming met de wetgeving van de lidstaat waar het bureau zijn vestiging heeft, en zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • de onderneming is financieel gezond;
  • de verantwoordelijken van de onderneming (bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers, …) zijn niet vervolgd of veroordeeld voor inbreuken die betrekking hebben op de credibiliteit van de onderneming;
  • het bureau voldoet aan de criteria inzake kwaliteit en professionele deskundigheid;
    
 2. De sociale en fiscale wetgeving, en de reglementering betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten naleven;
    
 3. De naleving van een aantal specifieke verplichtingen die betrekking hebben op de bescherming van werknemers en werkzoekenden:
  • werknemers en werkzoekenden op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen;
  • het bureau vraagt geen vergoedingen aan werknemers en werkzoekenden;
  • er worden geen diensten aangeboden voor fictieve vacatures;
  • werknemers en werkzoekenden worden correct en volledig ingelicht over de aard van de bemiddelingsdiensten en over de aard van de tewerkstelling;
  • de gedragscode die door de Vlaamse regering is vastgesteld wordt nageleefd;
  • medische gegevens kunnen slechts worden ingewonnen wanneer dit noodzakelijk is om te bepalen of de kandidaat voldoet aan de functievereisten van een werkaanbieding;
  • genetische testen zijn verboden;
  • er wordt geen schadevergoeding gevraagd van werknemers of werkzoekenden die een bemiddelingsactiviteit vroegtijdig stopzetten of die niet ingaan op een werkaanbieding;
  • productieve praktische proeven mogen niet langer duren dan noodzakelijk is om de bekwaamheid van een werknemer of werkzoekende te onderzoeken;
  • een document met de rechten en verplichtingen van de werknemer en van het bureau wordt overhandigd aan kandidaten of wordt aangeplakt in het bureau. Bij werkaanbiedingen via geschreven, auditieve of visuele media wordt dit document ofwel in extenso kenbaar gemaakt via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie vermelden waar deze tekst ter beschikking wordt gesteld;
    
 4. De privacy-wetgeving naleven;
    
 5. Enkel het Nederlands gebruiken bij bemiddelingsactiviteiten;

Specifieke verplichtingen voor uitzendbureaus

Bureaus die uitzendactiviteiten verrichten moeten naast de algemene voorwaarden aan een aantal specifieke bijkomende verplichtingen voldoen. Een overzicht van deze verplichtingen vind je onder regelgeving.

 1. Het bureau beschikt over een erkenning als uitzendbureau.
 2. Het bureau heeft geen sociale en fiscale schulden.
 3. De wettelijke voorwaarden inzake uitzendarbeid worden nageleefd.
 4. Er wordt niet samengewerkt met niet-erkende uitzendbureaus.
 5. Het erkenningsnummer wordt steeds meegedeeld in externe communicatie (d.w.z. in overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, e-mailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en websites).
 6. Uitzendkrachten worden niet misleid via publiciteit;
 7. Er wordt correcte, volledig en objectieve informatie gegeven in personeelsadvertenties.
 8. Het bureau biedt geen uitzendactiviteiten aan bij staking, uitsluiting, of in geval de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens slecht weer of een gebrek aan werk wegens economische omstandigheden.

Een bureau dat uitzendactiviteiten in de bouwsector en de artistieke sector verricht beschikt over een afzonderlijke erkenning voor deze activiteiten. Het bureau zal bovendien de wettelijke en reglementaire bepalingen die in de betrokken sector gelden moeten naleven.

Erkenning voor uitzendbureaus

Elk uitzendbureau dat uitzendactiviteiten in het Vlaamse Gewest wil uitoefenen, moet beschikken over een voorafgaande erkenning, ook indien de maatschappelijke zetel van het bureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Overgangsmaatregel

Indien het uitzendbureau een erkenning van minder dan 1 jaar heeft verkregen volgens de oude regelgeving (decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest), blijft deze erkenning gelden voor de duur van deze erkenning. Het uitzendbureau kan dan opnieuw een erkenningsaanvraag doen overeenkomstig het decreet van 10 december 2010 en zijn uitvoeringsbesluit.

Indien het uitzendbureau een erkenning van minimaal 1 jaar heeft verkregen volgens de oude regelgeving, wordt deze erkenning omgezet in een erkenning van onbepaalde duur, tenzij het uitzendbureau niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.
Als zou blijken dat het uitzendbureau niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, kan de minister (na advies van de adviescommissie) beslissen om de lopende erkenning te hernieuwen, in te trekken of te vervangen in een erkenning van bepaalde duur.