Wat gebeurt er met je aanvraag?

Onderzoek van het dossier

Ontvangst van je aanvraag zal schriftelijk bevestigd worden. De Dienst Economische migratie van het Departement Werk en Sociale Economie onderzoekt of er voldaan is aan alle erkenningsvoorwaarden. Indien er nog elementen aan het dossier ontbreken of onduidelijkheden zijn zullen we die eerst opvragen. Onvolledige aanvragen kunnen we na een periode van uiterlijk drie maanden (vanaf het opvragen van de ontbrekende informatie) seponeren.

Indien het dossier volledig is, zal het zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen worden bezorgd aan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten.

Naar Adviescommissie voor uitzendactiviteiten

De Adviescommissie voor uitzendactiviteiten verleent een advies omtrent de erkenningsaanvraag. Met het oog op deze adviesverlening worden de vertegenwoordigers van het bureau dat een erkenningsaanvraag doet uitgenodigd voor een hoorzitting met de Commissie.

De Adviescommissie is samengesteld uit een voorzitter, een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, één onafhankelijke deskundige, en twee ambtenaren. Enkel de vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties zijn stemgerechtigd.

De Commissie is ertoe gehouden binnen een termijn van zeventig kalenderdagen een advies uit te brengen. Met toestemming van de minister kan deze termijn verlengd worden met maximum dertig kalenderdagen.

Voor meer informatie kan je het secretariaat van de Adviescommissie contacteren:

E-mail: acu@vlaanderen.be

Tel.: 02 553 09 27 - 02 553 09 31

De beslissing

De Vlaamse Minister bevoegd voor werk beslist over de erkenningsaanvraag.

In de beslissing wordt vermeld voor welke vorm(en) van uitzendarbeid een erkenning wordt verleend. De beslissingen worden bezorgd aan de aanvrager en de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten, een uittreksel wordt tevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De erkenning wordt in principe verleend voor onbepaalde duur. Dit betekent dat slechts éénmaal een erkenning moet worden aangevraagd.

Toch bestaat er ook de mogelijkheid om, na eenparig advies van de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten, een erkenning te verlenen voor een periode van bepaalde duur van minimaal één jaar en maximaal vier jaar. Dit is het geval wanneer er twijfel bestaat of het bureau voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.

Na afloop van de erkenning voor bepaalde duur wordt deze automatisch omgezet in een erkenning van onbepaalde duur, tenzij de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten ten laatste drie maanden voor het verstrijken van de erkenningsperiode het bureau uitnodigt voor een hoorzitting. In dat geval kan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten adviseren om hetzij:

  • een nieuwe erkenning te verlenen voor bepaalde duur;
  • de erkenning in te trekken;
  • de lopende erkenning te vervangen door een erkenning voor de duur van zes maanden, tijdens welke het bureau het bewijs moet leveren dat opnieuw voldaan wordt aan de erkenningsvoorwaarden.

Een lopende erkenning kan vanzelfsprekend steeds worden ingetrokken of worden vervangen door een erkenning voor beperkte duur, wanneer de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd.
Ook bij de intrekking of vervanging van een erkenning wordt een hoorzitting georganiseerd.

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08